• 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کمک و راهنمایی برای راه اندازی درگاه پرداخت پارسیان
#1
با سلام
بنده برای راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی پارسیان با مستندات جدید دچار مشکل شدم.
لطفا هر کسی از دوستان میتونه کمک کنه تا این فایل رو با مستندات جدید ویرایش کنم و بر روی سایت نصب کنم.

مستندات جدید درگاه پارسیان به همراه فایل در ادامه به پیوست قرار میدم.باتشکرکد پی‌اچ‌پی:
<?php
require_once 'functions.class.php';
require_once 
'../funcs/mellat_lib/nusoap.php';

class 
Parsian{
    private 
$_pinCode,
            
$_client,
            
$_gatewayURL,
            
$_formURL,
            
$_callBackURL,
            
$_gatwayName;

    public function 
__construct(){
        global 
$options;
        
        
$this->_gatwayName _e('GATEWAY_PARSIAN'true);

        
$this->_pinCode     $options->PARSIAN_PINCODE;
        
$this->_gatewayURL     'https://pec.shaparak.ir/pecpaymentgateway/eshopservice.asmx?wsdl';
        
$this->_formURL     'https://pec.shaparak.ir/pecpaymentgateway?au=';
        
$this->_callBackURL usersroot() . 'parsian_callback.php';

        
$this->_client = new nusoap_client($this->_gatewayURL'wsdl');
    }

    public function 
send_user_to_parsian($price$orderId$userId$desc '' ){
        global 
$db;

        
$amount = (int) $price 10;

 
       $parameters = array(
 
           'pin'         => $this->_pinCode,
 
           'orderId'     => $orderId,
 
           'amount'     => $amount,
 
           'authority' => 0,
 
           'status'     => 1,
 
           'callbackUrl' => $this->_callBackURL,
 
       );
 
       $params = array($parameters);
 
       echo $this->connecting_message();
 
       $result $this->_client->call('PinPaymentRequest'$params);
 
       if($this->_client->fault){
 
           echo $this->connection_failure_message();
 
       } else {
 
           $err $this->_client->getError();
 
           if($err){
 
               echo $this->connection_failure_message();
 
           }else{
 
               $authority $result['authority'];
                
$status $result['status'];

 
               if ($authority && $status == 
 
               {

 
                   $pay $this->insertPayment($orderIdnull$price$authority$userId );
     
               if($pay){
     
                   $url $this->_formURL $authority;
                        
Functions::redirect($url,1);
     
               }else{
     
                   echo $this->connection_failure_message(666);
     
               }
     
           }else{
     
               echo $this->connection_failure_message($status);
     
           }
 
           }
 
       }

    }

    public function 
isPaidDone(){
        if( isset(
$_GET['au']) && isset($_GET['rs']) && !empty($_GET['au']) && trim($_GET['au']))
        {
            if( (int) 
$_GET['rs'] === ){
                return 
true;
            }
        }
        return 
false;
    }

    public function 
insertPayment($saleOrderId$saleReferenceId$price$refId$userId$done 1$settled 1$kind 7){
        global 
$db;
        try
        {
            
$sql " INSERT INTO tbl_online_payments (user_id, price, sale_order_id, sale_refrence_id, ref_id, done, setteled, kind, date_created) 
                     VALUES (:userId, :price ,:saleOrderId, :saleRefrenceId, :refId, :done, :setteled, :kind, :dateCreated)"
;
            
$stmt $db->prepare($sql);
            
$stmt->execute(
                array(
 
                   ':userId' => $userId,
 
                   ':price' => $price,
 
                   ':saleOrderId' => $saleOrderId,
 
                   ':saleRefrenceId' => $saleReferenceId,
 
                   ':refId' => $refId,
 
                   ':done' => $done
 
                   ':setteled' => $settled
 
                   ':kind' => $kind,
 
                   ':dateCreated' => date("Y-m-d H:i:s")
 
               )
 
           );
 
           return true;
        }catch(
PDOException $e){
            return 
false;
        }
    }

    public function 
findReturnedPayment($refId)
    {
        global 
$db;
        
$sql  " SELECT * FROM tbl_online_payments WHERE ref_id=:refId AND kind=:kind AND done=1 ORDER BY id DESC LIMIT 1";
        
$stmt $db->prepare($sql);

        
$stmt->bindValue(':refId'$refId);
        
$stmt->bindValue(':kind'7);

        
$stmt->execute();
        if(
$stmt->rowCount() > 0)
            return 
$stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ);
        else
            return 
false;
    }

    public function 
updatePayment()
    {
        
    }
    public function 
verifyRequest($authority){
        
$parameters = array(
 
           'pin'         => $this->_pinCode,
 
           'authority' => $authority,
 
           'status' => 1
        
);
        
$params = array($parameters);
 
       $result $this->_client->call('PinPaymentEnquiry'$params);
        if(
$this->_client->fault){
            return 
false;
        }else{
            
$err $this->_client->getError();
            if(
$err){
                return 
false;
            }else{
                return 
$result;
            }
        }
    }

    public function 
reversalRequest($saleOrderId){
        
$parameters = array(
 
           'pin'         => $this->_pinCode,
 
           'orderId'     => time(),
 
           'orderToReversal' => $saleOrderId,
 
       );
        
$params = array($parameters);

 
       $result $this->_client->call('PinReversal'$params);
        
        if(
$this->_client->fault){
            return 
false;
        }else{
            
$err $this->_client->getError();
            if(
$err){
                return 
false;
            }else{
                return (int) 
$result['status'];
            }
        }
    }

    public function 
settlementRequest($saleOrderId$saleReferenceId){
        
$parameters = array(
 
           'terminalId' => $this->_terminalId,
 
           'userName' => $this->_username,
 
           'userPassword' => $this->_password,
 
           'orderId' => time(),
     
       'saleOrderId' => $saleOrderId,
     
       'saleReferenceId' => $saleReferenceId
        
);

 
       $result $this->_client->call('bpReversalRequest'$parameters$this->_namespace);
        
        if(
$this->_client->fault){
            return 
false;
        }else{
            
$err $this->_client->getError();
            if(
$err){
                return 
false;
            }else{
                return 
$result;
            }
        }
    }

    public function 
CheckBPMStatus($errCode){
 
      switch ($errCode
     
    {
         
 case 1:
     
       $tmess _e('UNDEFINED_STATUS'true);
         
   break;
         
 case 20:
     
       $tmess _e('INVALID_PIN'true);
         
   break;
         
 case 22:
     
       $tmess_e('INVALID_PIN_IP'true);
         
   break;
         
 case 30:
     
       $tmess_e('REUSED_TRANSACTION_CODE'true);
         
   break;
         
 case 34:
     
       $tmess_e('REUSED_TRANSACTION_CODE'true);
         
   break;
         
 case 666:
     
       $tmess_e('INVALID_TRANSACTION_CODE'true);
         
   break;
         
 default:
         
     $tmess_e('UNDEFINED_STATUS'true);
         
     break;
         }    
        return 
$tmess;
    }

    private function 
connecting_message(){
        
$output "

            <div class='payment-return' id='connecting' style='padding-top:50px' >
                <div class='container-fluid payment-info'>
                    <div class='row'>
                        <div class='span12 mini-next-line text-center'>
                            <div class='payment-logo'> <img src='../images/payment-methods/parsian.png' width='120'> </div>
                            <p class='big-msg'> " 
_e('CONNECTING_TO'true, array('{%1%}' => $this->_gatwayName)) . " </p>
                            <p class='big-msg'> " 
_e('PLEASE_WAIT'true) . " </p>
                            <img src='../images/ajax-loader2.gif'>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        "
;
        return 
$output;
    }

    private function 
connection_failure_message($errCode''){
        
$output "
            <script language='javascript' type='text/javascript'>
                document.getElementById('connecting').style.display = 'none';
            </script>
            <div class='payment-return' style='padding-top:50px'>
                <div class='container-fluid payment-fail'>
                    <div class='row'>
                        <div class='span12 mini-next-line text-center'>
                            <div class='payment-logo'> <img src='../images/payment-methods/parsian.png' width='120'> </div>
                            <p class='big-msg'> " 
_e('CONNECTION_REFUSED'true) . " </p>
                            "
;
     
                       
                            if
(!empty($errCode))
                     
           $output .= $this->CheckBPMStatus($errCode);

     
   $output .= "
                            <p class='big-msg'> <a class='btn btn-inverse' href=''> <i class='icon-refresh'></i> تلاش مجدد </a><div class='clearfix'></div> </p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class='next-line'></div>
        "
;
        return 
$output;

    }

}

?>


فایل‌های پیوست
.pdf   IPG+Mobile+Sale+Payment+Services[new].pdf (اندازه 251.21 KB / تعداد دانلود: 2)
.php   parsian.class.php (اندازه 7.5 KB / تعداد دانلود: 1)
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
از عزیزان کسی تا حالا با درگاه بانکی کار نکرده؟ممنون میشم راهنمایی کنید تا این فایل رو ویرایش کنم.تشکر
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان