• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ذخیره شدن یونیکد به جای فارسی با پرداخت هزینه
#1
سلام. روی یه اسکریپت نه چندان معروف دارم کار میکنم که فارسی بشه. تنها مشکل اینه که هرچی فارسی بنویسیم در mysql به صورت یونیکد ذخیره میکنه و مسلما وقتی میخواد از پایگاه بخونه همون یونیکد رو میگیره.
میخوام به جای جای ذخیره یونیکد در پایگاه فارسی ذخیره کنه
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
collation دیتابیستونُ utf8_general_ci بذارید.
از
کد پی‌اچ‌پی:
mysql_query("SET NAMES utf8"); 
هم قبل از عملیاتی مثل select,insert,update استفاده کنید.
هر چیزی که در جستن آنی آنی...
غایب
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#3
چگونه؟
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#4
لینک: https://mediatemple.net/community/produc...-collation

مورد دوم هم که گفتم از SET NAMES utf8 استفاده بشه، باید داخل سورس تغییراتی رو اعمال کنید. اگر دانش برنامه نویسی چندانی ندارین باید از یک برنامه نویسی برای تغییر کد کمک بگیرید.
هر چیزی که در جستن آنی آنی...
غایب
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#5
مراحل بالا رو انجام دادم. بازم نشد. همونطوریه
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#6
من براتون سورسو میذارم ببینید
این برای بانک اطلاعاتیه
کد:
--
-- Table structure for table `ads`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ads` (
`aId` bigint(40) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`aIdentifyKey` varchar(255) NOT NULL,
`aCatagory` int(11) NOT NULL,
`aName` varchar(255) NOT NULL,
`aDesc` varchar(255) NOT NULL,
`aMembers` int(11) NOT NULL,
`aOutside` int(11) NOT NULL,
`aUpgraded` int(11) NOT NULL,
`aUpgradedType` varchar(100) NOT NULL,
`aGender` varchar(10) NOT NULL,
`aAge` int(3) NOT NULL,
`aMinAge` int(3) NOT NULL,
`aMaxAge` int(3) NOT NULL,
`aClicksLeft1` int(11) NOT NULL,
`aClicksLeft2` int(11) NOT NULL,
`aClicksLeft3` int(11) NOT NULL,
`aPaused` int(11) NOT NULL,
`aApproved` int(11) NOT NULL,
`aHighlight` tinyint(2) NOT NULL,
`aBold` tinyint(2) NOT NULL,
`aCountries` text NOT NULL,
`aURL` text NOT NULL,
`aUser` varchar(255) NOT NULL,
`counter` smallint(6) DEFAULT '30',
`month` int(11) NOT NULL,
`color` varchar(7) NOT NULL,
`purchased_aHighlight` int(3) NOT NULL,
`purchased_aBold` int(3) NOT NULL,
`purchased_aDesc` int(3) NOT NULL,
`purchased_color` int(3) NOT NULL,
`purchased_aGender` int(3) NOT NULL,
`purchased_aUpgraded` int(3) NOT NULL,
`purchased_aGeo` int(3) NOT NULL,
`purchased_aAge` int(3) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`aId`),
KEY `aIdentifyKey` (`aIdentifyKey`),
KEY `aUser` (`aUser`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `ads`
--اینم فایل php
کد:
        
if(!defined("ADMIN_PROCESS")) { exit(); }
$ref_title = "Create New Ad";

if($admin_loggedin) {
    function filter_data($val) {
        return htmlentities($val,ENT_QUOTES);
    }

    if($_POST ) {
    
     foreach ($_POST as $key => $value)
                {
                if ($key != 'aCountries')
                    {
                    $post[$key]=filter_data($_POST[$key]);
                    }
                }

            if (is_array($_POST['aCountries']))
                {
                $post['aCountries']=array_map("filter_data", $_POST['aCountries']);
                }
    
    
        // $post=array_map("filter_data",$_POST);
        $key = strtoupper(md5(time().sha1(time())));        
        mysql_query("INSERT INTO ads (aId, aIdentifyKey, aCountries) VALUES ('null', '$key', '{$post['aCountries']}');")
            or die(mysql_error());
        $new_id = mysql_insert_id($c);
        
        
        
        if ($post['aGender'] == '') $post['aGender'] = '';
        elseif ($post['aGender'] == 'male') $post['aGender'] = 'male';
        elseif ($post['aGender'] == 'female') $post['aGender'] = 'female';
        
        $post['aUpgraded'] = ($post['aUpgraded'] > 0) ? "1" : "0";
        if($post['aUpgraded'] == '1') $post['aUpgradedType'];

        $post['aAge'] = ($post['aAge'] > 0) ? "1" : "0";
        $post['aPaused'] = ($post['aPaused'] > 0) ? "1" : "0";
        $post['aApproved']     =($post['aApproved'] > 0) ? "1" : "0";
        $post['aHighlight'] = ($post['aHighlight'] > 0) ? "1" : "0";
        $post['aBold'] = ($post['aBold'] > 0) ? "1" : "0";
        $post['aDemographic']=($post['aDemographic'] > 0) ? "1" : "0";
        
        
        if ($post['aAge'] == '1')$post['aMinAge'];
        else $post['aMinAge'] == NULL;
        
        if ($post['aAge'] == '1')$post['aMaxAge'];
        else $post['aMaxAge'] == NULL;

        if($post['aDemographic'] != '1')
        $post['aCountries'] = 'ALL';    
        
        foreach($post as $k=>$v) {
         if ($k == "aCountries")
                    {
                    if ($post['aDemographic'] > 0)
                        {
                        foreach ($post['aCountries'] as $key => $value)
                            {
                            if ($value != "-" && $value)
                                {
                                $countries.=$value . ',';
                                }
                            }
                        $countries=substr($countries, 0, -1);
                        if ($countries)
                            {
                            mysql_query ("UPDATE ads SET `aCountries` = '$countries' WHERE aId='{$new_id}' LIMIT 1;");
                            }
                        }
                    else
                        {
                        mysql_query ("UPDATE ads SET `aCountries` = 'ALL' WHERE aId='{$new_id}' LIMIT 1;");
                        }
                    }
                elseif ($k != "aDemographic")
                    mysql_query ("UPDATE ads SET `$k` = '$v' WHERE aId='{$new_id}' LIMIT 1;");
                }
        
if($post['aDemographic'] == '1' && !$post['aCountries']) mysql_query ("UPDATE ads SET `aCountries` = 'ALL' WHERE aId='{$new_id}' LIMIT 1;");
    
            
$error = "<div class=\"success message\" id=\"notify_success\">
        <span class=\"icon\"></span><strong>SAVED CHANGES</strong> - This page will now refresh.</div>";
        $do->refresh_sess();
        $loc = "index.php?action=newad";
        $do->redirect($loc);    
        }
        
        
        
        
        $select="<select name=\"aCountries[]\" class=\"input\" id=\"aCountries\" size=\"10\" multiple=\"multiple\">\n";
        $select.="<option value=\"-\">--- Select One ---</option>\n";
        $sql   ="SELECT DISTINCT(`country_name`) FROM `ip2country` ORDER BY `country_name`";
        $result=mysql_query($sql);
        while ($row=mysql_fetch_assoc($result))
            {
            
                $select.="<option value=\"{$row['country_name']}\">{$row['country_name']}</option>\n";
                }
          
        $select.="</select>\n";
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
if($error) $contents .= "{$error}";    
$contents .= "
    <script type=\"text/javascript\" src=\"pre/js/colorpicker.js\"></script>    
    <link href=\"pre/css/colorpicker.css\" type=\"text/css\" rel=\"stylesheet\" />
<div id=\"wrapper\">
    <div id=\"alone\" class=\"newad box\">
        <div id=\"head\">
            <div class=\"left\"><img src=\"pre/images/newad.png\" width=\"23\" height=\"23\" alt=\"\" /></div>
             <h1>Create New Advertisement</h1>
            <div class=\"right\"></div>
        </div>
        
        <div class=\"items\">";
        
    
    $contents .= "{$no_cat}
            <div class=\"smallnote\">To create a cheat link, use the ad name <b>Anti-cheat</b>. Use any url you wish or non at all. (Only Displays To Logged in Members)</div>
            <div class=\"smallnote\">Once the advertisement has been created - It will automatically be added to your website's surf ads section.</div>
            <form action=\"\" method=\"post\">
            
            
            
            
            
            <table class=\"graph\">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th class=\"first\"></th>
                            <th colspan=\"2\">Campaign Details</th>
                            <th class=\"last\"></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    
                    
                    <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Ad Name:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aName\" value=\"\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
                    
            
            
            <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Ad Description:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aDesc\" value=\"\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
            
            
            
            <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Ad URL:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aURL\" value=\"\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
    
                <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Username of Advertiser (must be registered with this site):</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aUser\" value=\"\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
    
    
            
            </table>
            
            <div class=\"border\"></div>

            
             <table class=\"graph\">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th class=\"first\"></th>
                            <th colspan=\"2\">Campaign Status</th>
                            <th class=\"last\"></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    
                    
                    <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Paused:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aPaused\" value=\"1\" class=\"check\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
                    
                    
                
                    <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Approved:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aApproved\" value=\"1\" class=\"check\" checked=\"checked\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
            
    
            
            </table><div class=\"border\"></div>

        <table class=\"graph\">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th class=\"first\"></th>
                            <th colspan=\"2\">Campaign Click Settings</th>
                            <th class=\"last\"></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    
                    
                    <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">{$set['clicktime1']} Seconds:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aClicksLeft1\" value=\"\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
                    
            
            
            <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">{$set['clicktime2']} Seconds:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aClicksLeft2\" value=\"\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
            
            
            
            <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">{$set['clicktime3']} Seconds:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aClicksLeft3\" value=\"\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
    
    
    
            <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Ad View Time:</td>
                        <td class=\"left\"> <select name=\"counter\">";
    if($set['clicktime1']) $contents .= "
                        <option value=\"1\">{$set['clicktime1']} seconds</option>";
    if($set['clicktime2']) $contents .= "
                        <option value=\"2\">{$set['clicktime2']} seconds</option>";
    if($set['clicktime3']) $contents .= "
                        <option value=\"3\">{$set['clicktime3']} seconds</option>";
    $contents .= "
                    </select></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
            
            
            
            <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Ad Catagory:</td>
                        <td class=\"left\"><select name=\"aCatagory\">".$do->show_adcatagories()."</select</td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
    
            
            </table>
            
            
                
                <div class=\"border\"></div>

                  
               <table class=\"graph\">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th class=\"first\"></th>
                            <th colspan=\"2\">Decoration</th>
                            <th class=\"last\"></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    
                    
                    <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Bolded:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aBold\" value=\"1\" class=\"check\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
                    
            
            
            <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Highlighted:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aHighlight\" value=\"1\" class=\"check\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
            
            
            <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Text Color:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"color\" style=\"color: {$set['ptcads_default_color']}\" id=\"colorpack\" value=\"{$set['ptcads_default_color']}\" /></td>
                        <script type=\"text/javascript\">$('#colorpack').ColorPicker({color: '{$set['ptcads_default_color']}',onShow: function (colpkr) { $(colpkr).fadeIn(500);return false;},onHide: function (colpkr) { $(colpkr).fadeOut(500);return false;},onChange: function (hsb, hex, rgb) { $('#colorpack').val('#' + hex);}});</script></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
        
            
            </table><div class=\"border\"></div>";
            
                
            
            

            
            
            
            
            
            
            $upgs = "SELECT `uo_name` FROM `upg_options`";
            $upgs = mysql_query($upgs);
            
            $upg_opt = "
            <select name=\"aUpgradedType\" />";
            
            $upg_opt.="
            <option selected=\"selected\" value=\"\">All Premium Memberships</option>";        
            while($upg = mysql_fetch_array($upgs)) {
            
            $upg_opt .= "
            <option value=\"{$upg['uo_name']}\">{$upg['uo_name']}</option>";
            }
            $upg_opt .= "
            </select>";
            
            $contents.="
               <table class=\"graph\">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th class=\"first\"></th>
                            <th colspan=\"2\">Upgraded Member Targeting</th>
                            <th class=\"last\"></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    
                    
                    <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Upgraded Members Only:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aUpgraded\" value=\"1\" class=\"check\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
                    
            
            
            
            
                    <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Target Upgrade Type:</td>
                        <td class=\"left\">{$upg_opt}</td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
            
            
            
            
            
    
            
            </table>
            
            
            <div class=\"border\"></div>

            
            
              <table class=\"graph\">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th class=\"first\"></th>
                            <th colspan=\"2\">Gender Targeting</th>
                            <th class=\"last\"></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    
                    
                    <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Gender Filter Off:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"radio\" name=\"aGender\" value=\"\" class=\"check\" checked/></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
                    
            
            <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Gender Filter Male:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"radio\" name=\"aGender\" value=\"male\" class=\"check\"{$male} /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
            
    
            <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Gender Filter Female:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"radio\" name=\"aGender\" value=\"female\" class=\"check\"{$female} /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
            </table>
                
                
<div class=\"border\"></div>

                
                <table class=\"graph\">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th class=\"first\"></th>
                            <th colspan=\"2\">Age Targeting</th>
                            <th class=\"last\"></th>
                        </tr>
                    </thead>
                
                
                <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Age Filter:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aAge\" value=\"1\" class=\"check\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
                    
                    <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Minimum Age:</td>
                        <td class=\"left\"><select name=\"aMinAge\">";
                for($i=$set['age_minimum'];$i<81;$i++) {
                $contents.="
                 <option value=\"$i\">$i Years Old</option>";
                }
                $contents.="</select></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
                    
                    
                    <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Maximum Age:</td>
                        <td class=\"left\"><select name=\"aMaxAge\">";
                for($i=$set['age_minimum'];$i<81;$i++) {
                
                $contents.="
                 <option value=\"$i\">$i Years Old</option>";
                }
                $contents.="</select></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
                    
                </table>
                
                
                
                
                <div class=\"border\"></div>

                
                
                 <table class=\"graph\">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th class=\"first\"></th>
                            <th colspan=\"2\">Geographic Targeting</th>
                            <th class=\"last\"></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    
                    
                    <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Demographic filter:</td>
                        <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aDemographic\" value=\"1\" class=\"check\" /></td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
                    "
            . '
                <script type="text/javascript">
                /*!
                 * jQuery DG Magnet Combo 1.1
                 * http://www.digitss.com/
                 * http://blogs.digitss.com/projects/jquery-plugins/
                 *
                 * Uses and works with jQuery.js
                 * http://jquery.com/
                 * Copyright 2011, DiGiTSS
                 * Released under the MIT, BSD, and GPL Licenses.
                 *
                 * Initial Release Date: Mon Jan 26 2011
                 * Last Updated Date: Sat Feb 12 2011
                 */
                // TODO: Make it work with Shift key naturally
                jQuery.fn.extend({
                dgMagnetCombo: function()
                {
                    var bControlPress; // Maintain Control state    
                    $(this).data("dgVal", $(this).val() || []); // Set selected values on load if any (reported by fflavio)
                    $(this).click( function()
                    {
                        var sTop    =    this.scrollTop;
                        var oVal    =    $(this).data("dgVal") || [];
                        var nVal    =    $(this).val();
                        if(bControlPress != true)
                        {            
                            if(nVal.length > 0)
                            {
                                var cValIndex = $.inArray(nVal[0],oVal);
                                if(cValIndex > -1)
                                {
                                    oVal.splice(cValIndex,1);
                                }
                                else
                                {
                                    oVal.push(nVal[0]);
                                }
                            }
                            $(this).data("dgVal",oVal).val(oVal);
                        }
                        else
                        {    // This makes it work with CTL key
                            if(oVal.length > 0)
                            {    
                                $.each(oVal, function(index, value){
                                    if($.inArray(value, nVal) < 0)
                                    {
                                        oVal.splice(index, 1);
                                    }
                                });
                                $(this).data("dgVal",oVal);
                            }
                        }
                        this.scrollTop = sTop;
                        return false;
                    });
                    $(this).keydown(function(e)
                    {
                        if(e.which == 17 || e.which == 16)    // CTL, Shift Key check
                        {
                            bControlPress = true;
                        }
                        return true;
                    });
                    $(this).keyup( function(e)
                    {
                        var sTop    =    this.scrollTop;
                        if(e.which == 17 || e.which == 16)    // CTL, Shift Key check
                        {
                            var oVal = $(this).data("dgVal") || [];
                            if(oVal.length > 0)
                            {
                                $.each($(this).val(), function(index, value)
                                {
                                    if($.inArray(value, oVal) < 0)
                                    {
                                        oVal.push(value);
                                    }
                                });
                                $(this).val(oVal);
                            }
                            bControlPress = false;
                        }
                        else
                        {
                            if(!(e.which >= 37 && e.which <= 40))    // To make Up and Down arrow work
                            {
                                $(this).click();
                            }
                            else
                            {
                                $(this).val($(this).data("dgVal"));
                            }
                        }
                        this.scrollTop = sTop;
                        return false;
                    });
                }
                });
                $(document).ready(function(){
                    $("#aCountries").dgMagnetCombo();
                });
                </script>'
            . "
            
            
            <tr>
                        <td class=\"first\"></td>
                        <td class=\"left\">Ad Country:</td>
                        <td class=\"left\">{$select}</td>
                        <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                    </tr>
    
            
            </table>
    
                <div class=\"buttons right\"><input type=\"submit\" {$disabled} value=\"Add Ad\" /></div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>";
} else header("Location: index.php");
[/php]

مشکل فقط اینه که با این فایل php که فارسی وارد میکنم توی فرمش در بانک اطلاعاتش به جای فارسی یونیکدش ذخیره میشه
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#7
کجا انجام دادین؟ چرا من نمیبینم؟
هر چیزی که در جستن آنی آنی...
غایب
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#8
(۱۳۹۵ اردیبهشت ۰۴, ۰۳:۳۲ ق.ظ)undefined نوشته: کجا انجام دادین؟ چرا من نمیبینم؟

با چشم دل باید ببینی Smile))))))))
وبلاگ: Yousha.Blog.ir

صدام: "اگر با ارتش شاه ایران طرف بودیم، یک ماهه جنگ را می بردیم"
http://gulfnews.com/opinion/thinkers/ira...i-1.500997
  پاسخ
تشکر شده توسط : undefined
#9
من که گفتم چگونه؟
سورسو گذاشتم که کمکم کنید
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#10
نقل قول:من که گفتم چگونه؟
سورسو گذاشتم که کمکم کنید
بنده هم بعد از اینکه گفتین چگونه راهنماییتون کردم.
هدف من اینجا راهنمایی دوستان هست نه این که به جاشون کاریُ انجام بدم. داخل سورس خودتون باید تغییراتُ انجام بدین.
هر چیزی که در جستن آنی آنی...
غایب
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان