• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فیکس کردن یک دایو در بالای صفحه بعد از اسکرول
#1
با سلام
یک صفحه دارم که شامل 3 عدد تکس باکس هست که این سه عدد تکس باکس تشکیل یک سطر رو میدن
هر سطر به تعداد زیاد در صفحه هست بگونه ای که صفحه اسکرول میخوره
حالا یک مشکلی هست
سطر اول بصورت هدر استفاده میشه
میخوام زمانیکه صفحه به پایین اسکرول میشه هدر در جای خودش فیکس بشه
خودم یه کد نوشتم ولی درست جواب نمیده

عکس قبل از اسکرول
[عکس: v38arx0cmjmvidzx3hdd.jpg]

عکس بعد از اسکرول
[عکس: 9pbj5wn7dvtqdhu50jpw.jpg]
کد کل صفحه رو میزارم اگر کسی میدونه لطفا بگه مشکل کد کجاست
کد:
<!doctype html>


<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>
Untitled Document
</title>
<style type="text/css">

.tbl
{
    display: table;
}


.row
{
    display: table-row;
}


.col
{
    display: table-cell;
    text-align: center;
}


.col>*
{
    border-radius: 3px;
    border: solid 1px #999;
    background-color: transparent;
    margin-left: 5px;
    margin-bottom: 2px;
}


.sheet
{
    width: 40px;
    height: 18px;
}


.txt
{
    width: 290px;
    height: 18px;
}


.note
{
    width: 140px;
    height: 18px;
}


.sticky
{
    position: fixed;
    top: 0px;
    background-color: #0CC;
    height: 25px;
}
</style>
</head>


<body>


<div id="tes">
</div>
<div id="test">
  <div id="tbl">
    <div id="rowheader" class="row sticky">
      <div class="col">
        Sheet
      </div>
      <div class="col">
        Typetxt
      </div>
      <div class="col">
        Note
      </div>
    </div>
    <div id="divrow1" class="row">
      <div id="divsht1" class="col">
        <input id="sheet1" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup1" class="col">
        <input id="typetxt1" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote1" class="col">
        <input id="note1" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow2" class="row">
      <div id="divsht2" class="col">
        <input id="sheet2" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup2" class="col">
        <input id="typetxt2" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote2" class="col">
        <input id="note2" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow3" class="row">
      <div id="divsht3" class="col">
        <input id="sheet3" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup3" class="col">
        <input id="typetxt3" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote3" class="col">
        <input id="note3" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow4" class="row">
      <div id="divsht4" class="col">
        <input id="sheet4" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup4" class="col">
        <input id="typetxt4" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote4" class="col">
        <input id="note4" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow5" class="row">
      <div id="divsht5" class="col">
        <input id="sheet5" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup5" class="col">
        <input id="typetxt5" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote5" class="col">
        <input id="note5" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow6" class="row">
      <div id="divsht6" class="col">
        <input id="sheet6" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup6" class="col">
        <input id="typetxt6" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote6" class="col">
        <input id="note6" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow7" class="row">
      <div id="divsht7" class="col">
        <input id="sheet7" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup7" class="col">
        <input id="typetxt7" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote7" class="col">
        <input id="note7" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow8" class="row">
      <div id="divsht8" class="col">
        <input id="sheet8" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup8" class="col">
        <input id="typetxt8" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote8" class="col">
        <input id="note8" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow9" class="row">
      <div id="divsht9" class="col">
        <input id="sheet9" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup9" class="col">
        <input id="typetxt9" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote9" class="col">
        <input id="note9" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow10" class="row">
      <div id="divsht10" class="col">
        <input id="sheet10" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup10" class="col">
        <input id="typetxt10" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote10" class="col">
        <input id="note10" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow11" class="row">
      <div id="divsht11" class="col">
        <input id="sheet11" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup11" class="col">
        <input id="typetxt11" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote11" class="col">
        <input id="note11" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow12" class="row">
      <div id="divsht12" class="col">
        <input id="sheet12" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup12" class="col">
        <input id="typetxt12" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote12" class="col">
        <input id="note12" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow13" class="row">
      <div id="divsht13" class="col">
        <input id="sheet13" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup13" class="col">
        <input id="typetxt13" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote13" class="col">
        <input id="note13" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow14" class="row">
      <div id="divsht14" class="col">
        <input id="sheet14" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup14" class="col">
        <input id="typetxt14" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote14" class="col">
        <input id="note14" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow15" class="row">
      <div id="divsht15" class="col">
        <input id="sheet15" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup15" class="col">
        <input id="typetxt15" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote15" class="col">
        <input id="note15" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow16" class="row">
      <div id="divsht16" class="col">
        <input id="sheet16" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup16" class="col">
        <input id="typetxt16" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote16" class="col">
        <input id="note16" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow17" class="row">
      <div id="divsht17" class="col">
        <input id="sheet17" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup17" class="col">
        <input id="typetxt17" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote17" class="col">
        <input id="note17" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow18" class="row">
      <div id="divsht18" class="col">
        <input id="sheet18" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup18" class="col">
        <input id="typetxt18" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote18" class="col">
        <input id="note18" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow19" class="row">
      <div id="divsht19" class="col">
        <input id="sheet19" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup19" class="col">
        <input id="typetxt19" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote19" class="col">
        <input id="note19" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow20" class="row">
      <div id="divsht20" class="col">
        <input id="sheet20" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup20" class="col">
        <input id="typetxt20" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote20" class="col">
        <input id="note20" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow21" class="row">
      <div id="divsht21" class="col">
        <input id="sheet21" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup21" class="col">
        <input id="typetxt21" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote21" class="col">
        <input id="note21" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow22" class="row">
      <div id="divsht22" class="col">
        <input id="sheet22" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup22" class="col">
        <input id="typetxt22" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote22" class="col">
        <input id="note22" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow23" class="row">
      <div id="divsht23" class="col">
        <input id="sheet23" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup23" class="col">
        <input id="typetxt23" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote23" class="col">
        <input id="note23" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow24" class="row">
      <div id="divsht24" class="col">
        <input id="sheet24" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup24" class="col">
        <input id="typetxt24" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote24" class="col">
        <input id="note24" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow25" class="row">
      <div id="divsht25" class="col">
        <input id="sheet25" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup25" class="col">
        <input id="typetxt25" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote25" class="col">
        <input id="note25" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow26" class="row">
      <div id="divsht26" class="col">
        <input id="sheet26" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup26" class="col">
        <input id="typetxt26" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote26" class="col">
        <input id="note26" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow27" class="row">
      <div id="divsht27" class="col">
        <input id="sheet27" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup27" class="col">
        <input id="typetxt27" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote27" class="col">
        <input id="note27" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow28" class="row">
      <div id="divsht28" class="col">
        <input id="sheet28" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup28" class="col">
        <input id="typetxt28" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote28" class="col">
        <input id="note28" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow29" class="row">
      <div id="divsht29" class="col">
        <input id="sheet29" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup29" class="col">
        <input id="typetxt29" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote29" class="col">
        <input id="note29" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow30" class="row">
      <div id="divsht30" class="col">
        <input id="sheet30" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup30" class="col">
        <input id="typetxt30" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote30" class="col">
        <input id="note30" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow31" class="row">
      <div id="divsht31" class="col">
        <input id="sheet31" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup31" class="col">
        <input id="typetxt31" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote31" class="col">
        <input id="note31" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow32" class="row">
      <div id="divsht32" class="col">
        <input id="sheet32" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup32" class="col">
        <input id="typetxt32" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote32" class="col">
        <input id="note32" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow33" class="row">
      <div id="divsht33" class="col">
        <input id="sheet33" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup33" class="col">
        <input id="typetxt33" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote33" class="col">
        <input id="note33" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<script type="text/javascript">


window.onscroll=function(){
    var x=document.getElementById('rowheader');
    
    if(window.pageYOffset>x.offsetTop)
    {
        x.classList.add('sticky');
    }
    if(window.pageYOffset<=x.offsetTop)
    {
        x.classList.remove('sticky');
    
    }
}
</script>
</body>
</html>
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
من توی یکی از پروژه هام از همچین قطعه کدی استفاده کردم جواب داد:
میتونی اصلاح کنی و ازش استفاده کنی:
کد:
<script type="text/javascript">
  $(window).scroll(function () {
    var $heightScrolled = $(window).scrollTop();
    var $defaultHeight = 500;
    
    if ( $heightScrolled < $defaultHeight )
    {
        $('#menuitem').removeClass("sticky");
        }
    else {
        $('#menuitem').addClass("sticky");
        }
    
});
بنده طعم ايمان را نمي چشد، تا اينكه دريابد آنچه اتفاق نيفتاده است نمي شد كه اتفاق بيفتد؛و آنچه شده و اتفاق افتاده است,نمي شد كه نشود و اتفاق نيفتد....حضرت علي(ع)
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#3
دوست گرامی کد خودم هم همینه که شما نوشتید
از من با جاوا اسکریپت هست
شما با جی کوئری
لطفا یکی از دوستان که میدونه راهنمایی کنه
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#4
کد:
<!doctype html>


<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>
Untitled Document
</title>
<style type="text/css">
#tbl
{
    display: table;
}
.row
{
    display: table-row;
}
.col
{
    display: table-cell;
    text-align: center;
}
.col>*
{
    border-radius: 3px;
    border: solid 1px #999;
    background-color: transparent;
    margin-left: 5px;
    margin-bottom: 2px;
}
.sheet
{
    width: 40px;
    height: 18px;
    
}
.txt
{
    width: 290px;
    height: 18px;
    
}
.note
{
    width: 140px;
    height: 18px;
    
}
.sheetheader
{
    width: 40px;
}
.txtheader
{
    width: 290px;
}
.noteheader
{
    width: 140px;
}
.sticky
{
    position: fixed;
    width:490px;
    top: 0px;
    background-color: #0CC;
    height: 25px;
    margin-left: 5px;
}
</style>
</head>
<body>


<div id="tes">
</div>
<div id="test">
  <div id="tbl">
    <div id="rowheader" class="row">
      <div class="col sheetheader">
        Sheet
      </div>
      <div class="col txtheader">
        Typetxt
      </div>
      <div class="col noteheader">
        Note
      </div>
    </div>
    <div id="divrow1" class="row">
      <div id="divsht1" class="col">
        <input id="sheet1" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup1" class="col">
        <input id="typetxt1" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote1" class="col">
        <input id="note1" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow2" class="row">
      <div id="divsht2" class="col">
        <input id="sheet2" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup2" class="col">
        <input id="typetxt2" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote2" class="col">
        <input id="note2" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow3" class="row">
      <div id="divsht3" class="col">
        <input id="sheet3" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup3" class="col">
        <input id="typetxt3" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote3" class="col">
        <input id="note3" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow4" class="row">
      <div id="divsht4" class="col">
        <input id="sheet4" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup4" class="col">
        <input id="typetxt4" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote4" class="col">
        <input id="note4" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow5" class="row">
      <div id="divsht5" class="col">
        <input id="sheet5" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup5" class="col">
        <input id="typetxt5" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote5" class="col">
        <input id="note5" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow6" class="row">
      <div id="divsht6" class="col">
        <input id="sheet6" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup6" class="col">
        <input id="typetxt6" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote6" class="col">
        <input id="note6" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow7" class="row">
      <div id="divsht7" class="col">
        <input id="sheet7" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup7" class="col">
        <input id="typetxt7" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote7" class="col">
        <input id="note7" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow8" class="row">
      <div id="divsht8" class="col">
        <input id="sheet8" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup8" class="col">
        <input id="typetxt8" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote8" class="col">
        <input id="note8" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow9" class="row">
      <div id="divsht9" class="col">
        <input id="sheet9" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup9" class="col">
        <input id="typetxt9" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote9" class="col">
        <input id="note9" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow10" class="row">
      <div id="divsht10" class="col">
        <input id="sheet10" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup10" class="col">
        <input id="typetxt10" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote10" class="col">
        <input id="note10" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow11" class="row">
      <div id="divsht11" class="col">
        <input id="sheet11" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup11" class="col">
        <input id="typetxt11" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote11" class="col">
        <input id="note11" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow12" class="row">
      <div id="divsht12" class="col">
        <input id="sheet12" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup12" class="col">
        <input id="typetxt12" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote12" class="col">
        <input id="note12" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow13" class="row">
      <div id="divsht13" class="col">
        <input id="sheet13" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup13" class="col">
        <input id="typetxt13" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote13" class="col">
        <input id="note13" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow14" class="row">
      <div id="divsht14" class="col">
        <input id="sheet14" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup14" class="col">
        <input id="typetxt14" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote14" class="col">
        <input id="note14" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow15" class="row">
      <div id="divsht15" class="col">
        <input id="sheet15" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup15" class="col">
        <input id="typetxt15" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote15" class="col">
        <input id="note15" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow16" class="row">
      <div id="divsht16" class="col">
        <input id="sheet16" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup16" class="col">
        <input id="typetxt16" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote16" class="col">
        <input id="note16" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow17" class="row">
      <div id="divsht17" class="col">
        <input id="sheet17" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup17" class="col">
        <input id="typetxt17" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote17" class="col">
        <input id="note17" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow18" class="row">
      <div id="divsht18" class="col">
        <input id="sheet18" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup18" class="col">
        <input id="typetxt18" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote18" class="col">
        <input id="note18" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow19" class="row">
      <div id="divsht19" class="col">
        <input id="sheet19" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup19" class="col">
        <input id="typetxt19" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote19" class="col">
        <input id="note19" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow20" class="row">
      <div id="divsht20" class="col">
        <input id="sheet20" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup20" class="col">
        <input id="typetxt20" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote20" class="col">
        <input id="note20" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow21" class="row">
      <div id="divsht21" class="col">
        <input id="sheet21" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup21" class="col">
        <input id="typetxt21" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote21" class="col">
        <input id="note21" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow22" class="row">
      <div id="divsht22" class="col">
        <input id="sheet22" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup22" class="col">
        <input id="typetxt22" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote22" class="col">
        <input id="note22" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow23" class="row">
      <div id="divsht23" class="col">
        <input id="sheet23" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup23" class="col">
        <input id="typetxt23" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote23" class="col">
        <input id="note23" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow24" class="row">
      <div id="divsht24" class="col">
        <input id="sheet24" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup24" class="col">
        <input id="typetxt24" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote24" class="col">
        <input id="note24" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow25" class="row">
      <div id="divsht25" class="col">
        <input id="sheet25" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup25" class="col">
        <input id="typetxt25" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote25" class="col">
        <input id="note25" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow26" class="row">
      <div id="divsht26" class="col">
        <input id="sheet26" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup26" class="col">
        <input id="typetxt26" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote26" class="col">
        <input id="note26" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow27" class="row">
      <div id="divsht27" class="col">
        <input id="sheet27" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup27" class="col">
        <input id="typetxt27" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote27" class="col">
        <input id="note27" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow28" class="row">
      <div id="divsht28" class="col">
        <input id="sheet28" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup28" class="col">
        <input id="typetxt28" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote28" class="col">
        <input id="note28" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow29" class="row">
      <div id="divsht29" class="col">
        <input id="sheet29" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup29" class="col">
        <input id="typetxt29" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote29" class="col">
        <input id="note29" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow30" class="row">
      <div id="divsht30" class="col">
        <input id="sheet30" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup30" class="col">
        <input id="typetxt30" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote30" class="col">
        <input id="note30" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow31" class="row">
      <div id="divsht31" class="col">
        <input id="sheet31" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup31" class="col">
        <input id="typetxt31" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote31" class="col">
        <input id="note31" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow32" class="row">
      <div id="divsht32" class="col">
        <input id="sheet32" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup32" class="col">
        <input id="typetxt32" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote32" class="col">
        <input id="note32" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
    <div id="divrow33" class="row">
      <div id="divsht33" class="col">
        <input id="sheet33" name="sheet[]" type="text" class="sheet">
      </div>
      <div id="divsup33" class="col">
        <input id="typetxt33" name="typetxt[]" type="text" class="txt">
      </div>
      <div id="divnote33" class="col">
        <input id="note33" name="note[]" type="text" class="note">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<script type="text/javascript">
window.onscroll=function(){
    var x=document.getElementById('rowheader');
    
    if(window.pageYOffset>x.offsetTop)
    {
        x.classList.add('sticky');
    }
    if(window.pageYOffset<=x.offsetTop)
    {
        x.classList.remove('sticky');
    
    }
}
</script>
</body>
</html>
  پاسخ
تشکر شده توسط : ImanAzadi


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان