انجمن ایران پی اچ پی
مقایسه سرعت و قدرت توابع(شبکه، آرایه و حلقه ها) - نسخه قابل چاپ

+- انجمن ایران پی اچ پی
+-- انجمن: پی اچ پی/PHP (https://forum.iranphp.org/Forum-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C-PHP)
+--- انجمن: کدنویسی (https://forum.iranphp.org/Forum-%DA%A9%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
--> +--- موضوع: مقایسه سرعت و قدرت توابع(شبکه، آرایه و حلقه ها)مقایسه سرعت و قدرت توابع(شبکه، آرایه و حلقه ها) - Y.P.Y - ۱۳۸۸ مرداد ۲۷

سلام،
یک مقاله(Benchmarking) بسیار عالی در رابطه با مقایسه سرعت و حافظه گیری:
بین CURL, FOpen , FSockOpen , Stream_Socket_Client.
http://www.synthable.com/benchmarks/fsockopen_vs_curl.phps
کد پی‌اچ‌پی:
curl:                0.061774969100952 seconds 0.80155642023346Kb memory(s)
fsockopen:            0.05351185798645  seconds 0.31906614785992Kb memory(s) *****
fopen:                0.052693128585815 seconds 1.3346303501946Kb  memory(s)
stream_socket_client:    0.052592992782593 seconds 0.15953307392996Kb memory(s) ***** 

بین آرایه و شی آرایه:
http://www.synthable.com/benchmarks/array_vs_arrayobject.phps

بین حلقه ها و تکرار ها:
http://www.synthable.com/benchmarks/iterator_vs_loops.phps