انجمن ایران پی اچ پی

نسخه کامل: این پیغام خطا به چه معناست؟
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
این قطعه کد من است که 5 رکورد آخر جدول را سلکت می کنه که درست جواب می ده اما همرا با هاش این پیغام خطا را می ده .

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 5
on MySQL result index 5 in

C:\Users\elham\Desktop\Session_05\cms20\showpost.p hp on line
17
کد PHP:
$natije mysql_query('SELECT * FROM posts ORDER BY title DESC LIMIT 0,5');
for (
$i=0$i<=5;$i++)
 {
      
$id=mysql_result($natije,$i'id');
     
$post=mysql_result($natije,$i,'title');
    echo 
"<a href='showpost.php?id=$id'>$post</a><br/>"
اینجوری به نظرت بهتر نیست؟
کد PHP:
$natije mysql_query('SELECT * FROM posts ORDER BY id DESC LIMIT 5');
while(
$row=mysql_fetch_array($natije)){
$post=$row['title'];
$id=$row['id'];
    echo 
"<a href='showpost.php?id=".$id."'>".$post."</a><br/>"

یا حتی
کد PHP:
$natije mysql_query('SELECT * FROM posts ORDER BY id DESC LIMIT 5');
while(
$row=mysql_fetch_array($natije)){
    echo 
"<a href='showpost.php?id=".$row['id']."'>".$row['title']."</a><br/>"

لینک مرجع