• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل با ادیتور tinymce
#1
سلام
این ادیتور tinymce رو چه جوری فارسیش میکنن؟
من بسته ی زبان فارسی اون رو هم از سایتشون با نام tinymce_language_pack رو هم دریافت و محتویاتش رو سر جاشون توی ادیتور کپی کردم اما نشد!

ممنون
هر چیزی که در جستن آنی آنی...
غایب
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
باید یه فایل به نام کانفیگ باشه که توش تعریف کنی زبان چی باشه
به نظر من از ckeditor استفاده کن
خیلی راحت و کامله
همه جوره اش رو داریم ظاهرن
  پاسخ
تشکر شده توسط : undefined paull
#3
کد پی‌اچ‌پی:
<script type="text/javascript">
tinyMCE.init({
    
// General options
    
mode "textareas",
    
theme "advanced",
    
language "fa",
    
directionality "rtl",
    
width "99.9%",
    
height "400px",
    
convert_urls true,
    
relative_urls false,
    
plugins "safari,spellchecker,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,imagemanager",
    
    
// Theme options
    
theme_advanced_buttons1 "newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
    
theme_advanced_buttons2 "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
    
theme_advanced_buttons3 "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
    
theme_advanced_buttons4 "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,spellchecker,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,blockquote,pagebreak,|,insertfile,insertimage",
    
    
theme_advanced_toolbar_location "top",
    
theme_advanced_toolbar_align "right",
    
theme_advanced_statusbar_location "bottom",
    
theme_advanced_resizing true,
    
theme_advanced_resize_horizontal false,
    
theme_advanced_resizing_use_cookie false,
     
theme_advanced_fonts "Tahoma=tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"+
        
"Andale Mono=andale mono,times;"+
        
"Arial=arial,helvetica,sans-serif;"+
        
"Arial Black=arial black,avant garde;"+
        
"Book Antiqua=book antiqua,palatino;"+
        
"Comic Sans MS=comic sans ms,sans-serif;"+
        
"Courier New=courier new,courier;"+
        
"Georgia=georgia,palatino;"+
        
"Helvetica=helvetica;"+
        
"Impact=impact,chicago;"+
        
"Symbol=symbol;"+
        
"Terminal=terminal,monaco;"+
        
"Times New Roman=times new roman,times;"+
        
"Trebuchet MS=trebuchet ms,geneva;"+
        
"Verdana=verdana,geneva;"+
        
"Webdings=webdings;"+
        
"Wingdings=wingdings,zapf dingbats",
   

    
// Example content CSS (should be your site CSS)
    
content_css "css/example.css",

    
// Drop lists for link/image/media/template dialogs
    
template_external_list_url "js/template_list.js",
    
external_link_list_url "js/link_list.js",
    
external_image_list_url "js/image_list.js",
    
media_external_list_url "js/media_list.js",

    
// Replace values for the template plugin
    
template_replace_values : {
        
username "Some User",
        
staffid "991234"
    
}
}); 
  پاسخ
تشکر شده توسط : undefined paull
#4
سلام
چطوری می شود از بخش آپلود عکس و فایل این ویرایشگر استفاده کرد
من ibrowser را برایش گرفتم ولی نمی دانم چطوری باید تنظیماتش را انجام دهم
کسی بلد هست باهاش کار کند؟
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان