/
 • انجام این پروژه با پرداخت هزینه به شما

 • ارسال پاسخ   امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  حالت موضوعی | حالت خطی انجام این پروژه با پرداخت هزینه به شما
  نویسنده پیام
  quarttez آفلاین
  عضو جدید
  **

  ارسال‌ها: 11
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۵ ارديبهشت ۳
  اعتبار: 0
  تشکرها : 0
  ( 0 تشکر در 0 ارسال )
  ارسال: #1
  انجام این پروژه با پرداخت هزینه به شما
  همینجا اعلام میکنم اگه از دوستان کسی هست که اینکارو برام انجام بده لطفا پیام بده. هم سورس فایل php هم سورس بانک اطلاعاتی رو دادم.
  نوی فایل php که یک فرم داره وقتی مشخصات به فارسی نوشته میشه و دکمه ثبت رو بزنیم به جای ذخیره شدن محتوای فارسی معادل یونیکد آن در بانک اطلاعاتی ذخیره میشه. من فقط میخوام محتوا هرچی زدیم همون در بانک ثبت بشه یعنی فارسی هم زدیم همون فارسی ثبت بشه نه معادل یونیکد. فقط همین.

  این برای بانک اطلاعاتیه
  کد:
  --
  -- Table structure for table `ads`
  --

  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ads` (
  `aId` bigint(40) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `aIdentifyKey` varchar(255) NOT NULL,
  `aCatagory` int(11) NOT NULL,
  `aName` varchar(255) NOT NULL,
  `aDesc` varchar(255) NOT NULL,
  `aMembers` int(11) NOT NULL,
  `aOutside` int(11) NOT NULL,
  `aUpgraded` int(11) NOT NULL,
  `aUpgradedType` varchar(100) NOT NULL,
  `aGender` varchar(10) NOT NULL,
  `aAge` int(3) NOT NULL,
  `aMinAge` int(3) NOT NULL,
  `aMaxAge` int(3) NOT NULL,
  `aClicksLeft1` int(11) NOT NULL,
  `aClicksLeft2` int(11) NOT NULL,
  `aClicksLeft3` int(11) NOT NULL,
  `aPaused` int(11) NOT NULL,
  `aApproved` int(11) NOT NULL,
  `aHighlight` tinyint(2) NOT NULL,
  `aBold` tinyint(2) NOT NULL,
  `aCountries` text NOT NULL,
  `aURL` text NOT NULL,
  `aUser` varchar(255) NOT NULL,
  `counter` smallint(6) DEFAULT '30',
  `month` int(11) NOT NULL,
  `color` varchar(7) NOT NULL,
  `purchased_aHighlight` int(3) NOT NULL,
  `purchased_aBold` int(3) NOT NULL,
  `purchased_aDesc` int(3) NOT NULL,
  `purchased_color` int(3) NOT NULL,
  `purchased_aGender` int(3) NOT NULL,
  `purchased_aUpgraded` int(3) NOT NULL,
  `purchased_aGeo` int(3) NOT NULL,
  `purchased_aAge` int(3) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`aId`),
  KEY `aIdentifyKey` (`aIdentifyKey`),
  KEY `aUser` (`aUser`)
  ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

  --
  -- Dumping data for table `ads`
  --

  اینم فایل php
  کد:
  if(!defined("ADMIN_PROCESS")) { exit(); }
  $ref_title = "Create New Ad";

  if($admin_loggedin) {
      function filter_data($val) {
          return htmlentities($val,ENT_QUOTES);
      }

      if($_POST ) {
      
       foreach ($_POST as $key => $value)
                  {
                  if ($key != 'aCountries')
                      {
                      $post[$key]=filter_data($_POST[$key]);
                      }
                  }

              if (is_array($_POST['aCountries']))
                  {
                  $post['aCountries']=array_map("filter_data", $_POST['aCountries']);
                  }
      
      
          // $post=array_map("filter_data",$_POST);
          $key = strtoupper(md5(time().sha1(time())));        
          mysql_query("INSERT INTO ads (aId, aIdentifyKey, aCountries) VALUES ('null', '$key', '{$post['aCountries']}');")
              or die(mysql_error());
          $new_id = mysql_insert_id($c);
          
          
          
          if ($post['aGender'] == '') $post['aGender'] = '';
          elseif ($post['aGender'] == 'male') $post['aGender'] = 'male';
          elseif ($post['aGender'] == 'female') $post['aGender'] = 'female';
          
          $post['aUpgraded'] = ($post['aUpgraded'] > 0) ? "1" : "0";
          if($post['aUpgraded'] == '1') $post['aUpgradedType'];

          $post['aAge'] = ($post['aAge'] > 0) ? "1" : "0";
          $post['aPaused'] = ($post['aPaused'] > 0) ? "1" : "0";
          $post['aApproved']     =($post['aApproved'] > 0) ? "1" : "0";
          $post['aHighlight'] = ($post['aHighlight'] > 0) ? "1" : "0";
          $post['aBold'] = ($post['aBold'] > 0) ? "1" : "0";
          $post['aDemographic']=($post['aDemographic'] > 0) ? "1" : "0";
          
          
          if ($post['aAge'] == '1')$post['aMinAge'];
          else $post['aMinAge'] == NULL;
          
          if ($post['aAge'] == '1')$post['aMaxAge'];
          else $post['aMaxAge'] == NULL;

          if($post['aDemographic'] != '1')
          $post['aCountries'] = 'ALL';    
          
          foreach($post as $k=>$v) {
           if ($k == "aCountries")
                      {
                      if ($post['aDemographic'] > 0)
                          {
                          foreach ($post['aCountries'] as $key => $value)
                              {
                              if ($value != "-" && $value)
                                  {
                                  $countries.=$value . ',';
                                  }
                              }
                          $countries=substr($countries, 0, -1);
                          if ($countries)
                              {
                              mysql_query ("UPDATE ads SET `aCountries` = '$countries' WHERE aId='{$new_id}' LIMIT 1;");
                              }
                          }
                      else
                          {
                          mysql_query ("UPDATE ads SET `aCountries` = 'ALL' WHERE aId='{$new_id}' LIMIT 1;");
                          }
                      }
                  elseif ($k != "aDemographic")
                      mysql_query ("UPDATE ads SET `$k` = '$v' WHERE aId='{$new_id}' LIMIT 1;");
                  }
          
  if($post['aDemographic'] == '1' && !$post['aCountries']) mysql_query ("UPDATE ads SET `aCountries` = 'ALL' WHERE aId='{$new_id}' LIMIT 1;");
      
              
  $error = "<div class=\"success message\" id=\"notify_success\">
          <span class=\"icon\"></span><strong>SAVED CHANGES</strong> - This page will now refresh.</div>";
          $do->refresh_sess();
          $loc = "index.php?action=newad";
          $do->redirect($loc);    
          }
          
          
          
          
          $select="<select name=\"aCountries[]\" class=\"input\" id=\"aCountries\" size=\"10\" multiple=\"multiple\">\n";
          $select.="<option value=\"-\">--- Select One ---</option>\n";
          $sql   ="SELECT DISTINCT(`country_name`) FROM `ip2country` ORDER BY `country_name`";
          $result=mysql_query($sql);
          while ($row=mysql_fetch_assoc($result))
              {
              
                  $select.="<option value=\"{$row['country_name']}\">{$row['country_name']}</option>\n";
                  }
            
          $select.="</select>\n";
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
  if($error) $contents .= "{$error}";    
  $contents .= "
      <script type=\"text/javascript\" src=\"pre/js/colorpicker.js\"></script>    
      <link href=\"pre/css/colorpicker.css\" type=\"text/css\" rel=\"stylesheet\" />
  <div id=\"wrapper\">
      <div id=\"alone\" class=\"newad box\">
          <div id=\"head\">
              <div class=\"left\"><img src=\"pre/images/newad.png\" width=\"23\" height=\"23\" alt=\"\" /></div>
               <h1>Create New Advertisement</h1>
              <div class=\"right\"></div>
          </div>
          
          <div class=\"items\">";
          
      
      $contents .= "{$no_cat}
              <div class=\"smallnote\">To create a cheat link, use the ad name <b>Anti-cheat</b>. Use any url you wish or non at all. (Only Displays To Logged in Members)</div>
              <div class=\"smallnote\">Once the advertisement has been created - It will automatically be added to your website's surf ads section.</div>
              <form action=\"\" method=\"post\">
              
              
              
              
              
              <table class=\"graph\">
                      <thead>
                          <tr>
                              <th class=\"first\"></th>
                              <th colspan=\"2\">Campaign Details</th>
                              <th class=\"last\"></th>
                          </tr>
                      </thead>
                      
                      
                      <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Ad Name:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aName\" value=\"\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
                      
              
              
              <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Ad Description:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aDesc\" value=\"\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
              
              
              
              <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Ad URL:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aURL\" value=\"\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
      
                  <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Username of Advertiser (must be registered with this site):</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aUser\" value=\"\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
      
      
              
              </table>
              
              <div class=\"border\"></div>

              
               <table class=\"graph\">
                      <thead>
                          <tr>
                              <th class=\"first\"></th>
                              <th colspan=\"2\">Campaign Status</th>
                              <th class=\"last\"></th>
                          </tr>
                      </thead>
                      
                      
                      <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Paused:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aPaused\" value=\"1\" class=\"check\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
                      
                      
                  
                      <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Approved:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aApproved\" value=\"1\" class=\"check\" checked=\"checked\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
              
      
              
              </table><div class=\"border\"></div>

          <table class=\"graph\">
                      <thead>
                          <tr>
                              <th class=\"first\"></th>
                              <th colspan=\"2\">Campaign Click Settings</th>
                              <th class=\"last\"></th>
                          </tr>
                      </thead>
                      
                      
                      <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">{$set['clicktime1']} Seconds:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aClicksLeft1\" value=\"\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
                      
              
              
              <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">{$set['clicktime2']} Seconds:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aClicksLeft2\" value=\"\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
              
              
              
              <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">{$set['clicktime3']} Seconds:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"aClicksLeft3\" value=\"\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
      
      
      
              <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Ad View Time:</td>
                          <td class=\"left\"> <select name=\"counter\">";
      if($set['clicktime1']) $contents .= "
                          <option value=\"1\">{$set['clicktime1']} seconds</option>";
      if($set['clicktime2']) $contents .= "
                          <option value=\"2\">{$set['clicktime2']} seconds</option>";
      if($set['clicktime3']) $contents .= "
                          <option value=\"3\">{$set['clicktime3']} seconds</option>";
      $contents .= "
                      </select></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
              
              
              
              <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Ad Catagory:</td>
                          <td class=\"left\"><select name=\"aCatagory\">".$do->show_adcatagories()."</select</td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
      
              
              </table>
              
              
                  
                  <div class=\"border\"></div>

                    
                 <table class=\"graph\">
                      <thead>
                          <tr>
                              <th class=\"first\"></th>
                              <th colspan=\"2\">Decoration</th>
                              <th class=\"last\"></th>
                          </tr>
                      </thead>
                      
                      
                      <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Bolded:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aBold\" value=\"1\" class=\"check\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
                      
              
              
              <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Highlighted:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aHighlight\" value=\"1\" class=\"check\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
              
              
              <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Text Color:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"text\" name=\"color\" style=\"color: {$set['ptcads_default_color']}\" id=\"colorpack\" value=\"{$set['ptcads_default_color']}\" /></td>
                          <script type=\"text/javascript\">$('#colorpack').ColorPicker({color: '{$set['ptcads_default_color']}',onShow: function (colpkr) { $(colpkr).fadeIn(500);return false;},onHide: function (colpkr) { $(colpkr).fadeOut(500);return false;},onChange: function (hsb, hex, rgb) { $('#colorpack').val('#' + hex);}});</script></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
          
              
              </table><div class=\"border\"></div>";
              
                  
              
              

              
              
              
              
              
              
              $upgs = "SELECT `uo_name` FROM `upg_options`";
              $upgs = mysql_query($upgs);
              
              $upg_opt = "
              <select name=\"aUpgradedType\" />";
              
              $upg_opt.="
              <option selected=\"selected\" value=\"\">All Premium Memberships</option>";        
              while($upg = mysql_fetch_array($upgs)) {
              
              $upg_opt .= "
              <option value=\"{$upg['uo_name']}\">{$upg['uo_name']}</option>";
              }
              $upg_opt .= "
              </select>";
              
              $contents.="
                 <table class=\"graph\">
                      <thead>
                          <tr>
                              <th class=\"first\"></th>
                              <th colspan=\"2\">Upgraded Member Targeting</th>
                              <th class=\"last\"></th>
                          </tr>
                      </thead>
                      
                      
                      <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Upgraded Members Only:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aUpgraded\" value=\"1\" class=\"check\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
                      
              
              
              
              
                      <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Target Upgrade Type:</td>
                          <td class=\"left\">{$upg_opt}</td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
              
              
              
              
              
      
              
              </table>
              
              
              <div class=\"border\"></div>

              
              
                <table class=\"graph\">
                      <thead>
                          <tr>
                              <th class=\"first\"></th>
                              <th colspan=\"2\">Gender Targeting</th>
                              <th class=\"last\"></th>
                          </tr>
                      </thead>
                      
                      
                      <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Gender Filter Off:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"radio\" name=\"aGender\" value=\"\" class=\"check\" checked/></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
                      
              
              <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Gender Filter Male:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"radio\" name=\"aGender\" value=\"male\" class=\"check\"{$male} /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
              
      
              <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Gender Filter Female:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"radio\" name=\"aGender\" value=\"female\" class=\"check\"{$female} /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
              </table>
                  
                  
  <div class=\"border\"></div>

                  
                  <table class=\"graph\">
                      <thead>
                          <tr>
                              <th class=\"first\"></th>
                              <th colspan=\"2\">Age Targeting</th>
                              <th class=\"last\"></th>
                          </tr>
                      </thead>
                  
                  
                  <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Age Filter:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aAge\" value=\"1\" class=\"check\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
                      
                      <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Minimum Age:</td>
                          <td class=\"left\"><select name=\"aMinAge\">";
                  for($i=$set['age_minimum'];$i<81;$i++) {
                  $contents.="
                   <option value=\"$i\">$i Years Old</option>";
                  }
                  $contents.="</select></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
                      
                      
                      <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Maximum Age:</td>
                          <td class=\"left\"><select name=\"aMaxAge\">";
                  for($i=$set['age_minimum'];$i<81;$i++) {
                  
                  $contents.="
                   <option value=\"$i\">$i Years Old</option>";
                  }
                  $contents.="</select></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
                      
                  </table>
                  
                  
                  
                  
                  <div class=\"border\"></div>

                  
                  
                   <table class=\"graph\">
                      <thead>
                          <tr>
                              <th class=\"first\"></th>
                              <th colspan=\"2\">Geographic Targeting</th>
                              <th class=\"last\"></th>
                          </tr>
                      </thead>
                      
                      
                      <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Demographic filter:</td>
                          <td class=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"aDemographic\" value=\"1\" class=\"check\" /></td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
                      "
              . '
                  <script type="text/javascript">
                  /*!
                   * jQuery DG Magnet Combo 1.1
                   * http://www.digitss.com/
                   * http://blogs.digitss.com/projects/jquery-plugins/
                   *
                   * Uses and works with jQuery.js
                   * http://jquery.com/
                   * Copyright 2011, DiGiTSS
                   * Released under the MIT, BSD, and GPL Licenses.
                   *
                   * Initial Release Date: Mon Jan 26 2011
                   * Last Updated Date: Sat Feb 12 2011
                   */
                  // TODO: Make it work with Shift key naturally
                  jQuery.fn.extend({
                  dgMagnetCombo: function()
                  {
                      var bControlPress; // Maintain Control state    
                      $(this).data("dgVal", $(this).val() || []); // Set selected values on load if any (reported by fflavio)
                      $(this).click( function()
                      {
                          var sTop    =    this.scrollTop;
                          var oVal    =    $(this).data("dgVal") || [];
                          var nVal    =    $(this).val();
                          if(bControlPress != true)
                          {            
                              if(nVal.length > 0)
                              {
                                  var cValIndex = $.inArray(nVal[0],oVal);
                                  if(cValIndex > -1)
                                  {
                                      oVal.splice(cValIndex,1);
                                  }
                                  else
                                  {
                                      oVal.push(nVal[0]);
                                  }
                              }
                              $(this).data("dgVal",oVal).val(oVal);
                          }
                          else
                          {    // This makes it work with CTL key
                              if(oVal.length > 0)
                              {    
                                  $.each(oVal, function(index, value){
                                      if($.inArray(value, nVal) < 0)
                                      {
                                          oVal.splice(index, 1);
                                      }
                                  });
                                  $(this).data("dgVal",oVal);
                              }
                          }
                          this.scrollTop = sTop;
                          return false;
                      });
                      $(this).keydown(function(e)
                      {
                          if(e.which == 17 || e.which == 16)    // CTL, Shift Key check
                          {
                              bControlPress = true;
                          }
                          return true;
                      });
                      $(this).keyup( function(e)
                      {
                          var sTop    =    this.scrollTop;
                          if(e.which == 17 || e.which == 16)    // CTL, Shift Key check
                          {
                              var oVal = $(this).data("dgVal") || [];
                              if(oVal.length > 0)
                              {
                                  $.each($(this).val(), function(index, value)
                                  {
                                      if($.inArray(value, oVal) < 0)
                                      {
                                          oVal.push(value);
                                      }
                                  });
                                  $(this).val(oVal);
                              }
                              bControlPress = false;
                          }
                          else
                          {
                              if(!(e.which >= 37 && e.which <= 40))    // To make Up and Down arrow work
                              {
                                  $(this).click();
                              }
                              else
                              {
                                  $(this).val($(this).data("dgVal"));
                              }
                          }
                          this.scrollTop = sTop;
                          return false;
                      });
                  }
                  });
                  $(document).ready(function(){
                      $("#aCountries").dgMagnetCombo();
                  });
                  </script>'
              . "
              
              
              <tr>
                          <td class=\"first\"></td>
                          <td class=\"left\">Ad Country:</td>
                          <td class=\"left\">{$select}</td>
                          <td class=\"last\"><span><img src=\"pre/images/help.png\"></span></td>
                      </tr>
      
              
              </table>
      
                  <div class=\"buttons right\"><input type=\"submit\" {$disabled} value=\"Add Ad\" /></div>
              </form>
          </div>
      </div>
  </div>";
  } else header("Location: index.php");
  ۱۳۹۵ ارديبهشت ۵ ۰۲:۰۲ عصر
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  webnevesht آفلاین
  محمدرضا سلطانی
  ***

  ارسال‌ها: 972
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۰ آذر ۲۵
  اعتبار: 22
  تشکرها : 384
  ( 702 تشکر در 427 ارسال )
  ارسال: #2
  RE: انجام این پروژه با پرداخت هزینه به شما
  بعد از دستور اتصال به دیتابیس این خط رو قرار بدین مشکلتون حل میشه.
  کد PHP:
  mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 
  __________________________________________________________________________
  بنده طعم ايمان را نمي چشد، تا اينكه دريابد آنچه اتفاق نيفتاده است نمي شد كه اتفاق بيفتد؛و آنچه شده و اتفاق افتاده است,نمي شد كه نشود و اتفاق نيفتد....حضرت علي(ع)
  ۱۳۹۵ ارديبهشت ۵ ۰۷:۳۰ عصر
  یافتن ارسال‌ها WWW پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  kasbookar آفلاین
  **(فرشاد انگوتی)**
  ****

  ارسال‌ها: 525
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۳ دي ۲۳
  اعتبار: 17
  تشکرها : 258
  ( 169 تشکر در 128 ارسال )
  ارسال: #3
  RE: انجام این پروژه با پرداخت هزینه به شما
  اگرمشکلتون با اونی که اقای webnevesht گفتن حل نشد صفحاتتون رو با فرمت utf8 ذخیره کنید حل میشه
  __________________________________________________________________________

  ۱۳۹۵ ارديبهشت ۵ ۰۷:۴۸ عصر
  یافتن ارسال‌ها WWW پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  quarttez آفلاین
  عضو جدید
  **

  ارسال‌ها: 11
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۵ ارديبهشت ۳
  اعتبار: 0
  تشکرها : 0
  ( 0 تشکر در 0 ارسال )
  ارسال: #4
  RE: انجام این پروژه با پرداخت هزینه به شما
  دوستان من یه نکته متوجه شدم. معادل هر کلمه فارسی به یونیکد اتوماتیک عبارت amp; اضافه میکنه
  یعنی مثلا
  کلمه امضا به یونیکد میشه & #1575;& #1605;& #1590;& #1575;
  ولی در دیتا بیس ذخیره شده &amp;#1575;&amp;#1605;&amp;#1590;&amp;#1575;

  یعنی عبارت amp; اضافه شده. من با دستور آپدیت amp; رو حذف مکنم کلان همه چی درست میشه حتی فارسی هم نشون میده.
  الان مشکل فقط عبارت amp; شده
  (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۵ ارديبهشت ۵ ۰۷:۵۹ عصر، توسط quarttez.)
  ۱۳۹۵ ارديبهشت ۵ ۰۷:۵۶ عصر
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  kasbookar آفلاین
  **(فرشاد انگوتی)**
  ****

  ارسال‌ها: 525
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۳ دي ۲۳
  اعتبار: 17
  تشکرها : 258
  ( 169 تشکر در 128 ارسال )
  ارسال: #5
  RE: انجام این پروژه با پرداخت هزینه به شما
  ExclamationExclamationExclamationHuhConfusedSadIdea
  نگوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو Angel

  داداش قبل دستور insert
  این کدهارو بذا شما حتما درست میشه نیازی به اون کارا نیست
  کد PHP:
  mysql_query("set names utf8");
  mysql_query("set charset utf8");
  mysql_set_charset('utf8'); 
  __________________________________________________________________________

  (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۵ ارديبهشت ۵ ۰۹:۱۲ عصر، توسط kasbookar.)
  ۱۳۹۵ ارديبهشت ۵ ۰۹:۰۹ عصر
  یافتن ارسال‌ها WWW پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  quarttez آفلاین
  عضو جدید
  **

  ارسال‌ها: 11
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۵ ارديبهشت ۳
  اعتبار: 0
  تشکرها : 0
  ( 0 تشکر در 0 ارسال )
  ارسال: #6
  RE: انجام این پروژه با پرداخت هزینه به شما
  اینکارو کردم از حالت یونیکد تبدیل شد به حروف نا مفهوم
  داداش بیا تلگرام اگه میشه 09372354503
  ۱۳۹۵ ارديبهشت ۵ ۰۹:۲۰ عصر
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  « قدیمی تر | تازه‌ تر »

  ارسال پاسخ
  پرش به انجمن:


  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
  IranPHP.org | تماس با ما | بازگشت به بالا | بازگشت به محتوا | بایگانی | پیوند سایتی RSS