• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درج نشدن اطلاعات در دیتابیس
#1
دوستان تو کد زیر چطور عملیات insert , select انجام بدم


کد پی‌اچ‌پی:
<?php
include "connect.php";

class 
SmsIR_SendMessage
{

 
   /**
     * Gets API Message Send Url.
     *
     * @return string Indicates the Url
     */
 
   protected function getAPIMessageSendUrl()
 
   {
 
       return "api/MessageSend";
 
   }

 
   protected function getApiTokenUrl()
 
   {
 
       return "api/Token";
 
   }

 
   public function __construct($APIKey$SecretKey$LineNumber$APIURL)
 
   {
 
       $this->APIKey $APIKey;
 
       $this->SecretKey $SecretKey;
 
       $this->LineNumber $LineNumber;
 
       $this->APIURL $APIURL;
 
   }


 
   public function sendMessage($MobileNumbers$Messages$SendDateTime '')
 
   {
 
       $token $this->_getToken($this->APIKey$this->SecretKey);

 
       if ($token != false) {
 
           $postData = array(
 
               'Messages' => $Messages,
 
               'MobileNumbers' => $MobileNumbers,
 
               'LineNumber' => $this->LineNumber,
 
               'SendDateTime' => $SendDateTime,
 
               'CanContinueInCaseOfError' => 'false'
 
           );

 
           $url $this->APIURL $this->getAPIMessageSendUrl();
 
           $SendMessage $this->_execute($postData$url$token);
 
           $object json_decode($SendMessage);

 
           $result false;
 
           if (is_object($object)) {
 
               $result $object->Message;
 
           } else {
 
               $result false;
 
           }
 
       } else {
 
           $result false;
 
       }
 
       return $result;
 
   }


 
   private function _getToken()
 
   {
 
       $postData = array(
 
           'UserApiKey' => $this->APIKey,
 
           'SecretKey' => $this->SecretKey,
 
           'System' => 'php_rest_v_2_0'
 
       );
 
       $postString json_encode($postData);

 
       $ch curl_init($this->APIURL $this->getApiTokenUrl());
 
       curl_setopt(
 
           $chCURLOPT_HTTPHEADER, array(

 
               'Content-Type: application/json'
 
           )
 
       );
 
       curl_setopt($chCURLOPT_HEADERfalse);
 
       curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
 
       curl_setopt($chCURLOPT_SSL_VERIFYHOSTfalse);
 
       curl_setopt($chCURLOPT_POSTFIELDS$postString);

 
       $result curl_exec($ch);
 
       curl_close($ch);

 
       $response json_decode($result);

 
       $resp false;
 
       $IsSuccessful '';
 
       $TokenKey '';
 
       if (is_object($response)) {
 
           $IsSuccessful $response->IsSuccessful;
 
           if ($IsSuccessful == true) {
 
               $TokenKey $response->TokenKey;
 
               $resp $TokenKey;
 
           } else {
 
               $resp false;
 
           }
 
       }
 
       return $resp;
 
   }

 
   /**
     * @param $postData
     * @param $url
     * @param $token
     * @return bool|string
     */
 
   private function _execute($postData$url$token)
 
   {

 
       $postString json_encode($postData);

 
       $ch curl_init($url);
 
       curl_setopt(
 
           $chCURLOPT_HTTPHEADER, array(
 
               'Content-Type: application/json',
 
               'x-sms-ir-secure-token: ' $token
            
)
 
       );
 
       curl_setopt($chCURLOPT_HEADERfalse);
 
       curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
 
       curl_setopt($chCURLOPT_SSL_VERIFYHOSTfalse);
 
       curl_setopt($chCURLOPT_POSTFIELDS$postString);

 
       $result curl_exec($ch);
 
       curl_close($ch);

 
       return $result;
 
   }
}

try {
 
   date_default_timezone_set("Asia/Tehran");

 
   // your sms.ir panel configuration
 
   $APIKey "481514a5740be3986db714a5";
 
   $SecretKey "#&1360&&**#";
 
   $LineNumber "30004747475397";
 
   $APIURL "https://ws.sms.ir/";

 
   // your mobile numbers
 
   // $MobileNumbers = array($_POST['number']);

 
   // your text messages
 
   // $Messages = array("کد احراز هویت شما : " . rand(1000, 9999));
 
   $MobileNumbers = array("09307414688");
 
   $Messages = array("سلام");
 
   // sending date
 
   @$SendDateTime date("Y-m-d") . "T" date("H:i:s");

 
   $SmsIR_SendMessage = new SmsIR_SendMessage($APIKey$SecretKey$LineNumber$APIURL);
 
   $SendMessage $SmsIR_SendMessage->sendMessage($MobileNumbers$Messages$SendDateTime);
 
   var_dump($SendMessage); 
   $sql "SELECT * FROM tbl_val WHERE  number = :number";
 
   $res2 $connect->prepare($sql);
 
   $res2->bindParam(":number"$MobileNumber);
 
   $res2->execute();
 
   $row $res2->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
 
   if ($row) {
 
       echo "exist";
 
   } else {
 
       echo "not exist";
 
   }


 
   $query "INSERT INTO tbl_val(number,code) VALUES(:number,:code) ";
 
   $res $connect->prepare($query);
 
   $res->bindParam(":number"$MobileNumber);
 
   $res->bindParam(":code"$Messages);
 
   $res->execute();

} catch (
PDOException $e) {
 
   echo 'Error SendMessage : ' $e->getMessage();
}
?>
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان