• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خالی بودن action
#1
سلام و خسته نباشید
من پروژه ی یکی از دوستان رو گرفتم و دارم میخونم.
حالا تو این پروژه ب مشکل برخوردم.
خیلی چیزا نا مبهمه.
به این کد های view ی نگ بندازید.
تو این کد ها برای form اتریبوته action رو خالی گذاشتن ، حالا من موندم که وقتی اینو میفرسته به کنترلر کدوم یک از توابع عمل اضافه کردن رو انجام میده.
یا
اصلا این فرم به کدوم یک از توابع ربط داره.
به کد های کنترلر پایین هم ی نگا بندازید.
ممنون

کد پی‌اچ‌پی:
<!-- Main Section --><
section class="main-section grid_8">

    <
fieldset class="main-content" id="tbl">

        <
legend>
            
ثبت اطلاعات سمن
        
</legend>
        <
section class="container_6 clearfix">

            <
form id="form1" class="form grid_6" action="" method="post">
                <
fieldset>
                    <
legend>مرحله اول</legend>

                     
                     <
label >نوع سمن <em>*</em><small>از فیلد مقابل یک گزینه را انتخاب نمایید</small>
                    </
label>
                    <
select name="type">
                      
                        <
option value=" خانه">   خانه مردم نهاد </option>
                        <
option value="انجمن"انجمن مردم نهاد </option>
                        <
option selected value="موسسه"موسسه مردم نهاد </option>
                        <
option value="کانون"کانون مردم نهاد </option>
                        <
option value="جمعیت"جمعیت مردم نهاد </option>
                        <
option value="مجمع"مجمع مردم نهاد </option>
                        <
option value="سایر"سایر </option>

                    </
select>
                    <
class="left" >
                    <
label>نام سمن <em>*</em><small>نام تأیید شده سمن را وارد کنید</small>
                    </
label>
                    <
input autocomplete="off" type="text" name="name" required />
                    </
c>
                    
                    <
label>محور فعالیت <em>*</em><small>از فیلد مقابل یک گزینه را انتخاب نمایید</small>
                    </
label>
                    <
select name="mehvar_faaliat">
                        <
option value="فرهنگی">فرهنگی</option>
                        <
option value="هنری">هنری</option>
                        <
option value="مذهبی">مذهبی</option>
                        <
option value="ورزشی">ورزشی</option>
                        <
option value="اجتماعی">اجتماعی</option>
                        <
option value="علمی">علمی</option>
                        <
option value="پژوهشی">پژوهشی</option>
                        <
option value="علمی _ پژوهشی">علمی _ پژوهشی</option>
                        <
option value="فرهنگی _ اجتماعی">فرهنگی _ اجتماعی</option>

                    </
select
                     <
class="left"> <label>فعالیت تخصصی <em>*</em><small></small>
                    </
label>
                    <
input autocomplete="off" type="text" name="faaliat_takhassosi" required /></c>

                     
                    
<
label>آدرس وبسایت<small></small>
                    </
label>  <input autocomplete="off" type="text" name="web" />
                     <
class="left"> <label>پست الکترونیکی<small></small>
                    </
label>
                    <
input dir="ltr" autocomplete="off" type="text" name="email" /></c>
                    
                     <
label>استان<small></small>
                    </
label>
                      <
select name="ostan" id="ostan" class="DdlProvince">
                        <
option data-grp="" value="">----</option>
                        <
option data-grp="1" value="آذربایجان شرقی">آذربایجان شرقی</option>
                        <
option data-grp="2" value="آذربایجان غربی">آذربایجان غربی</option>
                        <
option data-grp="3" value="اردبیل">اردبیل</option>
                        <
option data-grp="4" value="اصفهان">اصفهان</option>
                        <
option data-grp="5" value="ایلام">ایلام</option>
                        <
option data-grp="6" value="البرز">البرز</option>
                        <
option data-grp="7" value="بوشهر">بوشهر</option>
                        <
option data-grp="8" value="تهران">تهران</option>
                        <
option data-grp="9" value="چهارمحال و بختیاری">چهارمحال و بختیاری</option>
                        <
option data-grp="10" value="خراسان جنوبی">خراسان جنوبی</option>
                        <
option data-grp="11" value="خراسان رضوی">خراسان رضوی</option>
                        <
option data-grp="12" value="خراسان شمالی">خراسان شمالی</option>
                        <
option data-grp="13" value="خوزستان">خوزستان</option>
                        <
option data-grp="14" value="زنجان">زنجان</option>
                        <
option data-grp="15" value="سمنان">سمنان</option>
                        <
option data-grp="16" value="سیستان و بلوچستان">سیستان و بلوچستان</option>
                        <
option data-grp="17" value="فارس">فارس</option>
                        <
option data-grp="18" value="قزوین">قزوین</option>
                        <
option data-grp="19" value="قم">قم</option>
                        <
option data-grp="20" value="کردستان">کردستان</option>
                        <
option data-grp="21" value="کرمان">کرمان</option>
                        <
option data-grp="22" value="کرمانشاه">کرمانشاه</option>
                        <
option data-grp="23" value="کهگیلویه و بویراحمد">کهگیلویه و بویراحمد</option>
                        <
option data-grp="24" value="گلستان">گلستان</option>
                        <
option data-grp="25" value="گیلان">گیلان</option>
                        <
option data-grp="26" value="لرستان">لرستان</option>
                        <
option data-grp="27" value="مازندران">مازندران</option>
                        <
option data-grp="28" value="مرکزی">مرکزی</option>
                        <
option data-grp="39" value="هرمزگان">هرمزگان</option>
                        <
option data-grp="30" value="همدان">همدان</option>
                        <
option data-grp="31" value="یزد">یزد</option>
</
select>
                       
                    <
class="left">
                    <
label>شهرستان<small></small>
                    </
label>
<
select name="shahr" id="shahr" class="DdlProvince">
    <
option data-grp="" value=""></option>
    
    <
option data-grp="1" value="اسکو">اسکو</option>
    <
option data-grp="1" value="اهر">اهر</option>
    <
option data-grp="1" value="بستان آباد">بستان آباد</option>
    <
option data-grp="1" value="بناب">بناب</option>
    <
option data-grp="1" value="تبریز">تبریز</option>
 
    <
option data-grp="31" value="يزد">يزد</option>

</
select>
                        </
c>
                 <
label>خلاصه اهداف <em>*</em><small></small>
                    </
label>
                    <
textarea name="kholase_ahdaf" rows="5" required></textarea>    
     
          
                    <
label>برنامه های اجرایی <em>*</em><small></small>
                    </
label>
                    <
textarea name="mozoue_faaliat" rows="5" required></textarea></c>              
                    
                   <
label>وضعیت <em>*</em><small>از فیلد مقابل یک گزینه را انتخاب نمایید</small>
                    </
label>

                    <
select name="vazeiyat">
                        <
option selected value="فعال">فعال</option>
                        <
option value="غیر فعال">غیر فعال</option>
                        <
option value="نیمه فعال">نیمه فعال</option>
                        <
option value="تعلیق">تعلیق</option>
                        <
option value="انحلال">انحلال</option>
                    </
select
                    
                    
                    <
div class="action">
                        <
button id="btn1" class="button button-gray"><span class="accept"></span>ثبت</button>
                        <
button class="button button-gray" type="reset">پاک کردن فرم</button><button id="btnret" class="button button-gray" ><span class="ret"></spanبازگشت</button>

                    </
div>
                </
fieldset>
            </
form>

        </
section>
    </
fieldset>

</
section>>


<!-- 
Main Section End -->
<
script>
    
//$('#ostan option[data-grp="12"]').attr('selected', 'selected');
    //$('#ostan option[data-grp="15"]').attr('selected', 'selected');
    
$(document).ready(function () {
        $(
"#btn1").click(function (e) {
            var 
reg = /^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/;
            var 
address = $("#form1").find('input[name=email]').val();
            if(
reg.test(address) == false) {
                
alert('آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است');
                $(
"#form1").find('input[name=email]').focus();
                return 
false;
            }
            var 
textval=$("#form1").find('input[name=web]').val;
            var 
urlregex = new RegExp(
                
"^(http:\/\/|http:\/\/www.|https:\/\/www.|ftp:\/\/www.|www.){1}([0-9A-Za-z])+([\.]{1})+([A-Za-z]{2,4})");
               if( 
urlregex.test(textval)==false)
               {
                   
//alert('آدرس وبسایت وارد شده نامعتبر است.');
                   //$("#form1").find('input[name=web]').focus();
                   //return false;
               
}
            
                
            
e.preventDefault();
            $.
ajax({
                
type'POST',
                
url"saman_info/add",
                
data: $("#form1").serialize(),
                
success: function (data) {
                    
console.log(data);
                },
            });
            
//$( "#next" ).prop( "disabled", false );
            //$("#btn2").click();
            
setTimeout(function () {
                
window.location.replace("saman_info/read_all");
            }, 
500);
        });
    });


/*$(document).ready(function () {
    $('#ostan').change( function (e) {
      
    var optionSelected = $("option:selected", this).attr('id');
       
            $("#shahr option").css('display','none');
            $("#shahr option").hasClass(optionSelected).css('display','block');
        
        
    
});
    });
    */
    
    
    
    
    
$(document).ready(function () {
        
//$("#shahr option").attr('value',);
        
$("#shahr option").css('display''none');
    $(
'#ostan').change(function (e) {
        var 
optionSelected = $("option:selected"this).attr('data-grp');
        $(
"#shahr option").css('display''none');
        $(
"#shahr option[data-grp='" optionSelected "']").css('display''block');
 
        
//Set the option selectedIndex to the first one in the group of options
        
$("#shahr")[0].selectedIndex=$("#shahr option[data-grp='" optionSelected "']")[0].index;
    });
});
    
    
    
    
   
/* $(document).ready(function () {
    $('#ostan').change(function (e) {
        var selected = $(this).find('option:selected').attr('id');
        $("#shahr option").css('display','none');
        $("#shahr option").fadeOut(function(){
                $(this).prop('selected', $(this).hasClass(selected)).css('display','block');
        });
    }).change();
});*/
    
    
    /* برای شهرها و استان ها*/
   /* $(document).ready(function () {
        $('.ProvinceDdl').click(function () {
            $('.CityDdl option').css('display', 'none')
            $('.CityDdl option[value=' + $('.ProvinceDdl option:selected').val() + ']').css('display', 'block');
        });
        $('.ProvinceDdl').click();
    });*/
    
$(document).ready(function () {
        $(
"#btn2").click(function (e) {
            
e.preventDefault();
            
// var str=$('input[name="code_melli"]').val();
            
            
            
$.ajax({
                
type'POST',
                
url"saman_bankaccount/add",
                
data: $("#form2").serialize(),
                
success: function (data) {
                    
console.log(data);
                },
            });

        });
    });

    $(
document).ready(function () {
        $(
"#btn3").click(function (e) {
            
e.preventDefault();
            
//var str=$('input[name="code_melli"]').val();
            
$.ajax({
                
type'POST',
                
url"saman_verification_docs/add",
                
data: $("#form3").serialize(),
                
success: function (data) {
                    
console.log(data);
                },
            });

        });
    });
    $(
"#next").click(function (e) {
        
e.preventDefault();
        
//window.location = "http://localhost/smn/saman_addresses";


    
});
    $(
"#submit").click(function (e) {
        
e.preventDefault();
        
//alert("swlk");
        //console.log("click");
        // $("[type=submit]").html("oo");//click();
        //$("[type=submit]").show();//click();
        
$("#btn1").click();
        $(
"#btn2").click();
        $(
"#btn3").click();


    });    $(
"span a").click(function () {
        if ($(
this).html().indexOf("a") >= 0) {
            $(
this).html("b");
            
//alert($(this).html());
            
$('#form2').fadeOut();
            
//$('#form2').hide();

        
} else if ($(this).html().indexOf("b") >= 0) {
            
// $('#form2').show();
            
$('#form2').fadeIn();
            $(
this).html("a");

        }
    });
</
script

به این کد های کنترل ی نگ بندازید.

کد پی‌اچ‌پی:
<?php

class Saman_info extends Controller{

    function 
index(){
        
        
$obj_saman_info Load::model("Saman_info_m");
        
#print($obj_saman_info->name);
        
$this->view->set('URL',$this->view->siteURL);
        
#$newpost=Load::model("newposts");
        #$vars = get_object_vars(Saman_info_m);
        #print_r ( $vars );exit;
        
$var=$obj_saman_info->get_vars();
        
$cm=$obj_saman_info->Comment_Data();
        
#$cm=mysql_fetch_array($cm);
        
for($i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($cm,MYSQL_ASSOC);$i++)
           
$rows[$i]=$fetch_record;
        
$this->view->set("tbl_schema",$rows);
        
#print_r($rows);exit;
        
$arrvalue=array();
        foreach(
$var as $key=>$value)
        {
            
array_push($arrvalue, array("$key"=>$value));
            
#$arrvalue->value=$value;
        
}
        
#print_r($arrvalue);
        //vars = get_class_vars("Saman_info_m");
        
        #foreach($vars as $key=>$value)
            #print($key." ____ ");
            #print($key."\n");
        #$rows=$newpost->GetFromTable("*","cat='news' AND del=0  order by `id` desc  limit 5");
        #for($i=0;$news=mysql_fetch_array($rows);$i++)
         #   $row[$i]=$news;
        #print_r($row);exit;
        
$this->view->set("news",$row);
        
#$this->view->set('galleryURL',$this->view->siteURL."app/view/images/gallery/");
        #$this->view->render('header');
        
$this->view->render('import');
        
$this->view->render('menu');
        
$this->view->render('calendar_input');
        
$this->view->render('sidebar');
        
$this->view->render('forms_members');
        
$this->view->render('footer');
        
        
#$this->view->render('footer');
    
}
    function 
add()
    {
        
//$this->view->render('header');
        
$obj_saman_info Load::model("Saman_info_m");
        
#print_r($_POST);exit;
        
if(isset($_POST) && count($_POST)>0)
            
$obj_saman_info->AddDataInTable($_POST);
        
$last=$obj_saman_info->executeQuery("SELECT  `AUTO_INCREMENT` FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA =  'hegza_saman' AND TABLE_NAME =  'hegza_saman_info' LIMIT 1"
);
        
$last=mysql_fetch_row($last);$last=$last['0']-1;
        
#print_r($last);exit;
        #header('Location: http://localhost/smn/saman_info/read_all');
        
echo "<meta HTTP-EQUIV=\"Refresh\" CONTENT=\"0; URL=http://localhost/smn/saman_members&id=".$last."\">";    }
       function 
deleteall()
    {
        
$pi $_POST['data'];
        
$obj_edarekol_personalinfo Load::model("Saman_info_m");
        for(
$i=0;$i<count($pi);$i++)
        {
            
$obj_edarekol_personalinfo->deleteFromTable(" id_saman=".$pi[$i]."");
        }
    }
    function 
update()
    {
        if(isset(
$_GET['id']) && $_GET['id']!="")
        {
            
//$this->view->render('header');
            
$id=$_GET['id'];
            
$obj_saman_info Load::model("Saman_info_m");
        
#print_r($_POST);exit;
            
$obj_saman_info->updateTable($_POST," id_saman=".$id);
        }
        
#header("Location: http://localhost/smn/saman_info/read_all");
        
echo "<meta HTTP-EQUIV=\"Refresh\" CONTENT=\"0; URL=http://localhost/smn/saman_info/read_all\">";
    }
    
    
    function 
edit()
    {
        if(isset(
$_GET['upd']) && $_GET['upd']!="")
        {
            
$id=mysql_real_escape_string($_GET['upd']);
            
//$this->view->render('header');
            
$obj_saman_info Load::model("Saman_info_m");
            
#print_r($_POST);exit;
            
$rows=$obj_saman_info->AllData("id_saman=".$id);
            
$row=mysql_fetch_array($rows,MYSQL_ASSOC);
                
            
$this->view->set("datatable",$row);
            
#print($row);exit;
            
$this->view->set("id",$_GET['upd']);
             
$this->view->render('import');
            
$this->view->render('menu');
            
$this->view->render('calendar_input');
            
$this->view->render('sidebar');    
            
$this->view->render('edit_saman_info');    
            
$this->view->render('footer');
        }
        
#header("Location: http://localhost/smn/saman_info/read_all");
        
else
        {
            echo 
"<meta HTTP-EQUIV=\"Refresh\" CONTENT=\"0; URL=http://localhost/smn/saman_info/read_all\">";
        }
    }
    
    
    function 
read_all()
    {
        
        
$obj_saman_info Load::model("Saman_info_m");
        if(isset(
$_GET['del']) && $_GET['del']!="")
        {
            
$obj_saman_info->deleteFromTable(" id_saman=".$_GET['del']);  
        }
        
$rows $obj_saman_info->AllData("1 order by id_saman desc");
        for(
$i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows,MYSQL_ASSOC);$i++)
           
$row[$i]=$fetch_record;
        
$this->view->set("datatable",$row);
        
#$this->view->render('header');
        
$this->view->render('import');
        
        
$this->view->render('menu');
        
$this->view->render('sidebar');
        
$this->view->render('table_head');
        
$this->view->render('tables');
        
#print_r($row);
        #print_r($_POST);
        
    
}
    
    
    
    function 
profile()
    {
        
$id=$_GET['id'];
        
$this->view->set("id",$id);
        
$obj_saman_info Load::model("Saman_info_m");
        
$rows $obj_saman_info->AllData("id_saman=".$id);
        
$row=mysql_fetch_array($rows,MYSQL_ASSOC);
        
$this->view->set("datatable",$row);
        
#---------- read jalasat --------#
        
        
$obj_saman_jalasat Load::model("jalasat_m");
        
$obj_saman_j_preslist=Load::model("jalasat_presentationlist_m");
        
$rows2 $obj_saman_j_preslist->executeQuery("SELECT *
FROM hegza_jalasat_presentationlist
INNER JOIN hegza_jalasat ON hegza_jalasat.id_jalase = hegza_jalasat_presentationlist.id_jalase
WHERE hegza_jalasat_presentationlist.id_saman ="
.$id." GROUP BY hegza_jalasat.id_jalase");
        for(
$i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows2);$i++)
           
$row2[$i]=$fetch_record;
        
        
$this->view->set("datatable_j",$row2);
        
#---------- read neshast ------------#
        
$obj_saman_neshast Load::model("neshast_info_m");
        
$obj_saman_n_preslist=Load::model("neshast_presentationlist_m");
        
$rows3 $obj_saman_neshast->executeQuery("SELECT * 
FROM hegza_neshast_info, hegza_neshast_presentationlist, hegza_neshast_presentationlist_saman
WHERE hegza_neshast_info.id_neshast = hegza_neshast_presentationlist.id_neshast
AND hegza_neshast_presentationlist.id = hegza_neshast_presentationlist_saman.id
AND hegza_neshast_presentationlist_saman.id_saman ="
.$id.
GROUP BY hegza_neshast_info.id_neshast"
);
        for(
$i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows3);$i++)
           
$row3[$i]=$fetch_record;
        
        
$this->view->set("datatable_n",$row3);
        
        
#---------- read bank account --------#
        
        
$obj_saman_j_preslist=Load::model("saman_bankaccount_m");
        
$rows4 $obj_saman_j_preslist->AllData(" id_saman=".$id);
        for(
$i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows4);$i++)
           
$row4[$i]=$fetch_record;
        
$this->view->set("datatable_bnk",$row4);
        
#---------- read addresses --------#
        #$rows2=0;$row2=0;
        
$obj_saman_j_preslist=Load::model("saman_addresses_m");
        
$rows5 $obj_saman_j_preslist->AllData(" id_saman=".$id);
        for(
$i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows5);$i++)
           
$row5[$i]=$fetch_record;
        
$this->view->set("datatable_add",$row5);
        
#---------- read heyat moases --------#
        #$rows2=0;$row2=0;
        
$obj_saman_j_preslist=Load::model("saman_members_m");
        
$rows6 $obj_saman_j_preslist->AllData(" id_saman=".$id." and heyat=1");
        for(
$i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows6);$i++)
           
$row6[$i]=$fetch_record;
        
$this->view->set("datatable_hmo",$row6);
        
#---------- read shora --------#
        #$rows2=0;$row2=0;
        #$obj_saman_j_preslist=Load::model("saman_members_m");
        
$rows7 $obj_saman_j_preslist->AllData(" id_saman=".$id." and shora=1");
        for(
$i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows7);$i++)
           
$row7[$i]=$fetch_record;
        
$this->view->set("datatable_sho",$row7);
        
#---------- read members --------#
        #$rows2=0;$row2=0;
        #$obj_saman_j_preslist=Load::model("saman_members_m");
        
$rows8 $obj_saman_j_preslist->AllData(" id_saman=".$id);
        for(
$i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows8);$i++)
           
$row8[$i]=$fetch_record;
        
        
$this->view->set("datatable_mem",$row8);
        
#---------- read mojavez --------#
        #$rows2=0;$row2=0;
        
$obj_saman_j_preslist=Load::model("saman_mojavez_m");
        
$rows9 $obj_saman_j_preslist->AllData("id_saman=".$id);
        for(
$i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows9);$i++)
           
$row9[$i]=$fetch_record;
        
        
$this->view->set("datatable_moj",$row9);
        
         
#---------- read verfication doc --------#
        #$rows2=0;$row2=0;
        
$obj_saman_j_preslist=Load::model("Saman_verification_docs_m");
        
$rows10 $obj_saman_j_preslist->AllData(" id_saman=".$id);
        for(
$i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows10);$i++)
           
$row10[$i]=$fetch_record;
        
        
$this->view->set("datatable_let",$row10);
        
#print_r($row10);exit;
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
$this->view->set("id",$id);
       
#exit;
        
$this->view->render('import');
        
$this->view->render('menu');
        
$this->view->render('sidebar');
        
$this->view->render('profile_saman');

    }
    function 
upload_file()
    {
        
//print_r($_FILES);exit;
        
$formats = array("jpg""png""gif""bmp""jpeg""PNG""JPG""JPEG""GIF""BMP","zip","rar","pdf","doc","docx");
        if(isset(
$_POST) and $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
            
            
$name $_FILES['file']['name'];
            
$size $_FILES['file']['size'];
            
$tmp  $_FILES['file']['tmp_name'];
            
            if(
strlen($name)){
                
$i=strrpos($name,".");
                if(!
$i)
                {
                    
$ext="";
                }
                
$l=strlen($name)-$i;
                
$ext=substr($name,$i+1,$l);
                if(
in_array($ext,$formats))
                {
                    if(
$size<(2048*2048))
                    {
                        
$imgn time().".".$ext;
                        if(
move_uploaded_file($tmp"upload/uploads/".$imgn)){
                            echo 
"<br/>File Location : /Image_upload/uploads/".$imgn;#www.hegzaco.com/app/view/uploads/".$imgn
                            
echo "<br/>Image : <img style='margin-left:10px;' src='uploads/".$imgn."'>";
                        }
                        else{
                            echo 
"آپلود با مشکل مواجه شد.لطفاً بعدا مجدد تلاش نمایید.";
                        }
                    }
                    else{
                        echo 
"حجم فایل بیشتر از 5مگابایت است";
                    }
                }
                else{
                    echo 
"فرمت فایل نامعتبر است.";
                }
            }
            else{
                echo 
"فرمت انتخاب شده پشتیبانی نمیشود.";
                exit;
            }
        }
    }
    function 
rep()
    {
        
$id=mysql_escape_string($_GET['id']);
        
$this->view->set("id",$id);
        
$obj_saman_jalasat Load::model("Saman_info_m");

        
$rows $obj_saman_jalasat->AllData("id_Saman=".$id);
        
$fetch_record=mysql_fetch_array($rows);
        
$row=$fetch_record;
        
#print_r($row);exit;
        
$this->view->set("datatable",$row);
        
$this->view->render('import_rep');
        
$this->view->render('rep_Saman');
    }
    function 
rep_all()
    {
        
$obj_saman_jalasat Load::model("Saman_info_m");

        
$rows $obj_saman_jalasat->AllData();
        for(
$i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows);$i++)
            
$row[$i]=$fetch_record;
        
#print_r($row);exit;
        
$this->view->set("datatable",$row);
        
$this->view->render('import_rep');
        
$this->view->render('rep_all_Saman');
    }
    function 
rep_a()
    {
        
        
$obj_saman_info Load::model("Saman_info_m");
        
$obj_saman_bank Load::model("Saman_bankaccount_m");
        
$obj_saman_mjvz Load::model("Saman_mojavez_m");
        
$obj_saman_mmbr Load::model("Saman_members_m");
        
$obj_saman_adds Load::model("Saman_addresses_m");
        
        
        
/*$rows3 = $obj_saman_info->executeQuery("SELECT * 
FROM hegza_Saman_info, hegza_Saman_bankaccount, hegza_Saman_mojavez, hegza_saman_members,hegza_Saman_addresses
WHERE hegza_Saman_bankaccount.id_saman = hegza_saman_info.id_saman
AND hegza_Saman_mojavez.id_saman = hegza_saman_info.id_saman 
AND hegza_Saman_members.id_saman = hegza_saman_info.id_saman 
AND hegza_Saman_addresses.id_saman = hegza_saman_info.id_saman 
GROUP BY hegza_saman_info.id_saman");*/
        
        
        
        
        
$rows $obj_saman_info->AllData();
        for(
$i=0;$fetch_record=mysql_fetch_array($rows);$i++)
        {
            
$row[$i]=$fetch_record;
            
$row1=$obj_saman_bank->AllData("id_saman=".$fetch_record["id_saman"]);
            
$bank[$i]=mysql_fetch_array($row1);print_r($mjvz[$i]);echo "<br>";
            
            
$row2=$obj_saman_mjvz->AllData(" id_saman=".$fetch_record["id_saman"]);
            
$mjvz[$i]=mysql_fetch_array($row2);echo "<br>";
            
#array_merge($row[$i],mysql_fetch_array($row2));
            
            
$row3=$obj_saman_mmbr->AllData(" id_saman=".$fetch_record["id_saman"]." ");
            
$mmbr[$i]=mysql_fetch_array($row3);echo "<br>";
            
#array_merge($row[$i],mysql_fetch_array($row3));
            
            
$row4=$obj_saman_adds->AllData(" id_saman=".$fetch_record["id_saman"]);
            
$adds[$i]=mysql_fetch_array($row4);echo "<br>";
            
#$a=array("a"=>"a","b"=>"b","c"=>"c");
            #$b=array("d"=>"d","e"=>"e","c"=>"f");
            #print_r(array_merge($a,$b));
            #echo "<br><br><br>";
            #print_r( array_merge($a1,$a2,$a3,$a4));
        
}
        
        
$this->view->set("datatable",$row);
        
$this->view->set("bank",$bank);
        
$this->view->set("mjvz",$mjvz);
        
$this->view->set("mmbr",$mmbr);
        
$this->view->set("adds",$adds);
        
$this->view->render('import_rep');
        
$this->view->render('report_saman_all');   
    }
}
?>

ممنون
[/code]
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
وقتی اکشن خالیه ینی به خود صفحه ارسال میشه
حالا اینکه به کدوم اکشن؟
باید چک کنی ببینی کدوم اکشن رندرش می کنه
همه جوره اش رو داریم ظاهرن
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان