• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
یه نفر به من کمک کنه (اوقات شرعی)
#1
سلام من میخام واسه ی سایتم یه اوقات شرعی درست کنم که بتونم اوقات شرعی تمامی استانها رو نشون بده کسی میتونه به من کمک کنه
با تشکر ممل آمریکایی
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
این جاوااسکریپته اما نمیدونم درست کار میکنه یا نه.
کد:
<script>

function main()
{
    var i = document.getElementById("cities").selectedIndex;
    if(i==0)
        return

    var m=document.getElementById("month").selectedIndex+1;
    var d=eval(document.getElementById("day").value);
    var lg=eval(document.getElementById("longitude").value);
    var lat=eval(document.getElementById("latitude").value);
//    var lg=52.5125;
//    var lat=29.635;
    var ep=sun(m,d,4,lg)
    var zr=ep[0];
    delta=ep[1];
    ha=loc2hor(108.0,delta,lat)
    var t1=Round(zr-ha,24)
    ep=sun(m,d,t1,lg)
    zr=ep[0];
    delta=ep[1];
    ha=loc2hor(108.0,delta,lat)
    var t1=Round(zr-ha,24)
    document.getElementById("t1").innerHTML=hms(t1);
//
//   t2= Sun rise
//
    ep=sun(m,d,6,lg)
    zr=ep[0];
    delta=ep[1];
    ha=loc2hor(90.833,delta,lat)
    var t2=Round(zr-ha,24)
    ep=sun(m,d,t2,lg)
    zr=ep[0];
    delta=ep[1];
    ha=loc2hor(90.833,delta,lat)
    t2=Round(zr-ha,24)
    document.getElementById("t2").innerHTML=hms(t2);
//    
//    zr=Zohr
//
    ep=sun(m,d,12,lg)
    ep=sun(m,d,ep[0],lg)
    zr=ep[0];
    document.getElementById("zr").innerHTML=hms(zr);
//
//   t2= Sun set
//
    ep=sun(m,d,18,lg)
    zr=ep[0];
    delta=ep[1];
    ha=loc2hor(90.833,delta,lat)
    var t3=Round(zr+ha,24)
    ep=sun(m,d,t3,lg)
    zr=ep[0];
    delta=ep[1];
    ha=loc2hor(90.833,delta,lat)
    t3=Round(zr+ha,24)
    document.getElementById("t3").innerHTML=hms(t3);
//
//   t2= Maghreb
//
    ep=sun(m,d,18.5,lg)
    zr=ep[0];
    delta=ep[1];
    ha=loc2hor(94.3,delta,lat)
    var t4=Round(zr+ha,24)
    ep=sun(m,d,t4,lg)
    zr=ep[0];
    delta=ep[1];
    ha=loc2hor(94.3,delta,lat)
    t4=Round(zr+ha,24)
    document.getElementById("t4").innerHTML=hms(t4);
    
}
function sun(m,d,h,lg)
{
    if(m<7)
        d= 31*(m-1)+d+h/24;
    else
        d=6+30*(m-1)+d+h/24;
    var M=74.2023+0.98560026*d;
    var L=-2.75043+0.98564735*d;
    var lst=8.3162159+0.065709824*Math.floor(d)+1.00273791*24*(d%1)+lg/15;    
    var e=0.0167065;
    var omega=4.85131-0.052954*d;
    var ep=23.4384717+0.00256*cosd(omega);
    var ed=180.0/Math.PI*e;
    var u=M;
    for(var i=1;i<5;i++)
        u=u-(u-ed*sind(u)-M)/(1-e*cosd(u));
    var v=2*atand(tand(u/2)*Math.sqrt((1+e)/(1-e)));
    var theta=L+v-M-0.00569-0.00479*sind(omega);
    var delta=asind(sind(ep)*sind(theta));
    var alpha=180.0/Math.PI*Math.atan2(cosd(ep)*sind(theta),cosd(theta));
    if(alpha>=360)
        alpha-=360;
    var ha=lst-alpha/15;
    var zr=Round(h-ha,24);
    return ([zr,delta])
}
function init()
{
        lgs= [0,13.25,08.41,10.02,11.35];
        lats=[0,52.30,50.07,53.33,48.08];
}
function coord()
{
    var c=document.getElementById("cities");
    var i = c.selectedIndex;
    if(i==0)
    {
        document.getElementById("longitude").value="";
        document.getElementById("latitude").value="";
    }
    else
    {
        document.getElementById("longitude").value=lgs[i].toString()
        document.getElementById("latitude").value=lats[i].toString()
    }
}
function sind(x){return(Math.sin(Math.PI/180.0*x));}
function cosd(x){return(Math.cos(Math.PI/180.0*x));}
function tand(x){return(Math.tan(Math.PI/180.0*x));}
function atand(x){return(Math.atan(x)*180.0/Math.PI);}
function asind(x){return(Math.asin(x)*180.0/Math.PI);}
function acosd(x){return(Math.acos(x)*180.0/Math.PI);}
function sqrt(x){return(Math.sqrt(x));}
function frac(x){return(x%1);}
function floor(x){return(Math.floor(x));}
function ceil(x){return(Math.ceil(x));}
function loc2hor(z,d,p){
    return(acosd((cosd(z)-sind(d)*sind(p))/cosd(d)/cosd(p))/15);
}
function Round(x,a){
    var tmp=x%a;
    if(tmp<0)
        tmp+=a;
    return(tmp)
}
function hms(x)
{
    x=Math.floor(3600*x);
    h=Math.floor(x/3600);
    mp=x-3600*h;
    m=Math.floor(mp/60);
    s=Math.floor(mp-60*m);
    return(((h<10)? "0" : "")+h.toString()+":"+((m<10)? "0" : "")+m.toString()+":"+((s<10)? "0" : "")+s.toString())
}


</script>
<style>
<!--
body      { font-family: Tahoma;font-weight:normal; font-size: 12px}
td      { font-family: Tahoma;font-weight:normal; font-size: 12px}

-->
</style>";<body onload="init()" style="text-align: center">
<table  width="95%" class=table align="center">

    <tr>
        <td width="100%" align="center">
        <table border="1" width="60%" id="table3" dir="ltr">
            <tr>
                <td align="center" id="t1">&nbsp;</td>
                <td dir="rtl" width="50%"><span lang="fa">اذان صبح</span></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center" id="t2">&nbsp;</td>
                <td dir="rtl" width="50%"><span lang="fa">طلوع خورشید</span></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center" id="zr">&nbsp;</td>
                <td dir="rtl" width="50%"><span lang="fa">اذان ظهر</span></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center"  id="t3">&nbsp;</td>
                <td dir="rtl" width="50%"><span lang="fa">غروب خورشید</span></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center"  id="t4">&nbsp;</td>
                <td dir="rtl" width="50%"><span lang="fa">اذان مغرب</span></td>
            </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        <tr><td><br></td></tr>
        <tr>
        <td align="center"  width="55%">
        
        
        <table border=1 width="70%"><tr>
<form dir="rtl">
    <td>روز : <input id="day" type="text" name="T1" size="6" value="1" dir="ltr"></td>
    <td>ماه : <select size="1" id="month" name="month">
    <option value="1" >فروردین</option>
    <option value="2">اردیبهشت</option>
    <option value="3">خرداد</option>
    <option value="4">تیر</option>
    <option value="5">مرداد</option>
    <option value="6">شهریور</option>
    <option value="7">مهر</option>
    <option value="8">آبان</option>
    <option value="9">آذر</option>
    <option value="10">دی</option>
    <option value="11">بهمن</option>
    <option value="12">اسفند</option>
    </select>
    </td>
    </tr><tr>
     <td>طول جغرافیایی : <input type="text" id="longitude" name="T2" size="7" dir="ltr" value="" disabled="true"></td>
    <td>عرض جغرافیایی : <input type="text" id="latitude" name="T3" size="7" dir="ltr" value="" disabled="true"></td>
    </tr><tr>
    <td colspan="2">مراکز استان :
    <select id="cities" name="c" dir="rtl" onchange="coord()">
    <option>انتخاب کنید</option>
    <option>Berlin</option>
    
    <option>Frankfurt</option>
    <option>Hamburg</option>
    <option>Munich</option>
    
    </select></td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2" align="center">
    
    <input type="button" value="محاسبه" name="go" onclick="main();"></td>
</form>        
        </tr></table>
        
        </td>
    </tr>
</table>
Two hands working can do more than a thousand clasped in prayer
  پاسخ
تشکر شده توسط : zoghal oia
#3
این مال چه شهریه؟ فقط مال شهر ارومیه رو نشون بده کافیه

میتونین درستش کنین؟
با تشکر ممل آمریکایی
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان