• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کلاس Jdf در لاراول
#1
با سلام

من ماژول Jdf (تاریخ شمسی) به صورت یک کلاس در آوردم


کد پی‌اچ‌پی:
<?php
 
 
namespace App\lib;
 
 
class 
JDF
{
 
  public function jdate($format,$timestamp='',$none='',$time_zone='A  sia/Tehran',$tr_num='fa'){
 
 
       $T_sec=0;/* <= رفع خطاي زمان سرور ، با اعداد '+' و '-' بر حسب ثانيه */
 
 
       if($time_zone!='local')date_default_timezone_set((  $time_zone==='')?'Asia/Tehran':$time_zone);
 
       $ts=$T_sec+(($timestamp==='' or $timestamp=='now')?time():$this->tr_num($timestamp));
 
       $date=explode('_',date('H_i_j_n_O_P_s_w_Y',$ts));
 
       list($j_y,$j_m,$j_d)=$this->gregorian_to_jalali($date[8],$date[3],$date[2]);
 
       $doy=($j_m<7)?(($j_m-1)*31)+$j_d-1:(($j_m-7)*30)+$j_d+185;
 
       $kab=(((($j_y%33)%4)-1)==((int)(($j_y%33)*0.05)))?1:0;
 
       $sl=strlen($format);
 
       $out='';
 
       for($i=0$i<$sl$i++){
 
           $sub=substr($format,$i,1);
 
           if($sub=='\\'){
 
               $out.=substr($format,++$i,1);
 
               continue;
 
           }
 
           switch($sub){
 
 
               case'E':case'R':case'x':case'X':
 
               $out.='http://jdf.scr.ir';
 
               break;
 
 
               case'B':case'e':case'g':
 
               case'G':case'h':case'I':
 
               case'T':case'u':case'Z':
 
               $out.=date($sub,$ts);
 
               break;
 
 
               case'a':
 
                   $out.=($date[0]<12)?'ق.ظ':'ب.ظ';
 
                   break;
 
 
               case'A':
 
                   $out.=($date[0]<12)?'قبل از ظهر':'بعد از ظهر';
 
                   break;
 
 
               case'b':
 
                   $out.=(int)($j_m/3.1)+1;
 
                   break;
 
 
               case'c':
 
                   $out.=$j_y.'/'.$j_m.'/'.$j_d.' ،'.$date[0].':'.$date[1].':'.$date[6].' '.$date[5];
 
                   break;
 
 
               case'C':
 
                   $out.=(int)(($j_y+99)/100);
 
                   break;
 
 
               case'd':
 
                   $out.=($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d;
 
                   break;
 
 
               case'D':
 
                   $out.=jdate_words(array('kh'=>$date[7]),' ');
 
                   break;
 
 
               case'f':
 
                   $out.=jdate_words(array('ff'=>$j_m),' ');
 
                   break;
 
 
               case'F':
 
                   $out.=jdate_words(array('mm'=>$j_m),' ');
 
                   break;
 
 
               case'H':
 
                   $out.=$date[0];
 
                   break;
 
 
               case'i':
 
                   $out.=$date[1];
 
                   break;
 
 
               case'j':
 
                   $out.=$j_d;
 
                   break;
 
 
               case'J':
 
                   $out.=jdate_words(array('rr'=>$j_d),' ');
 
                   break;
 
 
               case'k';
 
                   $out.=tr_num(100-(int)($doy/($kab+365)*1000)/10,$tr_num);
 
                   break;
 
 
               case'K':
 
                   $out.=tr_num((int)($doy/($kab+365)*1000)/10,$tr_num);
 
                   break;
 
 
               case'l':
 
                   $out.=jdate_words(array('rh'=>$date[7]),' ');
 
                   break;
 
 
               case'L':
 
                   $out.=$kab;
 
                   break;
 
 
               case'm':
 
                   $out.=($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m;
 
                   break;
 
 
               case'M':
 
                   $out.=jdate_words(array('km'=>$j_m),' ');
 
                   break;
 
 
               case'n':
 
                   $out.=$j_m;
 
                   break;
 
 
               case'N':
 
                   $out.=$date[7]+1;
 
                   break;
 
 
               case'o':
 
                   $jdw=($date[7]==6)?0:$date[7]+1;
 
                   $dny=364+$kab-$doy;
 
                   $out.=($jdw>($doy+3) and $doy<3)?$j_y-1:(((3-$dny)>$jdw and $dny<3)?$j_y+1:$j_y);
 
                   break;
 
 
               case'O':
 
                   $out.=$date[4];
 
                   break;
 
 
               case'p':
 
                   $out.=jdate_words(array('mb'=>$j_m),' ');
 
                   break;
 
 
               case'P':
 
                   $out.=$date[5];
 
                   break;
 
 
               case'q':
 
                   $out.=jdate_words(array('sh'=>$j_y),' ');
 
                   break;
 
 
               case'Q':
 
                   $out.=$kab+364-$doy;
 
                   break;
 
 
               case'r':
 
                   $key=jdate_words(array('rh'=>$date[7],'mm'=>$j_m));
 
                   $out.=$date[0].':'.$date[1].':'.$date[6].' '.$date[4].' '.$key['rh'].'، '.$j_d.' '.$key['mm'].' '.$j_y;
 
                   break;
 
 
               case's':
 
                   $out.=$date[6];
 
                   break;
 
 
               case'S':
 
                   $out.='ام';
 
                   break;
 
 
               case't':
 
                   $out.=($j_m!=12)?(31-(int)($j_m/6.5)):($kab+29);
 
                   break;
 
 
               case'U':
 
                   $out.=$ts;
 
                   break;
 
 
               case'v':
 
                   $out.=jdate_words(array('ss'=>($j_y%100)),' ');
 
                   break;
 
 
               case'V':
 
                   $out.=jdate_words(array('ss'=>$j_y),' ');
 
                   break;
 
 
               case'w':
 
                   $out.=($date[7]==6)?0:$date[7]+1;
 
                   break;
 
 
               case'W':
 
                   $avs=(($date[7]==6)?0:$date[7]+1)-($doy%7);
 
                   if($avs<0)$avs+=7;
 
                   $num=(int)(($doy+$avs)/7);
 
                   if($avs<4){
 
                       $num++;
 
                   }elseif($num<1){
 
                       $num=($avs==or $avs==((((($j_y%33)%4)-2)==((int)(($j_y%33)*0.05)))?5:4))?53:52;
 
                   }
 
                   $aks=$avs+$kab;
 
                   if($aks==7)$aks=0;
 
                   $out.=(($kab+363-$doy)<$aks and $aks<3)?'01':(($num<10)?'0'.$num:$num);
 
                   break;
 
 
               case'y':
 
                   $out.=substr($j_y,2,2);
 
                   break;
 
 
               case'Y':
 
                   $out.=$j_y;
 
                   break;
 
 
               case'z':
 
                   $out.=$doy;
 
                   break;
 
 
               default:$out.=$sub;
 
           }
 
       }
 
       return($tr_num!='en')?tr_num($out,'fa','.'):$out;
 
   }
 
function 
jstrftime($format,$timestamp='',$none='',$time_zon  e='Asia/Tehran',$tr_num='fa'){
 
 
       $T_sec=0;/* <= رفع خطاي زمان سرور ، با اعداد '+' و '-' بر حسب ثانيه */
 
 
       if($time_zone!='local')date_default_timezone_set((  $time_zone==='')?'Asia/Tehran':$time_zone);
 
       $ts=$T_sec+(($timestamp==='')?time():tr_num($times  tamp));
 
       $date=explode('_',date('h_H_i_j_n_s_w_Y',$ts));
 
       list($j_y,$j_m,$j_d)=gregorian_to_jalali($date[7],$date[4],$date[3]);
 
       $doy=($j_m<7)?(($j_m-1)*31)+$j_d-1:(($j_m-7)*30)+$j_d+185;
 
       $kab=(((($j_y%33)%4)-1)==((int)(($j_y%33)*0.05)))?1:0;
 
       $sl=strlen($format);
 
       $out='';
 
       for($i=0$i<$sl$i++){
 
           $sub=substr($format,$i,1);
 
           if($sub=='%'){
 
               $sub=substr($format,++$i,1);
 
           }else{
 
               $out.=$sub;
 
               continue;
 
           }
 
           switch($sub){
 
 
               /* Day */
 
               case'a':
 
                   $out.=jdate_words(array('kh'=>$date[6]),' ');
 
                   break;
 
 
               case'A':
 
                   $out.=jdate_words(array('rh'=>$date[6]),' ');
 
                   break;
 
 
               case'd':
 
                   $out.=($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d;
 
                   break;
 
 
               case'e':
 
                   $out.=($j_d<10)?' '.$j_d:$j_d;
 
                   break;
 
 
               case'j':
 
                   $out.=str_pad($doy+1,3,0,STR_PAD_LEFT);
 
                   break;
 
 
               case'u':
 
                   $out.=$date[6]+1;
 
                   break;
 
 
               case'w':
 
                   $out.=($date[6]==6)?0:$date[6]+1;
 
                   break;
 
 
               /* Week */
 
               case'U':
 
                   $avs=(($date[6]<5)?$date[6]+2:$date[6]-5)-($doy%7);
 
                   if($avs<0)$avs+=7;
 
                   $num=(int)(($doy+$avs)/7)+1;
 
                   if($avs>or $avs==1)$num--;
 
                   $out.=($num<10)?'0'.$num:$num;
 
                   break;
 
 
               case'V':
 
                   $avs=(($date[6]==6)?0:$date[6]+1)-($doy%7);
 
                   if($avs<0)$avs+=7;
 
                   $num=(int)(($doy+$avs)/7);
 
                   if($avs<4){
 
                       $num++;
 
                   }elseif($num<1){
 
                       $num=($avs==or $avs==((((($j_y%33)%4)-2)==((int)(($j_y%33)*0.05)))?5:4))?53:52;
 
                   }
 
                   $aks=$avs+$kab;
 
                   if($aks==7)$aks=0;
 
                   $out.=(($kab+363-$doy)<$aks and $aks<3)?'01':(($num<10)?'0'.$num:$num);
 
                   break;
 
 
               case'W':
 
                   $avs=(($date[6]==6)?0:$date[6]+1)-($doy%7);
 
                   if($avs<0)$avs+=7;
 
                   $num=(int)(($doy+$avs)/7)+1;
 
                   if($avs>3)$num--;
 
                   $out.=($num<10)?'0'.$num:$num;
 
                   break;
 
 
               /* Month */
 
               case'b':
 
               case'h':
 
                   $out.=jdate_words(array('km'=>$j_m),' ');
 
                   break;
 
 
               case'B':
 
                   $out.=jdate_words(array('mm'=>$j_m),' ');
 
                   break;
 
 
               case'm':
 
                   $out.=($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m;
 
                   break;
 
 
               /* Year */
 
               case'C':
 
                   $tmp=(int)($j_y/100);
 
                   $out.=($tmp>9)?$tmp:'0'.$tmp;
 
                   break;
 
 
               case'g':
 
                   $jdw=($date[6]==6)?0:$date[6]+1;
 
                   $dny=364+$kab-$doy;
 
                   $out.=substr(($jdw>($doy+3) and $doy<3)?$j_y-1:(((3-$dny)>$jdw and $dny<3)?$j_y+1:$j_y),2,2);
 
                   break;
 
 
               case'G':
 
                   $jdw=($date[6]==6)?0:$date[6]+1;
 
                   $dny=364+$kab-$doy;
 
                   $out.=($jdw>($doy+3) and $doy<3)?$j_y-1:(((3-$dny)>$jdw and $dny<3)?$j_y+1:$j_y);
 
                   break;
 
 
               case'y':
 
                   $out.=substr($j_y,2,2);
 
                   break;
 
 
               case'Y':
 
                   $out.=$j_y;
 
                   break;
 
 
               /* Time */
 
               case'H':
 
                   $out.=$date[1];
 
                   break;
 
 
               case'I':
 
                   $out.=$date[0];
 
                   break;
 
 
               case'l':
 
                   $out.=($date[0]>9)?$date[0]:' '.(int)$date[0];
 
                   break;
 
 
               case'M':
 
                   $out.=$date[2];
 
                   break;
 
 
               case'p':
 
                   $out.=($date[1]<12)?'قبل از ظهر':'بعد از ظهر';
 
                   break;
 
 
               case'P':
 
                   $out.=($date[1]<12)?'ق.ظ':'ب.ظ';
 
                   break;
 
 
               case'r':
 
                   $out.=$date[0].':'.$date[2].':'.$date[5].' '.(($date[1]<12)?'قبل از ظهر':'بعد از ظهر');
 
                   break;
 
 
               case'R':
 
                   $out.=$date[1].':'.$date[2];
 
                   break;
 
 
               case'S':
 
                   $out.=$date[5];
 
                   break;
 
 
               case'T':
 
                   $out.=$date[1].':'.$date[2].':'.$date[5];
 
                   break;
 
 
               case'X':
 
                   $out.=$date[0].':'.$date[2].':'.$date[5];
 
                   break;
 
 
               case'z':
 
                   $out.=date('O',$ts);
 
                   break;
 
 
               case'Z':
 
                   $out.=date('T',$ts);
 
                   break;
 
 
               /* Time and Date Stamps */
 
               case'c':
 
                   $key=jdate_words(array('rh'=>$date[6],'mm'=>$j_m));
 
                   $out.=$date[1].':'.$date[2].':'.$date[5].' '.date('P',$ts).' '.$key['rh'].'، '.$j_d.' '.$key['mm'].' '.$j_y;
 
                   break;
 
 
               case'D':
 
                   $out.=substr($j_y,2,2).'/'.(($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m).'/'.(($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d);
 
                   break;
 
 
               case'F':
 
                   $out.=$j_y.'-'.(($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m).'-'.(($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d);
 
                   break;
 
 
               case's':
 
                   $out.=$ts;
 
                   break;
 
 
               case'x':
 
                   $out.=substr($j_y,2,2).'/'.(($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m).'/'.(($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d);
 
                   break;
 
 
               /* Miscellaneous */
 
               case'n':
 
                   $out.="\n";
 
                   break;
 
 
               case't':
 
                   $out.="\t";
 
                   break;
 
 
               case'%':
 
                   $out.='%';
 
                   break;
 
 
               default:$out.=$sub;
 
           }
 
       }
 
       return($tr_num!='en')?tr_num($out,'fa','.'):$out;
 
   }
 
function 
jmktime($h='',$m='',$s='',$jm='',$jd='',$jy='',$no  ne='',$timezone='Asia/Tehran'){
 
       if($timezone!='local')date_default_timezone_set($t  imezone);
 
       if($h===''){
 
           return time();
 
       }else{
 
           list($h,$m,$s,$jm,$jd,$jy)=explode('_',tr_num($h.'  _'.$m.'_'.$s.'_'.$jm.'_'.$jd.'_'.$jy));
 
           if($m===''){
 
               return mktime($h);
 
           }else{
 
               if($s===''){
 
                   return mktime($h,$m);
 
               }else{
 
                   if($jm===''){
 
                       return mktime($h,$m,$s);
 
                   }else{
 
                       $jdate=explode('_',jdate('Y_j','','',$timezone,'en  '));
 
                       if($jd===''){
 
                           list($gy,$gm,$gd)=jalali_to_gregorian($jdate[0],$jm,$jdate[1]);
 
                           return mktime($h,$m,$s,$gm);
 
                       }else{
 
                           if($jy===''){
 
                               list($gy,$gm,$gd)=jalali_to_gregorian($jdate[0],$jm,$jd);
 
                               return mktime($h,$m,$s,$gm,$gd);
 
                           }else{
 
                               list($gy,$gm,$gd)=jalali_to_gregorian($jy,$jm,$jd ;
 
                               return mktime($h,$m,$s,$gm,$gd,$gy);
 
                           }
 
                       }
 
                   }
 
               }
 
           }
 
       }
 
   }
 
function 
jgetdate($timestamp='',$none='',$timezone='Asia/Tehran',$tn='en'){
 
       $ts=($timestamp==='')?time():tr_num($timestamp);
 
       $jdate=explode('_',jdate('F_G_i_j_l_n_s_w_Y_z',$ts  ,'',$timezone,$tn));
 
       return array(
 
           'seconds'=>tr_num((int)tr_num($jdate[6]),$tn),
 
           'minutes'=>tr_num((int)tr_num($jdate[2]),$tn),
 
           'hours'=>$jdate[1],
 
           'mday'=>$jdate[3],
 
           'wday'=>$jdate[7],
 
           'mon'=>$jdate[5],
 
           'year'=>$jdate[8],
 
           'yday'=>$jdate[9],
 
           'weekday'=>$jdate[4],
 
           'month'=>$jdate[0],
 
           0=>tr_num($ts,$tn)
 
       );
 
   }
 
function 
jcheckdate($jm,$jd,$jy){
 
       list($jm,$jd,$jy)=explode('_',tr_num($jm.'_'.$jd.'  _'.$jy));
 
       $l_d=($jm==12)?((((($jy%33)%4)-1)==((int)(($jy%33)*0.05)))?30:29):31-(int)($jm/6.5);
 
       return($jm>12 or $jd>$l_d or $jm<or $jd<or $jy<1)?false:true;
 
   }
 
function 
tr_num($str,$mod='en',$mf='٫'){
 
       $num_a=array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','  9','.');
 
       $key_a=array('۰','۱','۲','۳','۴','۵','۶','�  �','۸','۹',$mf);
 
       return($mod=='fa')?str_replace($num_a,$key_a,$str :str_replace($key_a,$num_a,$str);
 
   }
 
function 
jdate_words($array,$mod=''){
 
       foreach($array as $type=>$num){
 
           $num=(int)tr_num($num);
 
           switch($type){
 
 
               case'ss':
 
                   $sl=strlen($num);
 
                   $xy3=substr($num,2-$sl,1);
 
                   $h3=$h34=$h4='';
 
                   if($xy3==1){
 
                       $p34='';
 
                       $k34=array('ده','یازده','دوازده','س�  �زده','چهارده','پانزده','شانزد  ه','هفده','هجده','نوزده');
 
                       $h34=$k34[substr($num,2-$sl,2)-10];
 
                   }else{
 
                       $xy4=substr($num,3-$sl,1);
 
                       $p34=($xy3==or $xy4==0)?'':' و ';
 
                       $k3=array('','','بیست','سی','چهل','پنج  اه','شصت','هفتاد','هشتاد','نود' ;
 
                       $h3=$k3[$xy3];
 
                       $k4=array('','یک','دو','سه','چهار','پن  ج','شش','هفت','هشت','نه');
 
                       $h4=$k4[$xy4];
 
                   }
 
                   $array[$type]=(($num>99)?str_replace(array('12','13','14','19' '20')
 
                               ,array('هزار و دویست','هزار و سیصد','هزار و چهارصد','هزار و نهصد','دوهزار')
 
                               ,substr($num,0,2)).((substr($num,2,2)=='00')?'':' و '):'').$h3.$p34.$h34.$h4;
 
                   break;
 
 
               case'mm':
 
                   $key=array('فروردین','اردیبهشت','خ  رداد','تیر','مرداد','شهریور','م  هر','آبان','آذر','دی','بهمن','اس�  �ند');
 
                   $array[$type]=$key[$num-1];
 
                   break;
 
 
               case'rr':
 
                   $key=array('یک','دو','سه','چهار','پنج  ','شش','هفت','هشت','نه','ده','یازد  ه','دوازده','سیزده'
 
                   ,'چهارده','پانزده','شانزده','ه�  �ده','هجده','نوزده','بیست','بیس�  � و یک','بیست و دو','بیست و سه'
 
                   ,'بیست و چهار','بیست و پنج','بیست و شش','بیست و هفت','بیست و هشت','بیست و نه','سی','سی و یک');
 
                   $array[$type]=$key[$num-1];
 
                   break;
 
 
               case'rh':
 
                   $key=array('یکشنبه','دوشنبه','سه شنبه','چهارشنبه','پنجشنبه','ج�  �عه','شنبه');
 
                   $array[$type]=$key[$num];
 
                   break;
 
 
               case'sh':
 
                   $key=array('مار','اسب','گوسفند','می�  �ون','مرغ','سگ','خوک','موش','گاو' 'پلنگ','خرگوش','نهنگ');
 
                   $array[$type]=$key[$num%12];
 
                   break;
 
 
               case'mb':
 
                   $key=array('حمل','ثور','جوزا','سرطا�  �','اسد','سنبله','میزان','عقرب','  قوس','جدی','دلو','حوت');
 
                   $array[$type]=$key[$num-1];
 
                   break;
 
 
               case'ff':
 
                   $key=array('بهار','تابستان','پاییز  ','زمستان');
 
                   $array[$type]=$key[(int)($num/3.1)];
 
                   break;
 
 
               case'km':
 
                   $key=array('فر','ار','خر','تی‍','مر','  شه‍','مه‍','آب‍','آذ','دی','به�  �','اس‍');
 
                   $array[$type]=$key[$num-1];
 
                   break;
 
 
               case'kh':
 
                   $key=array('ی','د','س','چ','پ','ج','ش');
 
                   $array[$type]=$key[$num];
 
                   break;
 
 
               default:$array[$type]=$num;
 
           }
 
       }
 
       return($mod==='')?$array:implode($mod,$array);
 
   }
 
 function 
gregorian_to_jalali($gy,$gm,$gd,$mod=''){
 
       list($gy,$gm,$gd)=explode('_',tr_num($gy.'_'.$gm.'  _'.$gd));/* <= Extra :اين سطر ، جزء تابع اصلي نيست */
 
       $g_d_m=array(0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,30  4,334);
 
       if($gy 1600){
 
           $jy=979;
 
           $gy-=1600;
 
       }else{
 
           $jy=0;
 
           $gy-=621;
 
       }
 
       $gy2=($gm 2)?($gy+1):$gy;
 
       $days=(365*$gy) +((int)(($gy2+3)/4)) -((int)(($gy2+99)/100)) +((int)(($gy2+399)/400)) -80 +$gd +$g_d_m[$gm-1];
 
       $jy+=33*((int)($days/12053));
 
       $days%=12053;
 
       $jy+=4*((int)($days/1461));
 
       $days%=1461;
 
       $jy+=(int)(($days-1)/365);
 
       if($days 365)$days=($days-1)%365;
 
       if($days 186){
 
           $jm=1+(int)($days/31);
 
           $jd=1+($days%31);
 
       }else{
 
           $jm=7+(int)(($days-186)/30);
 
           $jd=1+(($days-186)%30);
 
       }
 
       return($mod==='')?array($jy,$jm,$jd):$jy .$mod .$jm .$mod .$jd;
 
   }
 
 
   public function jalali_to_gregorian($jy,$jm,$jd,$mod=''){
 
       list($jy,$jm,$jd)=explode('_',tr_num($jy.'_'.$jm.'  _'.$jd));/* <= Extra :اين سطر ، جزء تابع اصلي نيست */
 
       if($jy 979){
 
           $gy=1600;
 
           $jy-=979;
 
       }else{
 
           $gy=621;
 
       }
 
       $days=(365*$jy) +(((int)($jy/33))*8) +((int)((($jy%33)+3)/4)) +78 +$jd +(($jm<7)?($jm-1)*31:(($jm-7)*30)+186);
 
       $gy+=400*((int)($days/146097));
 
       $days%=146097;
 
       if($days 36524){
 
           $gy+=100*((int)(--$days/36524));
 
           $days%=36524;
 
           if($days >= 365)$days++;
 
       }
 
       $gy+=4*((int)(($days)/1461));
 
       $days%=1461;
 
       $gy+=(int)(($days-1)/365);
 
       if($days 365)$days=($days-1)%365;
 
       $gd=$days+1;
 
       foreach(array(0,31,((($gy%4==0) and ($gy%100!=0)) or ($gy%400==0))?29:28 ,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31) as $gm=>$v){
 
           if($gd <= $v)break;
 
           $gd-=$v;
 
       }
 
       return($mod==='')?array($gy,$gm,$gd):$gy .$mod .$gm .$mod .$gd;
 
   }در لاراول هم به این صورت فراخوانی کردم


کد پی‌اچ‌پی:
<?php $i=1$Jdf=new \App\lib\JDF()?>
 
<div >
{{$Jdf->jdate('Y',$value->created_time)}}
 
</div> 


ولی اررور میده . نمی دونم چرا


لطفا راهنمایی کنید
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
متن اررو .
وبلاگ rezaonline.net/blog
سفارش برنامه نویسی reza.biz
Php , mysql , postgresql , redis , Yii and ... Cool
  پاسخ
تشکر شده توسط : dr.ninja ayoubsys
#3
   
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#4
شما کلا کلاستون رو درست ننوشتید صرفا فانکشن ها رو کپی کردید داخل یک کلاس و خلاص !

https://github.com/sallar/laravel-jdate
https://packagist.org/packages/beaumind/jdate
https://packagist.org/packages/morilog/jalali
وبلاگ rezaonline.net/blog
سفارش برنامه نویسی reza.biz
Php , mysql , postgresql , redis , Yii and ... Cool
  پاسخ
تشکر شده توسط : ayoubsys dr.ninja


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان