• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
محدودسازی آپلود
#1
سلام
من یه آپلود دراپ دانلود کردم.
میخوام محدودش کنم
فقط عکس آپلود کنه اونم حداکثر با حجم 1مگ

اینم کدشه:
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
# ======================================================================== #
#
#  Title      [PHP] Uploader
#  Author:    CreativeDream
#  Website:   https://github.com/CreativeDream/php-uploader
#  Version:   0.4
#  Date:      14-Sep-2016
#  Purpose:   Validate, Remove, Upload, Download files to server.
#  Information: Please don't forget to check your php.ini file for "upload_max_filesize", "post_max_size", "max_file_uploads"
#
# ======================================================================== #

class Uploader {

    protected 
$options = array(
        
'limit' => null,
        
'maxSize' => null,
        
'extensions' => null,
        
'required' => false,
        
'uploadDir' => 'uploads/',
        
'title' => array('auto'10),
        
'removeFiles' => true,
        
'perms' => null,
        
'replace' => true,
        
'onCheck' => null,
        
'onError' => null,
        
'onSuccess' => null,
        
'onUpload' => null,
        
'onComplete' => null,
        
'onRemove' => null
    
);

    public 
$error_messages = array(
        
=> "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.",
        
=> "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form.",
        
=> "The uploaded file was only partially uploaded.",
        
=> "No file was uploaded.",
        
=> "Missing a temporary folder.",
        
=> "Failed to write file to disk.",
        
=> "A PHP extension stopped the file upload.",
        
'accept_file_types' => "Filetype not allowed",
        
'file_uploads' => "File uploading option in disabled in php.ini",
        
'post_max_size' => "The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini",
        
'max_file_size' => "File is too big",
        
'max_number_of_files' => "Maximum number of files exceeded",
        
'required_and_no_file' => "No file was choosed. Please select one.",
        
'no_download_content' => "File could't be download."
    
);

    private 
$field null;
    private 
$data = array(
        
"hasErrors" => false,
        
"hasWarnings" => false,
        
"isSuccess" => false,
        
"isComplete" => false,
        
"data" => array(
            
"files" => array(),
            
"metas" => array()
        )
    );

    public function 
__construct(){
        
// __construct function

        
$this->cache_data $this->data;
    }

    
/**
     * upload method
     *
     * Return the initialize method
     * @param $field {Array, String}
     * @param $options {Array, null}
     * @return array
     */
    
public function upload($field$options null){
        
$this->data $this->cache_data;
        return 
$this->initialize($field$options);
    }

    
/**
     * initialize method
     *
     * Initialize field values and properties.
     * Merge options
     * Prepare files
     * @param $field {Array, String}
     * @param $options {Array, null}
     * @return array
     */
    
private function initialize($field$options){
        if(
is_array($field) && in_array($field$_FILES)){
            
$this->field $field;
            
$this->field['Field_Name'] = array_search($field$_FILES);
            
$this->field['Field_Type'] = 'input';

            if(!
is_array($this->field['name'])){
               
$this->field array_merge($this->field, array("name" => array($this->field['name']), "tmp_name"=>array($this->field['tmp_name']), "type"=>array($this->field['type']), "error"=>array($this->field['error']), "size"=>array($this->field['size'])));
            }

            foreach(
$this->field['name'] as $key=>$value){ if(empty($value)){ unset($this->field['name'][$key]); unset($this->field['type'][$key]); unset($this->field['tmp_name'][$key]); unset($this->field['error'][$key]); unset($this->field['size'][$key]); } }

            
$this->field['length'] = count($this->field['name']);
        }elseif(
is_string($field) && $this->isURL($field)){
            
$this->field = array("name" => array($field), "size"=>array(), "type"=>array(), "error"=>array());
            
$this->field['Field_Type'] = 'link';
            
$this->field['length'] = 1;
        }else{
            return 
false;
        }

        if(
$options != null){
            
$this->setOptions($options);
        }

        return 
$this->prepareFiles();
    }

    
/**
     * setOptions method
     *
     * Merge options
     * @param $options {Array}
     */
    
private function setOptions($options){
        if(!
is_array($options)){return false;}
        
$this->options array_merge($this->options$options);
    }

    
/**
     * validation method
     *
     * Check the field and files
     * @return boolean
     */
    
private function validate($file null){
        
$field $this->field;
        
$errors = array();
        
$options $this->options;

        if(
$file == null){
            
$ini = array(ini_get('file_uploads'),((int) ini_get('upload_max_filesize')),((int) ini_get('post_max_size')), ((int) ini_get('max_file_uploads')));

            if(!isset(
$field) || empty($field)) return false;
            if(!
$ini[0]) $errors[] = $this->error_messages['file_uploads'];

            if(
$options['required'] && $field['length'] == 0$errors[] = $this->error_messages['required_and_no_file'];
            if((
$options['limit'] && $field['length'] > $options['limit']) || ($field['length']) > $ini[3]) $errors[] = $this->error_messages['max_number_of_files'];
            if(!
file_exists($options['uploadDir']) && !is_dir($options['uploadDir']) && mkdir($options['uploadDir'], 750true)){
                
$this->data['hasWarnings'] = true;
                
$this->data['warnings'] = "A new directory was created in " realpath($options['uploadDir']);
            }
            if(!
is_writable($options['uploadDir'])) @chmod($options['uploadDir'], 750);

            if(
$field['Field_Type'] == "input"){
                
$total_size 0; foreach($this->field['size'] as $key=>$value){ $total_size += $value; } $total_size $total_size/1048576;
                if(
$options['maxSize'] && $total_size $options['maxSize']) $errors[] = $this->error_messages['max_file_size'];

                if(
$ini[1] != && $total_size $ini[1]) $errors[] = $this->error_messages[1];
                if(
$ini[2] != && $total_size $ini[2]) $errors[] = $this->error_messages['post_max_size'];
            }
        }else{
            if(@
$field['error'][$file['index']] > && array_key_exists($field['error'][$file['index']], $this->error_messages)) $errors[] = $this->error_messages[$field['error'][$file['index']]];
            if(
$options['extensions'] && !in_array($file['extension'], $options['extensions'])) $errors[] = $this->error_messages['accept_file_types'];
            if(
$file['type'][0] == "image" && @!is_array(getimagesize($file['tmp']))) $errors[] = $this->error_messages['accept_file_types'];
            if(
$options['maxSize'] && $file['size'][0] > $options['maxSize']) $errors[] = $this->error_messages['max_file_size'];

            if(
$field['Field_Type'] == 'link' && empty($this->cache_download_content)) $errors[] = "";
        }

        
$custom $this->_onCheck($file); if($custom$errors array_merge($errors$custom);

        if(!empty(
$errors)){
            
$this->data['hasErrors'] = true;
            if(!isset(
$this->data['errors'])) $this->data['errors'] = array();

            
$this->data['errors'][] = $errors;
            
$custom $this->_onError($errors$file);

            return 
false;
        }else{
            return 
true;
        }
    }

    
/**
     * prepareFiles method
     *
     * Prepare files for upload/download and generate meta infos
     * @return $this->data
     */
    
private function prepareFiles(){
        
$field $this->field;
        
$validate $this->validate();

        if(
$validate){
            
$files = array();
            
$removed_files $this->removeFiles();
            
$isAddMoreMode count(preg_grep('/^(\d+)\:\/\/(.*)/i'$removed_files)) > 0;
            
$addMoreMatches = array();

            for(
$i 0$i count($field['name']); $i++){

                
$metas = array();

                if(
$field['Field_Type'] == 'input'){
                    
$tmp_name $field['tmp_name'][$i];
                }elseif(
$field['Field_Type'] == 'link'){
                    
$link $this->downloadFile($field['name'][0], falsetrue);

                    
$tmp_name $field['name'][0];
                    
$field['name'][0] = pathinfo($field['name'][0], PATHINFO_BASENAME);
                    
$field['type'][0] = $link['type'];
                    
$field['size'][0] = $link['size'];
                    
$field['error'][0] = 0;
                }

                
$metas['extension'] = substr(strrchr($field['name'][$i], "."),1);
                
$metas['type'] = preg_split('[/]'$field['type'][$i]);
                
$metas['extension'] = $field['Field_Type'] == 'link' && empty($metas['extension']) ? $metas['type'][1] : $metas['extension'];
                
$metas['old_name'] = $field['name'][$i];
                
$metas['size'] = $field['size'][$i];
                
$metas['size2'] = $this->formatSize($metas['size']);
                
$metas['name'] = $this->generateFileName($this->options['title'], array('name'=>substr($metas['old_name'], 0, (!empty($metas['extension']) ? -(strlen($metas['extension'])+1) : strlen($metas['old_name']))), 'size'=>$metas['size'], 'extension'=> $metas['extension']));
                
$metas['file'] = $this->options['uploadDir'] . $metas['name'];
                
$metas['replaced'] = file_exists($metas['file']);
                
$metas['date'] = date('r');

                
$is_file_removed in_array($field['name'][$i], $removed_files);
                if(
$isAddMoreMode){
                    
$addMoreMatches[$field['name'][$i]][] = $i;
                    
$matches preg_grep('/^'.(count($addMoreMatches[$field['name'][$i]])-1).'\:\/\/'.$field['name'][$i].'/i'$removed_files);
                    if(
count($matches) == 1) {
                        
$is_file_removed true;
                    }
                }

                if(!
$is_file_removed && $this->validate(array_merge($metas, array('index'=>$i'tmp'=>$tmp_name))) && $this->uploadFile($tmp_name$metas['file'])){
                    if(
$this->options['perms']) @chmod($metas['file'], $this->options['perms']);

                    
$custom $this->_onUpload($metas$this->field); if($custom && is_array($custom)) $metas array_merge($custom$metas);

                    
ksort($metas);

                    
$files[] = $metas['file'];
                    
$this->data['data']['metas'][] = $metas;
                }
            }

            
$this->data['isSuccess'] = count($field['name']) - count($removed_files) == count($files);
            
$this->data['data']['files'] = $files;

            if(
$this->data['isSuccess']) $custom $this->_onSuccess($this->data['data']['files'], $this->data['data']['metas']);

            
$this->data['isComplete'] = true;
            
$custom $this->_onComplete($this->data['data']['files'], $this->data['data']['metas']);
        }

        return 
$this->data;
    }

    
/**
     * uploadFile method
     *
     * Upload/Download files to server
     * @return boolean
     */
    
private function uploadFile($source$destination){
        if(
$this->field['Field_Type'] == 'input'){
            return @
move_uploaded_file($source$destination);
        }elseif(
$this->field['Field_Type'] == 'link'){
            return 
$this->downloadFile($source$destination);
        }
    }

    
/**
     * removeFiles method
     *
     * Remove files or cancel upload for them
     * @return array
     */
    
private function removeFiles(){
        
$removed_files = array();
        if(
$this->options['removeFiles'] !== false){
            foreach(
$_POST as $key=>$value){
                
preg_match((is_string($this->options['removeFiles']) ? $this->options['removeFiles'] : '/jfiler-items-exclude-'.$this->field['Field_Name'].'-(\d+)/'), $key$matches);
                if(isset(
$matches) && !empty($matches)){
                    
$input $_POST[$matches[0]];
                    if(
$this->isJson($input)) $removed_files json_decode($inputtrue);

                    
$custom $this->_onRemove($removed_files$this->field); if($custom && is_array($custom)) $removed_files $custom;
                }
            }
        }

        return 
$removed_files;
    }

    
/**
     * downloadFile method
     *
     * Download file to server
     * @return boolean
     */
    
private function downloadFile($source$destination$info false){
        
set_time_limit(80);

        
$forInfo = array(
            
"size" => 1,
            
"type" => "text/plain"
        
);

        if(!isset(
$this->cache_download_content)){
            
$file_content file_get_contents($source);
            if(
$info){
                
$headers implode(" "$http_response_header);
                if(
preg_match('/Content-Length: (\d+)/'$headers$matches)) $forInfo['size'] = $matches[1];
                if(
preg_match('/Content-Type: (\w+\/\w+)/'$headers$matches)) $forInfo['type'] = $matches[1];

                
$this->cache_download_content $file_content;

                return 
$forInfo;
            }
        }else{
            
$file_content $this->cache_download_content;
        }

        
$downloaded_file = @fopen($destination'w');
        
$written = @fwrite($downloaded_file$file_content);
        @
fclose($downloaded_file);

        return 
$written;
    }

    
/**
     * generateFileName method
     *
     * Generated a file name by uploading
     * @return boolean
     */
    
private function generateFileName($conf$file$skip_replace_check false){
        
$file['name'] = preg_replace("[^\w\s\d\.\-_~,;:\[\]\(\]]"''$file['name']);
        
$type is_array($conf) && isset($conf[0]) ? $conf[0] : $conf;
        
$type $type $type 'name';
        
$length is_array($conf) && isset($conf[1]) ? $conf[1] : null;
        
$random_string substr(str_shuffle("_0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"), 0$length $length 10);
        
$extension = !empty($file['extension']) ? "." $file['extension'] : "";
        
$string "";
        
$is_extension_used false;

        switch(
$type){
            case 
"auto":
                
$string $random_string;
            break;
            case 
"name":
                
$string $file['name'];
            break;
            default:
                
$string $type;

                if(
strpos($string"{{random}}") !== false){
                    
$string str_replace("{{random}}"$random_string$string);
                }
                if(
strpos($string"{{file_name}}") !== false){
                    
$string str_replace("{{file_name}}"$file['name'], $string);
                }
                if(
strpos($string"{{file_size}}") !== false){
                    
$string str_replace("{{file_size}}"$file['size'], $string);
                }
                if(
strpos($string"{{timestamp}}") !== false){
                    
$string str_replace("{{timestamp}}"time(), $string);
                }
                if(
strpos($string"{{date}}") !== false){
                    
$string str_replace("{{date}}"date('Y-n-d_H:i:s'), $string);
                }
                if(
strpos($string"{{extension}}") !== false){
                    
$is_extension_used true;
                    
$string str_replace("{{extension}}"$file['extension'], $string);
                }
                if(
strpos($string"{{.extension}}") !== false){
                    
$is_extension_used true;
                    
$string str_replace("{{.extension}}"$extension$string);
                }
        }

        if(!
$is_extension_used)
            
$string .= $extension;

        if(!
$this->options['replace'] && !$skip_replace_check){
            
$name $file['name'];
            
$i 1;
            while (
file_exists($this->options['uploadDir'].$string)) {
                
$file['name'] = $name " ({$i})";
                
$string $this->generateFileName($conf$filetrue);
                
$i++;
            }
        }

        return 
$string;
    }

    
/**
     * isJson method
     *
     * Check if string is a valid json
     * @return boolean
     */
    
private function isJson($string) {
        
json_decode($string);
        return (
json_last_error() == JSON_ERROR_NONE);
    }

    
/**
     * isURL method
     *
     * Check if string $url is a link
     * @return boolean
     */
    
private function isURL($url){
        return 
preg_match('|^http(s)?://[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(:[0-9]+)?(/.*)?$|i'$url);
    }

    
/**
     * formatSize method
     *
     * Convert file size
     * @return float
     */
    
private function formatSize($bytes){
        if (
$bytes >= 1073741824){
            
$bytes number_format($bytes 10737418242) . ' GB';
        }elseif (
$bytes >= 1048576){
            
$bytes number_format($bytes 10485762) . ' MB';
        }elseif (
$bytes 0){
            
$bytes number_format($bytes 10242) . ' KB';
        }else{
            
$bytes '0 bytes';
        }

        return 
$bytes;
    }

    private function 
_onCheck(){
        
$arguments func_get_args();
        return 
$this->options['onCheck'] != null && function_exists($this->options['onCheck']) ? $this->options['onCheck'](@$arguments[0]) : null;
    }

    private function 
_onSuccess(){
        
$arguments func_get_args();
        return 
$this->options['onSuccess'] != null && function_exists($this->options['onSuccess']) ? $this->options['onSuccess'](@$arguments[0], @$arguments[1]) : null;
    }

    private function 
_onError(){
        
$arguments func_get_args();
        return 
$this->options['onError'] && function_exists($this->options['onError']) ? $this->options['onError'](@$arguments[0], @$arguments[1]) : null;
    }

    private function 
_onUpload(){
        
$arguments func_get_args();
        return 
$this->options['onUpload'] && function_exists($this->options['onUpload']) ? $this->options['onUpload'](@$arguments[0], @$arguments[1]) : null;
    }

    private function 
_onComplete(){
        
$arguments func_get_args();
        return 
$this->options['onComplete'] != null && function_exists($this->options['onComplete']) ? $this->options['onComplete'](@$arguments[0], @$arguments[1]) : null;
    }

    private function 
_onRemove(){
        
$arguments func_get_args();
        return 
$this->options['onRemove'] && function_exists($this->options['onRemove']) ? $this->options['onRemove'](@$arguments[0], @$arguments[1]) : null;
    }
}
?>

    $uploader = new Uploader();
    $data = $uploader->upload($_FILES['files'], array(
        'limit' => 10, //Maximum Limit of files. {null, Number}
        'maxSize' => 10, //Maximum Size of files {null, Number(in MB's)}
        'extensions' => null, //Whitelist for file extension. {null, Array(ex: array('jpg', 'png'))}
        'required' => false, //Minimum one file is required for upload {Boolean}
        'uploadDir' => '../uploads/', //Upload directory {String}
        'title' => array('name'), //New file name {null, String, Array} *please read documentation in README.md
        'removeFiles' => true, //Enable file exclusion {Boolean(extra for jQuery.filer), String($_POST field name containing json data with file names)}
        'replace' => false, //Replace the file if it already exists  {Boolean}
        'perms' => null, //Uploaded file permisions {null, Number}
        'onCheck' => null, //A callback function name to be called by checking a file for errors (must return an array) | ($file) | Callback
        'onError' => null, //A callback function name to be called if an error occured (must return an array) | ($errors, $file) | Callback
        'onSuccess' => null, //A callback function name to be called if all files were successfully uploaded | ($files, $metas) | Callback
        'onUpload' => null, //A callback function name to be called if all files were successfully uploaded (must return an array) | ($file) | Callback
        'onComplete' => null, //A callback function name to be called when upload is complete | ($file) | Callback
        'onRemove' => null //A callback function name to be called by removing files (must return an array) | ($removed_files) | Callback
    ));

    if($data['isComplete']){
        $files = $data['data'];

        echo json_encode($files['metas'][0]['name']);
    }

    if($data['hasErrors']){
        $errors = $data['errors'];
        echo json_encode($errors);
    }

    exit;
?>
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
سلام
اساتید ببخشندBig Grin
کد پی‌اچ‌پی:
$_FILES["user-file"]["type"] == "image/jpeg"||
    
$_FILES["user-file"]["type"] == "image/png" ||
    
$_FILES["user-file"]["type"] == "image/x-png" ||
    
$_FILES["user-file"]["type"] == "image/pjpeg" ||
    
$_FILES["user-file"]["type"] == "image/jpg" ||
    
$_FILES["user-file"]["type"] == "image/gif"
    
&& $_FILES["user-file"]["size"] < 10000 
کدات زیاد بود نخوندم
ولی میتونی از کد بالا استفاده کنی!
میتونی نوی یه شرط قرارش بدی!
شهید گمنام سلام
سلام بر آنهایے ڪہ
بياد مـادر بےنشانشان
حتے براے مادرانشان هم
نشـانے نگذاشتنــد ...
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان