• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
mysqli
#1
Question 
دوستان یه مشکل بزرگ دارم من تازه کارم و واسه پروژه پایان ترم طراحی سایت دارم من کل کدام باmysql نوشتم ولی حالا ارور میده به mysqli یا pdo تبدیل کنید الان من واقعا نمیدونم چیکار کنم لطفا کمکم کنید ۳ روز بیشتر وقت ندارم
اینم یکی از نمونه کدام

<?php require_once('Connections/cmm.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
if (PHP_VERSION < 6) {
$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
}

$theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($thisValue);
switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":
$theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
break;
case "date":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "defined":
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
break;
}
return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
$editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO ghaza (kabab, morgh, gosht, mahi, ghorme, gheyme, salad, noshabe) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",
GetSQLValueString($_POST['kabab'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['morgh'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['gosht'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['mahi'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['ghorme'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['gheyme'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['salad'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['noshabe'], "text"));

mysql_select_db($database_cmm, $cmm);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $cmm) or die(mysql_error());

$insertGoTo ="editt.php";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
$insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>برنامه جامع رستوران</title>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
body {
background-color: #CFC;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<?php require "header.php" ?>
<?php require "menu.php" ?>
<div class="content">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعداد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;قیمت


<br />
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">

<table border="5" align="right" dir="rtl">
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">چلو کباب:</h2></td>

<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="kabab" value="" size="1" />
<input type="text" name="s" value="25000" readonly="readonly" size="4" /></h2></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">چلو مرغ:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="morgh" value="" size="1" />
<input type="text" name="a" value="25000" readonly="readonly" size="4" />
</h2></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">فسنجان:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="morgh" value="" size="1" />
<input type="text" name="a" value="25000" readonly="readonly" size="4" />


</h2></td>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">باقالی پلو با ماهیچه:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="morgh" value="" size="1" />
<input type="text" name="a" value="25000" readonly="readonly" size="4" />


</h2></td>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">شیرین پلو:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="morgh" value="" size="1" />
<input type="text" name="a" value="25000" readonly="readonly" size="4" />


</h2></td>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">کوفته:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="morgh" value="" size="1" />
<input type="text" name="a" value="25000" readonly="readonly" size="4" />


</h2></td>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">جوجه:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="morgh" value="" size="1" />
<input type="text" name="a" value="25000" readonly="readonly" size="4" />


</h2></td>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">لوبیا پلو:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="morgh" value="" size="1" />
<input type="text" name="a" value="25000" readonly="readonly" size="4" />


</h2></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">چلو گوشت:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="gosht" value="" size="1" />
<input type="text" name="b" value="30000" readonly="readonly" size="4" />

</h2></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">چلو ماهی:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="mahi" value="" size="1" />
<input type="text" name="c" value="25000" readonly="readonly" size="4" />
</h2></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">خورشت قورمه سبزی:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="ghorme" value="" size="1" />
<input type="text" name="d" value="20000" readonly="readonly" size="4" />
</h2></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">خورشت قیمه:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="gheyme" value="" size="1" />
<input type="text" name="e" value="20000" readonly="readonly" size="4" />
</h2></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">سالاد:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="salad" value="" size="1" />
<input type="text" name="f" value="10000" readonly="readonly" size="4" />
</h2></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">نوشابه:</h2></td>
<td bgcolor="#9966FF"><h2 class="err">
<input type="text" name="noshabe" value="" size="1" />
<input type="text" name="h" value="5000" readonly="readonly" size="4" />
</h2></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#9966FF"><h2>&nbsp;</h2> <h2 class="err">
<input type="button" name="can" id="can" onclick="window.location='menughaza.php'" value="انصراف" />
<input type="submit" value="ثبت" />
</h2></td>
</tr>
</table>
<h1>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />
</h1>
</form>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
درود
https://www.w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان