• 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کجای کار میلنگه؟
#1
Big Grin 
سلام.من میخوام List View به ReletiveLayout تبدیل بشه

اما صدتا ارور میده این کد.
چیکار کنم؟

کد پی‌اچ‌پی:
package com.example.master.nb;

import android.content.res.Configuration;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.ActionBarDrawerToggle;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;

public class 
MainActivity extends ActionBarActivity {

    private 
String[] mPlanetTitles;
    private 
DrawerLayout mDrawerLayout;
    private 
ListView mDrawerList;

    private 
ActionBarDrawerToggle mDrawerToggle;
    
String dokme_txt "mytest";

    @
Override
    
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        
super.onCreate(savedInstanceState);
        
setContentView(R.layout.activity_main);

        
mPlanetTitles getResources().getStringArray(R.array.dokmeha);
        
mDrawerLayout = (DrawerLayoutfindViewById(R.id.drawer_layout);
        
mDrawerList = (ListViewfindViewById(R.id.left_drawer);
        
// Set the adapter for the list view
        
mDrawerList.setAdapter(new ArrayAdapter<String>(this,
                
android.R.layout.simple_list_item_1mPlanetTitles));
        
// Set the list's click listener
        
mDrawerList.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {

            @
Override
            
public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int post,
                                    long arg3) {
                dokme_txt = getResources().getStringArray(R.array.dokmeha)[post];
                Toast.makeText(getBaseContext(),
                        "برروی " + dokme_txt + " کلیک شد", Toast.LENGTH_SHORT)
                        .show();


                mDrawerLayout.closeDrawer(mDrawerList);


            }

        });

        mDrawerToggle = new ActionBarDrawerToggle(this, mDrawerLayout,
                R.drawable.ic_drawer, R.string.drawer_open,
                R.string.drawer_close) {

            public void onDrawerClosed(View view) {
                super.onDrawerClosed(view);
                getSupportActionBar().setTitle(dokme_txt);
                supportInvalidateOptionsMenu(); // creates call to
                // onPrepareOptionsMenu()
            }

            /** هنگامی که منو کشویی کاملا باز شده متد زیر اجرا میشه */
            public void onDrawerOpened(View drawerView) {
                super.onDrawerOpened(drawerView);
                getSupportActionBar().setTitle("تنظیمات");
                supportInvalidateOptionsMenu(); // creates call to
                // onPrepareOptionsMenu()
            }
        };

        // tanzim e drawer toggle be surate DrawerListener baraye mDrawerLayout
        // emun
        mDrawerLayout.setDrawerListener(mDrawerToggle);
        ///part 3

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setHomeButtonEnabled(true);

    }


    /*part 2

     // seda zade mishe vaghtike supportInvalidateOptionsMenu seda zade beshe
    @Override
    public boolean onPrepareOptionsMenu(Menu menu) {
        // If the nav drawer is open, hide action items related to the content view
        boolean drawerOpen = mDrawerLayout.isDrawerOpen(mDrawerList);
        menu.findItem(R.id.action_websearch).setVisible(!drawerOpen);
        return super.onPrepareOptionsMenu(menu);
    }


    */

    //part 3

    @Override
    protected void onPostCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onPostCreate(savedInstanceState);
        // Sync the toggle state after onRestoreInstanceState has occurred.
        mDrawerToggle.syncState();
    }

    @Override
    public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
        super.onConfigurationChanged(newConfig);
        mDrawerToggle.onConfigurationChanged(newConfig);
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Pass the event to ActionBarDrawerToggle, if it returns
        // true, then it has handled the app icon touch event
        if (mDrawerToggle.onOptionsItemSelected(item)) {
            return true;
        }
        // دیگر آیتم های اکشن بارتون رو در زیر میتونید مدیریت کنید
        //قبلا درس دادم

        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
Sad(
Sad(
Sad(
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
کسی نمیدونه؟
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان