انجمن ایران پی اچ پی
تبدیل همه error ها به exception - نسخه قابل چاپ

+- انجمن ایران پی اچ پی
+-- انجمن: پی اچ پی/PHP (https://forum.iranphp.org/Forum-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C-PHP)
+--- انجمن: خطا یابی و خطا زدایی (https://forum.iranphp.org/Forum-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
--> +--- موضوع: تبدیل همه error ها به exceptionتبدیل همه error ها به exception - Null - ۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۱

چطوری میشه همه error ها رو خودکار تبدیل به exception کرد؟
اصلاً شدنی هست؟


RE: تبدیل همه error ها به exception - molana - ۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۱

تا جایی که میدونم میشه error_handler رو بازنویسی کرد!
اینو ببین شاید به دردت بخوره: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwivnvvc2craAhUSDOwKHbNRAdUQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sitepoint.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3F632913-Converting-native-PHP-errors-to-Exceptions&usg=AOvVaw2bYIM0zo5PGi-8YL3-B5OX


RE: تبدیل همه error ها به exception - Y.P.Y - ۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۱

همچین چیزی هم میشه Idea
کد پی‌اچ‌پی:
function handleError($number$message$file$line)
{
   throw new 
Exception(error_get_last()['message']);
   
// ...
}

set_error_handler('handleError');