• 1 رای - 1 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دریافت ایمیل خالی
#1
سلام دوستان

من صفحه ی فرم سفارش اپلیکیشن ام
وقتی در گزینه ی آخر تیک نوع اپلیکیشن رو نزنم یه ایمیل خالی میاد
نمی دونم دلیلش چیه لطفا چک می کنید؟

ادرس سایتم : http://m.atd.com.co بخش سقارش اپلیکیشن
کد پی‌اچ‌پی:
                                <h2 class="page_title">فرم سفارش اپلیکیشن</h2>

                                        <
div class="form">
                                            <
form class="cmxform" id="CommentForm" method="post" action="orderappemail.php">
                                                <
label>نام</label>
                                                <
input type="text" name="ContactName" id="ContactName" value="" class="form_input radius4 required" />
                                                <
label>نام سازمان</label>
                                                <
input type="text" name="companyName" id="companyName" value="" class="form_input radius4 required" />
                                                <
label>شماره تماس</label>
                                                <
input type="text" name="Number" id="Number" value="" class="form_input radius4 required" />
                                                <
label>ایمیل</label>
                                                <
input type="text" name="ContactEmail" id="ContactEmail" value="" class="form_input radius4 required email" />
                                                <
label>شرح پروژه</label>
                                                <
textarea name="ContactComment" id="ContactComment" class="form_textarea radius4 textarea required" rows="" cols=""></textarea>
                                                <
label class="checkbox-inline">
                                                    <
input type="checkbox" id="inlineCheckbox1" name="check1">
                                                    
Android </label>
                                                <
label class="checkbox-inline">
                                                    <
input type="checkbox" id="inlineCheckbox2" name="check2" >
                                                
IOS </label>


                                                <?
php
                                                    
if(@$_SESSION['error']){
                                                    
?><h4 style="color:red"><?=$_SESSION['error'?></h4><?php
                                                                                                
unset($_SESSION['error']);
                                                                                                }
                                                                                                
?>

                                                <input type="submit" name="submit" class="form_submit radius4 green green_borderbottom" id="submit" value="ارسال" />
                                                <input class="" type="hidden" name="to"  value="youremaill@yourwebsiteee.com" />
                                                <input class="" type="hidden" name="subject" value="Contact form message" /> 
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
کد قسمت پرس جوی رو هم بزارید
بتونم کمک تون کنم
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#3
منظورتون کد ارسال ایمیل هست؟
فقظ این نکته رو بگم که نسخه اصلی سایتم مشکل نداره http://www.atd.com.co
قسمت سفارش اپلیکیشن موبایل که این مشکل هست و هروز کلی ایمیل خالی میاد برام Confused

<?php
session_start();

function sendHTMLemail( $HTML, $to, $subject, $org_mail, $sender_name,$replayto_name,$replayto_mail ){
$headers = array();
$headers[] = "MIME-Version: 1.0";
$headers[] = "Content-Type: text/html; charset=UTF-8";
$headers[] = "From: $sender_name <$org_mail>";
$headers[] = "Reply-To: $replayto_name <$replayto_mail>";
$headers[] = "X-Mailer: PHP/".phpversion();
if( mail( $to , $subject , $HTML , implode("\r\n", $headers)) ) {
return true ;
}else{
return false ;
}
}function validateEmail ($email) {
return preg_match('/[\w\.\-]{2,}@[a-zA-Z0-9\.\-]{2,}\.[a-zA-Z0-9]{2,}/', $email);
}
function validateMobileNumber ($mobile) {
return preg_match('/[0-9]/', $mobile);
}
$ContactName = trim(($_POST['ContactName']));
$companyName = trim(($_POST['companyName']));
$mobile = trim(($_POST['Number']));

$detail = trim(($_POST['ContactComment']));
$email = trim(($_POST['ContactEmail']));


$ch1=$ch2="";
if( !(empty($_POST["check1"]) )){
$ch1=trim(($_POST['check1']));if($ch1=="on"){
$ch1="android";
}
}
if( !(empty($_POST["check2"]) )){
$ch2=trim(($_POST['check2']));if($ch2=="on"){
$ch2="ios";
}
}

if($email){
if(!validateEmail($email)){
$_SESSION['error']="ایمیل معتبر نیست";
Header("Location: orderapp.php");
exit;
}
}
if($mobile){
if(!validateMobileNumber($mobile)){
$_SESSION['error']="شماره تماس صحیح وارد نشده است";
Header("Location: orderapp.php");
exit;
}
}


$message="نام:$ContactName <br> نام سازمان:$companyName <br> شماره تماس: $mobile <br> آدرس ایمیل:$email <br> توضیحات:$detail <br>نوع اپلیکیشن:$ch1 &nbsp $ch2";


$mailsent=sendHTMLemail($message,'order@atd.com.co', 'فرم سفارش اپلیکیشن', 'info@atd.com.co', 'فرم سفارش اپلیکیشن',$ContactName,$email);


if($mailsent){
//$messagetosender="اطلاعات شما دریافت گردید.بعد از بررسی با شما تماس گرفته می شود.";
//if($email){
//sendHTMLemail($messagetosender,$email, 'تایید دریافت فرم', 'order@atd.com.co', 'آرمان گرایان','آرمان گرایان','order@atd.com.co');
//}
$_SESSION['error']="فرم شما به درستی ارسال شد";


Header("Location: index.php");

exit;
}else{
$_SESSION['error']="فرم ارسال نشد.لطفا دوباره تلاش کنید.";
Header("Location: index.php");
exit;
}


?>
اینم کد فرم از موبایل


<form class="cmxform" id="CommentForm" method="post" action="orderappemail.php">
<label>نام</label>
<input type="text" name="ContactName" id="ContactName" value="" class="form_input radius4 required" />
<label>نام سازمان</label>
<input type="text" name="companyName" id="companyName" value="" class="form_input radius4 required" />
<label>شماره تماس</label>
<input type="text" name="Number" id="Number" value="" class="form_input radius4 required" />
<label>ایمیل</label>
<input type="text" name="ContactEmail" id="ContactEmail" value="" class="form_input radius4 required email" />
<label>شرح پروژه</label>
<textarea name="ContactComment" id="ContactComment" class="form_textarea radius4 textarea required" rows="" cols=""></textarea>
<label class="checkbox-inline">
<input type="checkbox" id="inlineCheckbox1" name="check1">
Android </label>
<label class="checkbox-inline">
<input type="checkbox" id="inlineCheckbox2" name="check2" >
IOS </label>


<?php
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#4
سلام،
دوست عزیز لطفا داخل تگ کد قرار بدین که قابل خوندن باشه.
غایب
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#5
کد:
<?php
session_start();

function sendHTMLemail( $HTML, $to, $subject, $org_mail, $sender_name,$replayto_name,$replayto_mail ){
                    $headers   = array();
                    $headers[] = "MIME-Version: 1.0";
                    $headers[] = "Content-Type: text/html; charset=UTF-8";
                    $headers[] = "From: $sender_name <$org_mail>";
                    $headers[] = "Reply-To: $replayto_name <$replayto_mail>";
                    $headers[] = "X-Mailer: PHP/".phpversion();
                    if( mail( $to , $subject , $HTML , implode("\r\n", $headers))   ) {
                        return true ;
                    }else{
                        return false ;
                    }
}function validateEmail ($email) {
    return preg_match('/[\w\.\-]{2,}@[a-zA-Z0-9\.\-]{2,}\.[a-zA-Z0-9]{2,}/', $email);
}
function validateMobileNumber ($mobile) {
    return preg_match('/[0-9]/', $mobile);
}
$ContactName = trim(($_POST['ContactName']));
$companyName = trim(($_POST['companyName']));
$mobile = trim(($_POST['Number']));

$detail = trim(($_POST['ContactComment']));
$email = trim(($_POST['ContactEmail']));


$ch1=$ch2="";
if( !(empty($_POST["check1"]) )){
$ch1=trim(($_POST['check1']));if($ch1=="on"){
    $ch1="android";
}
}
if( !(empty($_POST["check2"]) )){
$ch2=trim(($_POST['check2']));if($ch2=="on"){
    $ch2="ios";
}
}

if($email){
        if(!validateEmail($email)){
        $_SESSION['error']="ایمیل معتبر نیست";
        Header("Location: orderapp.php");
            exit;
}  
}
if($mobile){
        if(!validateMobileNumber($mobile)){
        $_SESSION['error']="شماره تماس صحیح وارد نشده است";
        Header("Location: orderapp.php");
            exit;
}  
}


$message="نام:$ContactName <br> نام سازمان:$companyName <br> شماره تماس: $mobile <br>  آدرس ایمیل:$email <br> توضیحات:$detail <br>نوع اپلیکیشن:$ch1  &nbsp  $ch2";


$mailsent=sendHTMLemail($message,'order@atd.com.co', 'فرم سفارش اپلیکیشن', 'info@atd.com.co', 'فرم سفارش اپلیکیشن',$ContactName,$email);


if($mailsent){
    //$messagetosender="اطلاعات شما دریافت گردید.بعد از بررسی با شما تماس گرفته می شود.";
    //if($email){
    //sendHTMLemail($messagetosender,$email, 'تایید دریافت فرم', 'order@atd.com.co', 'آرمان گرایان','آرمان گرایان','order@atd.com.co');
    //}
    $_SESSION['error']="فرم شما به درستی ارسال شد";
        
        
        Header("Location: index.php");
        
            exit;
}else{
    $_SESSION['error']="فرم ارسال نشد.لطفا دوباره تلاش کنید.";
        Header("Location: index.php");
           exit;
}


?>

کد:
<?php
session_start();

function sendHTMLemail( $HTML, $to, $subject, $org_mail, $sender_name,$replayto_name,$replayto_mail ){
$headers = array();
$headers[] = "MIME-Version: 1.0";
$headers[] = "Content-Type: text/html; charset=UTF-8";
$headers[] = "From: $sender_name <$org_mail>";
$headers[] = "Reply-To: $replayto_name <$replayto_mail>";
$headers[] = "X-Mailer: PHP/".phpversion();
if( mail( $to , $subject , $HTML , implode("\r\n", $headers)) ) {
return true ;
}else{
return false ;
}
}function validateEmail ($email) {
return preg_match('/[\w\.\-]{2,}@[a-zA-Z0-9\.\-]{2,}\.[a-zA-Z0-9]{2,}/', $email);
}
function validateMobileNumber ($mobile) {
return preg_match('/[0-9]/', $mobile);
}
$ContactName = trim(($_POST['ContactName']));
$companyName = trim(($_POST['companyName']));
$mobile = trim(($_POST['Number']));

$detail = trim(($_POST['ContactComment']));
$email = trim(($_POST['ContactEmail']));


$ch1=$ch2="";
if( !(empty($_POST["check1"]) )){
$ch1=trim(($_POST['check1']));if($ch1=="on"){
$ch1="android";
}
}
if( !(empty($_POST["check2"]) )){
$ch2=trim(($_POST['check2']));if($ch2=="on"){
$ch2="ios";
}
}

if($email){
if(!validateEmail($email)){
$_SESSION['error']="ایمیل معتبر نیست";
Header("Location: orderapp.php");
exit;
}
}
if($mobile){
if(!validateMobileNumber($mobile)){
$_SESSION['error']="شماره تماس صحیح وارد نشده است";
Header("Location: orderapp.php");
exit;
}
}


$message="نام:$ContactName <br> نام سازمان:$companyName <br> شماره تماس: $mobile <br> آدرس ایمیل:$email <br> توضیحات:$detail <br>نوع اپلیکیشن:$ch1 &nbsp $ch2";


$mailsent=sendHTMLemail($message,'order@atd.com.co', 'فرم سفارش اپلیکیشن', 'info@atd.com.co', 'فرم سفارش اپلیکیشن',$ContactName,$email);


if($mailsent){
//$messagetosender="اطلاعات شما دریافت گردید.بعد از بررسی با شما تماس گرفته می شود.";
//if($email){
//sendHTMLemail($messagetosender,$email, 'تایید دریافت فرم', 'order@atd.com.co', 'آرمان گرایان','آرمان گرایان','order@atd.com.co');
//}
$_SESSION['error']="فرم شما به درستی ارسال شد";


Header("Location: index.php");

exit;
}else{
$_SESSION['error']="فرم ارسال نشد.لطفا دوباره تلاش کنید.";
Header("Location: index.php");
exit;
}


?>
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان