• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تبدیل کد به php
#1
سلام .
میخواستم اگر امکان داره دو تا قطعه کد زیر رو برام به php تبدیل کنید .
قطعه کد اول :<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 18.1.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
<svg version="1.1" id="Livello_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
viewBox="0 0 566.9 566.9" enable-background="new 0 0 566.9 566.9" xmlConfusedpace="preserve">
<g id="Livello_1">
<g>
<path fill="#FFFFFF" d="M70.1,562.9c-1.1,0-2.2,0-3.3,0c0-0.7,0.1-1.4,0-2.1c-2.9-22.3-5.8-44.7-8.7-67
c-2.9-22.6-5.8-45.2-8.7-67.9c-2.6-20.4-5.3-40.9-7.9-61.3c-2.9-22.5-5.8-45-8.7-67.5c-2.9-22.5-5.7-45-8.6-67.5
c-3.2-24.7-6.4-49.4-9.6-74c-3-23-6-46.1-8.9-69.1c-0.7-5.8-1.4-11.7-2.1-17.8C168.4,47.6,332.7,26.4,497.2,5.2
c21.2,165,42.4,329.3,63.5,493.6c-1,0.4-1.3,0.7-1.7,0.7c-19.9,2.6-39.8,5.1-59.6,7.7c-22.5,2.9-45,5.7-67.5,8.6
c-22.6,2.9-45.2,5.9-67.9,8.8c-22.5,2.9-45,5.7-67.5,8.6c-22.6,2.9-45.2,5.9-67.9,8.8c-22.5,2.9-45,5.7-67.5,8.6
c-22.9,2.9-45.8,5.9-68.7,8.9C85.1,560.6,77.6,561.8,70.1,562.9z M301.1,264.6c-3.9-21-7.7-41.6-11.5-62.2
c-8.1-44-16.1-88-24.1-132.1c-0.4-2.3-1.3-3.1-3.5-2.7c-4.5,0.7-9,1.2-13.6,1.7c-13.7,1.7-27.4,3.5-41.1,5.2
c-1.8,0.2-3.1,0.7-3.6,3.1c-4.8,25.1-10.3,50.1-14.6,75.3c-3.3,19.5-5.2,39.2-7.8,58.8c-0.3,1.9-0.6,3.8-0.9,5.7
c-0.4,0-0.8,0-1.2,0.1c-14.2-45.7-35.5-88.5-54.4-132.2c-20.9,2.7-41.2,5.3-61.9,8c4.3,67.1,8.6,133.6,12.9,200.4
c14.4-1.9,28.3-3.7,42.6-5.5c-4.5-53.9-8.9-107.2-13.4-160.5c0.7,0.5,0.9,1,1,1.5c16.5,50.2,38.5,98.2,58.9,146.8
c0.9,2.1,1.9,2.8,4.3,2.4c9.7-1.4,19.5-2.6,29.2-3.7c2.4-0.3,3.5-1.1,3.9-3.7c3.9-21.5,8.2-42.9,12-64.4
c4.5-25.4,8.6-50.9,12.9-76.4c1-6.3,1.8-12.6,2.7-19c0.2,0,0.3,0,0.5,0c8.5,53.1,17,106.1,25.5,159.2
C271.5,268.4,286.2,266.5,301.1,264.6z M252.3,505.7c16.3-2.1,31.9-4,47.5-6.1c0.9-0.1,2.2-1.9,2.4-3c1.9-12.7,3.5-25.5,5.2-38.2
c2.9-21.8,5.8-43.6,8.8-65.3c2.9-21.9,5.9-43.8,8.8-65.8c1.5-11,2.9-22.1,4.4-33.5c-15.7,2-31,4-46.8,6.1
c-3.3,51.2-6.7,102.2-10,153.2c-0.1-0.3-0.3-0.6-0.4-1c-14.9-47.4-29.9-94.8-44.7-142.2c-0.8-2.5-1.9-2.8-4.2-2.4
c-7.8,1.2-15.6,2-23.4,3c-7.7,1-15.3,2.1-23.4,3.1c-3.8,51.7-7.5,103.1-11.3,154.8c-0.4-1.1-0.7-2-1-2.9
c-15.1-46.9-30.2-93.8-45.2-140.7c-1-3.1-2.3-3.7-5.3-3.2c-7.5,1.2-15.1,2-22.6,3c-7.2,0.9-14.4,1.9-21.8,2.9
c0.3,1.1,0.4,1.8,0.6,2.4c24.1,62.5,48.2,125,72.2,187.5c0.9,2.3,2,2.7,4.3,2.3c13.7-1.9,27.4-3.7,41.1-5.4
c6.2-0.8,6.1-0.7,6.6-6.8c1.4-16.4,3-32.8,4.4-49.2c1.9-22,3.8-44.1,5.6-66.2c0.8-10.2,1.1-20.3,1.6-30.5
C218.2,410.4,237,457.3,252.3,505.7z M388.8,323.7c27.4-3.5,54.1-7,81.1-10.5c-1.6-12.5-3.2-24.6-4.8-37
c-42.4,5.5-84.4,10.9-126.7,16.3c8.6,66.6,17.1,132.5,25.6,198.8c43.9-5.7,87.2-11.2,130.8-16.9c-1.6-12.5-3.2-24.6-4.8-37
c-28.6,3.7-56.8,7.3-85.3,11c-2-15.8-4-31.1-6-46.8c25.7-3.3,50.8-6.6,76.4-9.9c-1.6-12.5-3.2-24.5-4.7-36.7
c-25.6,3.3-50.8,6.5-76.4,9.8C392.3,351,390.6,337.6,388.8,323.7z M280.5,65.2c1.5,2.1,2.6,3.6,3.6,5
c24.7,33.5,49.4,67,74.1,100.6c1.2,1.6,2.2,3.6,2.5,5.5c2.7,20.3,5.2,40.6,7.8,60.9c0.8,6.1,1.7,12.2,2.5,18.4
c15.5-2,30.4-4,45.4-5.9c-0.6-4.8-1-9.1-1.6-13.3c-2.9-22.5-5.9-44.9-8.7-67.4c-0.3-2.1,0.3-4.4,1.1-6.4
c16.5-38.6,33.1-77.1,49.7-115.7c0.6-1.3,1.1-2.7,1.8-4.4c-1.2,0.1-1.7,0-2.2,0.1c-14.9,1.9-29.9,4-44.8,5.6
c-3.5,0.4-4.9,1.7-5.8,4.9c-4.4,15.4-9,30.7-13.5,46.1c-3.7,12.9-7.4,25.9-11.2,39.4c-1-1.5-1.8-2.5-2.4-3.7
c-14.7-24.4-29.4-48.8-44-73.3c-1.5-2.5-2.9-3.4-5.9-2.8c-5.3,1-10.7,1.5-16,2.2C302.3,62.3,291.8,63.7,280.5,65.2z"/>
</g>
<g>
<path fill="#FFFFFF" d="M70.1,562.9c-1.1,0-2.2,0-3.3,0c0-0.7,0.1-1.4,0-2.1c-2.9-22.3-5.8-44.7-8.7-67
c-2.9-22.6-5.8-45.2-8.7-67.9c-2.6-20.4-5.3-40.9-7.9-61.3c-2.9-22.5-5.8-45-8.7-67.5c-2.9-22.5-5.7-45-8.6-67.5
c-3.2-24.7-6.4-49.4-9.6-74c-3-23-6-46.1-8.9-69.1c-0.7-5.8-1.4-11.7-2.1-17.8C168.4,47.6,332.7,26.4,497.2,5.2
c21.2,165,42.4,329.3,63.5,493.6c-1,0.4-1.3,0.7-1.7,0.7c-19.9,2.6-39.8,5.1-59.6,7.7c-22.5,2.9-45,5.7-67.5,8.6
c-22.6,2.9-45.2,5.9-67.9,8.8c-22.5,2.9-45,5.7-67.5,8.6c-22.6,2.9-45.2,5.9-67.9,8.8c-22.5,2.9-45,5.7-67.5,8.6
c-22.9,2.9-45.8,5.9-68.7,8.9C85.1,560.6,77.6,561.8,70.1,562.9z M301.1,264.6c-3.9-21-7.7-41.6-11.5-62.2
c-8.1-44-16.1-88-24.1-132.1c-0.4-2.3-1.3-3.1-3.5-2.7c-4.5,0.7-9,1.2-13.6,1.7c-13.7,1.7-27.4,3.5-41.1,5.2
c-1.8,0.2-3.1,0.7-3.6,3.1c-4.8,25.1-10.3,50.1-14.6,75.3c-3.3,19.5-5.2,39.2-7.8,58.8c-0.3,1.9-0.6,3.8-0.9,5.7
c-0.4,0-0.8,0-1.2,0.1c-14.2-45.7-35.5-88.5-54.4-132.2c-20.9,2.7-41.2,5.3-61.9,8c4.3,67.1,8.6,133.6,12.9,200.4
c14.4-1.9,28.3-3.7,42.6-5.5c-4.5-53.9-8.9-107.2-13.4-160.5c0.7,0.5,0.9,1,1,1.5c16.5,50.2,38.5,98.2,58.9,146.8
c0.9,2.1,1.9,2.8,4.3,2.4c9.7-1.4,19.5-2.6,29.2-3.7c2.4-0.3,3.5-1.1,3.9-3.7c3.9-21.5,8.2-42.9,12-64.4
c4.5-25.4,8.6-50.9,12.9-76.4c1-6.3,1.8-12.6,2.7-19c0.2,0,0.3,0,0.5,0c8.5,53.1,17,106.1,25.5,159.2
C271.5,268.4,286.2,266.5,301.1,264.6z M252.3,505.7c16.3-2.1,31.9-4,47.5-6.1c0.9-0.1,2.2-1.9,2.4-3c1.9-12.7,3.5-25.5,5.2-38.2
c2.9-21.8,5.8-43.6,8.8-65.3c2.9-21.9,5.9-43.8,8.8-65.8c1.5-11,2.9-22.1,4.4-33.5c-15.7,2-31,4-46.8,6.1
c-3.3,51.2-6.7,102.2-10,153.2c-0.1-0.3-0.3-0.6-0.4-1c-14.9-47.4-29.9-94.8-44.7-142.2c-0.8-2.5-1.9-2.8-4.2-2.4
c-7.8,1.2-15.6,2-23.4,3c-7.7,1-15.3,2.1-23.4,3.1c-3.8,51.7-7.5,103.1-11.3,154.8c-0.4-1.1-0.7-2-1-2.9
c-15.1-46.9-30.2-93.8-45.2-140.7c-1-3.1-2.3-3.7-5.3-3.2c-7.5,1.2-15.1,2-22.6,3c-7.2,0.9-14.4,1.9-21.8,2.9
c0.3,1.1,0.4,1.8,0.6,2.4c24.1,62.5,48.2,125,72.2,187.5c0.9,2.3,2,2.7,4.3,2.3c13.7-1.9,27.4-3.7,41.1-5.4
c6.2-0.8,6.1-0.7,6.6-6.8c1.4-16.4,3-32.8,4.4-49.2c1.9-22,3.8-44.1,5.6-66.2c0.8-10.2,1.1-20.3,1.6-30.5
C218.2,410.4,237,457.3,252.3,505.7z M388.8,323.7c27.4-3.5,54.1-7,81.1-10.5c-1.6-12.5-3.2-24.6-4.8-37
c-42.4,5.5-84.4,10.9-126.7,16.3c8.6,66.6,17.1,132.5,25.6,198.8c43.9-5.7,87.2-11.2,130.8-16.9c-1.6-12.5-3.2-24.6-4.8-37
c-28.6,3.7-56.8,7.3-85.3,11c-2-15.8-4-31.1-6-46.8c25.7-3.3,50.8-6.6,76.4-9.9c-1.6-12.5-3.2-24.5-4.7-36.7
c-25.6,3.3-50.8,6.5-76.4,9.8C392.3,351,390.6,337.6,388.8,323.7z M280.5,65.2c1.5,2.1,2.6,3.6,3.6,5
c24.7,33.5,49.4,67,74.1,100.6c1.2,1.6,2.2,3.6,2.5,5.5c2.7,20.3,5.2,40.6,7.8,60.9c0.8,6.1,1.7,12.2,2.5,18.4
c15.5-2,30.4-4,45.4-5.9c-0.6-4.8-1-9.1-1.6-13.3c-2.9-22.5-5.9-44.9-8.7-67.4c-0.3-2.1,0.3-4.4,1.1-6.4
c16.5-38.6,33.1-77.1,49.7-115.7c0.6-1.3,1.1-2.7,1.8-4.4c-1.2,0.1-1.7,0-2.2,0.1c-14.9,1.9-29.9,4-44.8,5.6
c-3.5,0.4-4.9,1.7-5.8,4.9c-4.4,15.4-9,30.7-13.5,46.1c-3.7,12.9-7.4,25.9-11.2,39.4c-1-1.5-1.8-2.5-2.4-3.7
c-14.7-24.4-29.4-48.8-44-73.3c-1.5-2.5-2.9-3.4-5.9-2.8c-5.3,1-10.7,1.5-16,2.2C302.3,62.3,291.8,63.7,280.5,65.2z"/>
</g>
</g>
</svg>
قطعه کد دوم :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 18.1.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
<svg version="1.1" id="Livello_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
viewBox="0 0 1644 566.9" enable-background="new 0 0 1644 566.9" xmlConfusedpace="preserve">
<path id="logo" fill="#FFFFFF" d="M70.1,562.9c-1.1,0-2.2,0-3.3,0c0-0.7,0.1-1.4,0-2.1c-2.9-22.3-5.8-44.7-8.7-67
c-2.9-22.6-5.8-45.2-8.7-67.9c-2.6-20.4-5.3-40.9-7.9-61.3c-2.9-22.5-5.8-45-8.7-67.5c-2.9-22.5-5.7-45-8.6-67.5
c-3.2-24.7-6.4-49.4-9.6-74c-3-23-6-46.1-8.9-69.1c-0.7-5.8-1.4-11.7-2.1-17.8C168.4,47.6,332.7,26.4,497.2,5.2
c21.2,165,42.4,329.3,63.5,493.6c-1,0.4-1.3,0.7-1.7,0.7c-19.9,2.6-39.8,5.1-59.6,7.7c-22.5,2.9-45,5.7-67.5,8.6
c-22.6,2.9-45.2,5.9-67.9,8.8c-22.5,2.9-45,5.7-67.5,8.6c-22.6,2.9-45.2,5.9-67.9,8.8c-22.5,2.9-45,5.7-67.5,8.6
c-22.9,2.9-45.8,5.9-68.7,8.9C85.1,560.6,77.6,561.8,70.1,562.9z M301.1,264.6c-3.9-21-7.7-41.6-11.5-62.2
c-8.1-44-16.1-88-24.1-132.1c-0.4-2.3-1.3-3.1-3.5-2.7c-4.5,0.7-9,1.2-13.6,1.7c-13.7,1.7-27.4,3.5-41.1,5.2
c-1.8,0.2-3.1,0.7-3.6,3.1c-4.8,25.1-10.3,50.1-14.6,75.3c-3.3,19.5-5.2,39.2-7.8,58.8c-0.3,1.9-0.6,3.8-0.9,5.7
c-0.4,0-0.8,0-1.2,0.1c-14.2-45.7-35.5-88.5-54.4-132.2c-20.9,2.7-41.2,5.3-61.9,8c4.3,67.1,8.6,133.6,12.9,200.4
c14.4-1.9,28.3-3.7,42.6-5.5c-4.5-53.9-8.9-107.2-13.4-160.5c0.7,0.5,0.9,1,1,1.5c16.5,50.2,38.5,98.2,58.9,146.8
c0.9,2.1,1.9,2.8,4.3,2.4c9.7-1.4,19.5-2.6,29.2-3.7c2.4-0.3,3.5-1.1,3.9-3.7c3.9-21.5,8.2-42.9,12-64.4
c4.5-25.4,8.6-50.9,12.9-76.4c1-6.3,1.8-12.6,2.7-19c0.2,0,0.3,0,0.5,0c8.5,53.1,17,106.1,25.5,159.2
C271.5,268.4,286.2,266.5,301.1,264.6z M252.3,505.7c16.3-2.1,31.9-4,47.5-6.1c0.9-0.1,2.2-1.9,2.4-3c1.9-12.7,3.5-25.5,5.2-38.2
c2.9-21.8,5.8-43.6,8.8-65.3c2.9-21.9,5.9-43.8,8.8-65.8c1.5-11,2.9-22.1,4.4-33.5c-15.7,2-31,4-46.8,6.1
c-3.3,51.2-6.7,102.2-10,153.2c-0.1-0.3-0.3-0.6-0.4-1c-14.9-47.4-29.9-94.8-44.7-142.2c-0.8-2.5-1.9-2.8-4.2-2.4
c-7.8,1.2-15.6,2-23.4,3c-7.7,1-15.3,2.1-23.4,3.1c-3.8,51.7-7.5,103.1-11.3,154.8c-0.4-1.1-0.7-2-1-2.9
c-15.1-46.9-30.2-93.8-45.2-140.7c-1-3.1-2.3-3.7-5.3-3.2c-7.5,1.2-15.1,2-22.6,3c-7.2,0.9-14.4,1.9-21.8,2.9
c0.3,1.1,0.4,1.8,0.6,2.4c24.1,62.5,48.2,125,72.2,187.5c0.9,2.3,2,2.7,4.3,2.3c13.7-1.9,27.4-3.7,41.1-5.4c6.2-0.8,6.1-0.7,6.6-6.8
c1.4-16.4,3-32.8,4.4-49.2c1.9-22,3.8-44.1,5.6-66.2c0.8-10.2,1.1-20.3,1.6-30.5C218.2,410.4,237,457.3,252.3,505.7z M388.8,323.7
c27.4-3.5,54.1-7,81.1-10.5c-1.6-12.5-3.2-24.6-4.8-37c-42.4,5.5-84.4,10.9-126.7,16.3c8.6,66.6,17.1,132.5,25.6,198.8
c43.9-5.7,87.2-11.2,130.8-16.9c-1.6-12.5-3.2-24.6-4.8-37c-28.6,3.7-56.8,7.3-85.3,11c-2-15.8-4-31.1-6-46.8
c25.7-3.3,50.8-6.6,76.4-9.9c-1.6-12.5-3.2-24.5-4.7-36.7c-25.6,3.3-50.8,6.5-76.4,9.8C392.3,351,390.6,337.6,388.8,323.7z
M280.5,65.2c1.5,2.1,2.6,3.6,3.6,5c24.7,33.5,49.4,67,74.1,100.6c1.2,1.6,2.2,3.6,2.5,5.5c2.7,20.3,5.2,40.6,7.8,60.9
c0.8,6.1,1.7,12.2,2.5,18.4c15.5-2,30.4-4,45.4-5.9c-0.6-4.8-1-9.1-1.6-13.3c-2.9-22.5-5.9-44.9-8.7-67.4c-0.3-2.1,0.3-4.4,1.1-6.4
c16.5-38.6,33.1-77.1,49.7-115.7c0.6-1.3,1.1-2.7,1.8-4.4c-1.2,0.1-1.7,0-2.2,0.1c-14.9,1.9-29.9,4-44.8,5.6
c-3.5,0.4-4.9,1.7-5.8,4.9c-4.4,15.4-9,30.7-13.5,46.1c-3.7,12.9-7.4,25.9-11.2,39.4c-1-1.5-1.8-2.5-2.4-3.7
c-14.7-24.4-29.4-48.8-44-73.3c-1.5-2.5-2.9-3.4-5.9-2.8c-5.3,1-10.7,1.5-16,2.2C302.3,62.3,291.8,63.7,280.5,65.2z"/>
<g>
<path fill="#FFFFFF" d="M767.8,111.2l-66.1,101.1h-4.4l-66.6-101.1v153.4h-13.3V92c6.4,0,9.4,0,15.8,0l66.1,100.6L764.6,92h16.3
v172.6h-13.1V111.2z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M871.3,195.5L804,92.2V92h15.5l58.4,90.7L936.7,92h15.5v0.2l-67.6,103.3v69h-13.3V195.5z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M1150.7,92h7.4l52.8,157.8L1264.3,92h14.3l-60.9,173.1h-14.3l-27.4-80.9l-21.7-68.3l-21.7,67.8l-27.6,81.4
h-14.3L1030.3,92h14.1l53.3,157.8L1150.7,92z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M1314.9,171.6H1416v12.1h-101.1v68.1h109v12.8h-122.1V92h119.1v12.6h-106V171.6z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M1580.9,139.1c0,17.8-10.8,31.6-28.1,37c21.7,5.9,34,23.4,34,43.4c0,35.5-33,45.1-62.6,45.1
c-25.2,0-45.6,0-70.8,0V92c24.9,0,45.6,0,70.8,0C1553.3,92,1580.9,106.3,1580.9,139.1z M1466.8,170.1h59.2
c20.7,0,42.4-6.4,42.4-31.1c0-25.1-22.7-35.8-44.1-35.8h-57.5V170.1z M1466.8,251.7h57.5c21.7,0,49.6-5.2,49.6-32.5
c-0.2-26.9-24.7-36.5-47.8-36.5c-20.7,0-38.5,0-59.2,0V251.7z"/>
</g>
<g>
<path fill="#FFFFFF" d="M625.1,338.8h65.8v7.9h-65.8V391h71v8.3h-79.5V287h77.5v8.2h-69V338.8z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M790.4,287.1h9.3v0.2l-38.2,54.4l41.3,57.5v0.2h-10.3L756.3,348L720,399.3h-10.3v-0.2l41.3-57.5l-38.2-54.4
v-0.2h9.5l34,48L790.4,287.1z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M827.5,360.5v38.8h-8.7V287c16.4,0,32.9,0,49.3,0c48.8,0,48.8,73.5,0,73.5H827.5z M827.5,295v57.6h40.6
c37.4,0,37.4-57.6,0-57.6H827.5z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M1013.6,399.3h-11.4l-38.8-42.5h-30.7v42.5H924V287c16.5,0,32.9,0,49.4,0c24.4,0,36.8,17.5,36.9,35
c0.2,18.3-11.9,34.4-36.4,34.4L1013.6,399.3z M932.7,348.6h39.8c19.6,0,28.3-11.1,28.4-26.8c0.2-13.2-8.8-26.8-27.4-26.8h-40.8
V348.6z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M1036.5,338.8h65.8v7.9h-65.8V391h71v8.3H1028V287h77.5v8.2h-69V338.8z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M1202.8,308.6c-8.2-13.2-21.3-15.1-34-15.2c-13.2,0-34,4.8-34,22.8c0,14.3,15.4,17.7,34.4,21.2
c21.7,4.2,44.1,8,44.1,32.3c-0.2,25.4-25.7,31.5-44.5,31.5c-17.5,0-37.4-7.2-46.1-24.4l7.7-3.9c6.9,13.6,24.6,20.4,38.4,20.4
c13.8,0,35.8-3.9,35.8-23.8c0.2-16.9-18.5-20.5-36.9-24.1c-20.5-4-41.6-8.2-41.6-28.9c-0.5-23.8,24.2-31.1,42.7-31.1
c16.1,0,30,2.6,41.1,19.1L1202.8,308.6z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M1304.4,308.6c-8.2-13.2-21.3-15.1-34-15.2c-13.2,0-34,4.8-34,22.8c0,14.3,15.4,17.7,34.4,21.2
c21.7,4.2,44.1,8,44.1,32.3c-0.2,25.4-25.7,31.5-44.5,31.5c-17.5,0-37.4-7.2-46.1-24.4l7.7-3.9c6.9,13.6,24.6,20.4,38.4,20.4
c13.8,0,35.8-3.9,35.8-23.8c0.2-16.9-18.5-20.5-36.9-24.1c-20.5-4-41.6-8.2-41.6-28.9c-0.5-23.8,24.2-31.1,42.7-31.1
c16.1,0,30,2.6,41.1,19.1L1304.4,308.6z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M1333.3,399.3V287h8.5v112.4H1333.3z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M1478.4,343.3c-0.2,29.5-18.9,57.9-56.7,57.9s-56.7-28.6-56.7-58.3c0-30.2,18.8-57.8,56.7-57.8
C1459.6,285.2,1478.6,313,1478.4,343.3z M1373.6,343.2c0.2,25.4,16.2,50.1,48.2,50.1c32.1,0,48.3-24.7,48.3-50.1
c0-26-16.1-49.9-48.3-49.9S1373.4,316.7,1373.6,343.2z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M1502.8,287l75.6,92.9V287h8.5v112.4h-3.4l-75.8-92.8v92.8h-8.7V287H1502.8z"/>
</g>
</svg>


از اینکه متن یکم طولانیه عذر تقصیر .
متشکرم
  پاسخ
تشکر شده توسط :
#2
کد پی‌اچ‌پی:
echo 'M W'

کد پی‌اچ‌پی:
echo 'M W MY WEB EXPRESSION'

Big Grin
به یـزدان که گر ما خرد داشتیم
کجـا این سر انجـام بد داشتیم؟
  پاسخ
تشکر شده توسط :


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان