/
 • آموزش Ajax از ابتدا

 • صفحه‌ها (6):
 • ارسال پاسخ   امتیاز موضوع:
  • 10 رأی - میانگین امیتازات: 4.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  حالت موضوعی | حالت خطی آموزش Ajax از ابتدا
  نویسنده پیام
  evergreen آفلاین
  همیشه سبز
  **

  ارسال‌ها: 24
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۱ خرداد ۳
  اعتبار: 0
  تشکرها : 1
  ( 0 تشکر در 0 ارسال )
  ارسال: #51
  RE: آموزش Ajax از ابتدا
  ممنونم تستش میکتم البته من برنامشو ننوشتم ولی تست که کردم این ایرادو دیدم گفتم برطرفش کنیم .
  ۱۳۹۱ خرداد ۵ ۱۰:۰۶ عصر
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  evergreen آفلاین
  همیشه سبز
  **

  ارسال‌ها: 24
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۱ خرداد ۳
  اعتبار: 0
  تشکرها : 1
  ( 0 تشکر در 0 ارسال )
  ارسال: #52
  Wink RE: آموزش Ajax از ابتدا
  آقا با کمی کلنجار حلش کردم

  که از این قراره

  در قسمت کلاینت :


  کد PHP:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <
  html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <
  head>
  <
  meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <
  titleADD BY AJAX </title>
  <
  script type="text/javascript">
  //اجاکس , ایجکس , اژاکس ,AJAX 
  function add(name,family,code)
  {
      
  tbody=document.getElementById('students').getElementsByTagName('TBODY')[0];
      var 
  row=document.createElement('TR');
      
  row.setAttribute("id","tr",name);
      var 
  td1=document.createElement('TD');
      
  td1.innerHTML=name;
      var 
  td2=document.createElement('TD');
      
  td2.innerHTML=family;
      var 
  td3=document.createElement('TD');
      
  td3.innerHTML=code;
      
  row.appendChild(td1);
      
  row.appendChild(td2);
      
  row.appendChild(td3);
      
  tbody.appendChild(row);
  }
  //اجاکس , ایجکس , اژاکس ,AJAX 
  function GetXmlHttpObject()
  {
      var 
  xmlHttp=null;
      try
       {
       
  // Firefox, Opera 8.0+, Safari
       
  xmlHttp=new XMLHttpRequest();
       }
      catch (
  e)
       {
       
  //Internet Explorer
       
  try
        {
        
  xmlHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }
       catch (
  e)
        {
        
  xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
       }
      return 
  xmlHttp;


  function $(
  id){return document.getElementById(id)}

  function 
  sendToServer()

    
  xmlHttp=GetXmlHttpObject();
    if (
  xmlHttp==null)
    {
      
  alert ("Browser does not support HTTP Request");
      return;
    }

    
  url='index_student.php?name='+encodeURIComponent($('name').value)+'&family='+encodeURIComponent($('family').value)+'&code='+$('code').value;


    
  xmlHttp.open("GET",url,true);
    
  xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged;
    
  xmlHttp.send(null);

  }
  function 
  stateChanged() 

  if (
  xmlHttp.readyState==|| xmlHttp.readyState=="complete")
   { 
   
  //alert(xmlHttp.responseText);
      
  if (xmlHttp.responseText!='1')
      {    
          
  //alert(xmlHttp.innerHTML);
          
  table = new String(document.getElementById("students").innerHTML);
  //table = table.replace(table, "</table>", xmlHttp.responseText + "</table>");
  table table.substr(0table.length-8);
  table table xmlHttp.responseText '</table>';
  document.getElementById("students").innerHTML "<table id='students' width='200' border='1' dir='rtl'>" xmlHttp.responseText'</table>';//table;
          //add($('name').value,$('family').value,$('code').value);
      
  }
      else{
          
  alert("Error in connect to server");
      
      }
      
    } 


  </script>
  </head>

  <body>
  <div id="std"></div><br>
  <table id='students' width="200" border="1" dir="rtl">
    <tr>
      <td>نام </td>
      <td>نام خانوادگی</td>
      <td>شماره دانشجو</td>
    </tr>

  </table>
  <!-- <form action="index_student.php" method="get" > -->
  <table width="400" border="0">
    <tr>
      <td>نام</td>
      <td><input type="text" id="name" /></td>
   </tr>
   <tr>
      <td> نام خانوادگی</td>
      <td><input type="text" id="family" /></td>
   </tr>
   <tr>
      <td>شماره دانشجویی</td>
      <td><input type="text" id="code" /></td>
    </tr>
   <tr>
       <td>&nbsp;</td>
      <td><input type="button" value="ارسال" onclick="sendToServer()"/></td>
      <td><input type="button" value="ساخت" onclick="add('hossein','jalili','8808621609')"/></td>

    </tr>
  </table>
  <!-- </form> -->
  </body>
  </html> 

  و قسمت سرور هم :

  کد PHP:
  <?php //اجاکس , ایجکس , اژاکس ,AJAX 
      
  $con=mysql_connect('localhost','root','');
      
  $db=mysql_select_db('ajax',$con);
      
  mysql_query("set names 'utf8'");
      
  $q="INSERT INTO `ajax`.`students` (
  `id` ,
  `name` ,
  `family` ,
  `code` 
  )
  VALUES (NULL , '"
  .$_GET['name']."', '".$_GET['family']."', '".$_GET['code']."')";

      
  mysql_query($q);
      
  //echo $query;
      
  $Lid mysql_insert_id(); 
      
  $sql="SELECT *  FROM `students` WHERE id=$Lid";

  //اجاکس , ایجکس , اژاکس ,AJAX 
       
  $con=mysql_connect('localhost','root','');
      
  $db=mysql_select_db('ajax',$con);
      
  mysql_query("set names 'utf8'");
      
  $q="SELECT * FROM `students` ";
      
  $query=mysql_query($q);
      
  //echo mysql_fetch_array($query);die();
      
  while($row=mysql_fetch_array($query))
      {
          
  $name=$row['name'];
          
  $family=$row['family'];
          
  $code=$row['code'];
          echo 
  "    <tr>
                      <td>
  $name </td>
                      <td>
  $family</td>
                      <td>
  $code</td>
                    </tr>"
  ;
      }
  ?>

  حال اگر هم بخواهیم فقط با جدول کار کنیم برای حذف و اضافه :
  Add / remove table row. javascript


  کد PHP:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
      <
  html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <
  head>
      <
  meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
      <
  title>Untitled Document</title>
      <
  script type="text/javascript">
      function 
  addRowToTable()
      {
      var 
  tbl document.getElementById('tblSample');
      var 
  lastRow tbl.rows.length;
      
  // if there's no header row in the table, then iteration = lastRow + 1
      
  var iteration lastRow;
      var 
  row tbl.insertRow(lastRow);
      
  // left cell
      
  var cellLeft row.insertCell(0);
      var 
  textNode document.createTextNode(iteration);
      
  cellLeft.appendChild(textNode);
      
  // right cell
      
  var cellRight row.insertCell(1);
      var 
  el document.createElement('input');
      
  el.type 'text';
      
  el.name 'txtRow' iteration;
      
  el.id 'txtRow' iteration;
      
  el.size 40;
      
  el.onkeypress keyPressTest;
      
  cellRight.appendChild(el);
      
  // select cell
      
  var cellRightSel row.insertCell(2);
      var 
  sel document.createElement('select');
      
  sel.name 'selRow' iteration;
      
  sel.options[0] = new Option('text zero''value0');
      
  sel.options[1] = new Option('text one''value1');
      
  cellRightSel.appendChild(sel);
      }
      function 
  keyPressTest(eobj)
      {
      var 
  validateChkb document.getElementById('chkValidateOnKeyPress');
      if (
  validateChkb.checked) {
      var 
  displayObj document.getElementById('spanOutput');
      var 
  key;
      if(
  window.event) {
      
  key window.event.keyCode;
      }
      else if(
  e.which) {
      
  key e.which;
      }
      var 
  objId;
      if (
  obj != null) {
      
  objId obj.id;
      } else {
      
  objId this.id;
      }
      
  displayObj.innerHTML objId ' : ' String.fromCharCode(key);
      }
      }
      function 
  removeRowFromTable()
      {
      var 
  tbl document.getElementById('tblSample');
      var 
  lastRow tbl.rows.length;
      if (
  lastRow 2tbl.deleteRow(lastRow 1);
      }
      function 
  openInNewWindow(frm)
      {
      
  // open a blank window
      
  var aWindow window.open('''TableAddRowNewWindow',
      
  'scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,toolbar=no,width=400,height=400');
      
  // set the target to the blank window
      
  frm.target 'TableAddRowNewWindow';
      
  // submit
      
  frm.submit();
      }
      function 
  validateRow(frm)
      {
      var 
  chkb document.getElementById('chkValidate');
      if (
  chkb.checked) {
      var 
  tbl document.getElementById('tblSample');
      var 
  lastRow tbl.rows.length 1;
      var 
  i;
      for (
  i=1i<=lastRowi++) {
      var 
  aRow document.getElementById('txtRow' i);
      if (
  aRow.value.length <= 0) {
      
  alert('Row ' ' is empty');
      return;
      }
      }
      }
      
  openInNewWindow(frm);
      }
      
  </script>
      </head>
      <body>
      <form action="tableaddrow_nw.html" method="get">
      <p>
      <input type="button" value="Add" onclick="addRowToTable();" />
      <input type="button" value="Remove" onclick="removeRowFromTable();" />
      <input type="button" value="Submit" onclick="validateRow(this.form);" />
      <input type="checkbox" id="chkValidate" /> Validate Submit
      </p>
      <p>
      <input type="checkbox" id="chkValidateOnKeyPress" checked="checked" /> Display OnKeyPress
      <span id="spanOutput" style="border: 1px solid #000; padding: 3px;"> </span>
      </p>
      <table border="1" id="tblSample">
      <tr>
      <th colspan="3">Sample table</th>
      </tr>
      <tr>
      <td>1</td>
      <td><input type="text" name="txtRow1"
      id="txtRow1" size="40" onkeypress="keyPressTest(event, this);" /></td>
      <td>
      <select name="selRow0">
      <option value="value0">text zero</option>
      <option value="value1">text one</option>
      </select>
      </td>
      </tr>
      </table>
      </form>
      </body>
      </html> 
  از تمامی بچه ها هم ممنونم
  (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۱ خرداد ۶ ۱۰:۱۷ عصر، توسط evergreen.)
  ۱۳۹۱ خرداد ۶ ۱۰:۱۴ عصر
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  reza_t آفلاین
  عضو جدید
  **

  ارسال‌ها: 26
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۱ آبان ۱۴
  اعتبار: 0
  تشکرها : 10
  ( 1 تشکر در 1 ارسال )
  ارسال: #53
  RE: آموزش Ajax از ابتدا
  سلام
  اگه میشه من رو راهنمایی کنین
  به مثال توجه کنید
  یک فرم با سه تا فیلد
  فیلد نام
  فیلد نا خانوادگی
  فیلد عکس (یه لینک برای انتخاب عکس از هاست)
  زمانی که روی لینک انتخاب عکس کلیک میکنم یه Dialog box باز میشه که یک منیجر عکس داخلش تعبیه شده
  زمانی که روی یک عکس کلیک میکنم آدرس اون عکس از طریق دستور زیر به فرم ارسال میشه
  کد PHP:
  form.php?pic=$address 
  و صفحه form.php رفرش میشه و از طریق دستور $_GET آدرس عکس دریافت میکنه و در فیلد عکس قرار میده
  من میخوام یه دستوری بنویسم که بدون اینکه صفحه بخواد رفرش بشه و فیلدهای دیگه پاک بشه اون ادرس رو در فیلد عکس قرار بدم
  در ضمن من خیلی با Ajax آشنا نیستم
  اگه میشه یجوری منو راه بندازین
  خیلی ممنون
  __________________________________________________________________________
  بالاتر از php وجود نداره ("دکتر شریعتی")Heart
  ۱۳۹۱ بهمن ۱۴ ۰۸:۱۳ عصر
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  dino آفلاین
  عضو جدید
  **

  ارسال‌ها: 25
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۲ خرداد ۱۴
  اعتبار: 0
  تشکرها : 4
  ( 0 تشکر در 0 ارسال )
  ارسال: #54
  RE: آموزش Ajax از ابتدا
  (۱۳۸۸ تير ۸ ۱۰:۰۷ صبح)php نوشته شده توسط:  
  عملیات سمت سرور

  این برنامه ajax هم دیگه داره تموم میشه و فقط مونده عملیات سمت سرور .

  کد PHP:
  <?php
  //اجاکس , ایجکس , اژاکس ,AJAX     
      
  $con=mysql_connect('localhost','root','');
      
  $db=mysql_select_db('ajax',$con);

      
  $sql="INSERT INTO `ajax`.`users` (
  `id` ,
  `name` ,
  `family` ,
  `user` ,
  `pass` ,
  `tell` 
  )
  VALUES (
  NULL
  , '"
  .$_POST['name']."'
  , '"
  .$_POST['family']."'
  , '"
  .$_POST['user']."'
  , MD5( '"
  .$_POST['pass']."' )
  , '"
  .$_POST['tell']."' )";


      
  //echo($sql);
      
  $result=mysql_query($sql);
      echo(
  $result);
  ?>

  حالا در سمت سرور داها را رو ما به صورت post داریم . تنها کاری که باید بکنیم اتصال به بانک اطلاعاتی و نوشتن یک کوئری برای ذخیره دادها در بانک اطلاعاتیمون و برگردوندن نتیجه اون (در صورت ثبت درست مقدار 1 برمی گردونه) و در اخر هم این نتیجه رو چاپ کردیم که این نتیجه رو در سمت کلاینت هم داشته باشیم و در سمت کلاینت توسط تابع stateChanged در صورت اینکه جواب برگشتی از سمت سرور برابر باشه در صفحه پیام success رو نمایش میدیم .

  قبل از هر چیز ازتون خیلی ممنونم واقعا عالی بود
  ولی من که اجرا کردم به جای success عدد یک رو نشون میداد
  اگه بخوایم به جای success ی عکس نمایش داده بشه باید چیکار کرد؟
  ۱۳۹۲ خرداد ۱۸ ۱۲:۱۱ عصر
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  ebiramrb آفلاین
  عضو جدید
  **

  ارسال‌ها: 5
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۲ شهريور ۳۰
  اعتبار: 0
  تشکرها : 0
  ( 0 تشکر در 0 ارسال )
  ارسال: #55
  RE: آموزش Ajax از ابتدا
  خیلی کامل و خوب ، ممنونم از شما
  __________________________________________________________________________
  طراحی سایت ارزان طراحی سایت تبلیعاتی سئو طراحی سایت
  ۱۳۹۲ شهريور ۳۰ ۰۳:۰۶ عصر
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  آگرین آفلاین
  عضو جدید
  **

  ارسال‌ها: 8
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۳ مهر ۲۶
  اعتبار: 0
  تشکرها : 6
  ( 0 تشکر در 0 ارسال )
  ارسال: #56
  RE: آموزش Ajax از ابتدا
  سلام .با تشکر از آموزشتون. میشه لطف کنید و فایل این پروژه و بزارید.ممنون.
  ۱۳۹۳ آبان ۲۰ ۱۲:۰۶ عصر
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  nilofar آفلاین
  عضو جدید
  **

  ارسال‌ها: 1
  تاریخ عضویت: ۱۳۹۳ مرداد ۱۲
  اعتبار: 0
  تشکرها : 0
  ( 0 تشکر در 0 ارسال )
  ارسال: #57
  RE: آموزش Ajax از ابتدا
  سلام خسته نباشد من یه صفحه لاگین ومدیریت طراحی کردم که اخبار وکاربرها را مدیریت میکند چکارکنم که وقتی روی دکمه ارسال پیام کلیک می کنم صفحه رفرش نشه وبه صفحه قبلش نره توروخدا راهنمایی کنید خیلی مهمه
  ۱۳۹۳ دي ۱۲ ۰۶:۳۱ عصر
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  php آفلاین
  hossein
  ****

  ارسال‌ها: 629
  تاریخ عضویت: ۱۳۸۷ دي ۴
  اعتبار: 13
  تشکرها : 467
  ( 798 تشکر در 277 ارسال )
  ارسال: #58
  RE: آموزش Ajax از ابتدا
  در خواست رو باید با جاوااسکریپت برای سرور ارسال کنی ، نمونه های اولیش در ابتدای همین صفحه است . البته این موارد یکمی قدیمی شده ، راه حل راحت تر استفاده از jqury و فریم ورک های مثل اون هست
  یه جستجو بکن تابع ajax در jquery کار رو خیلی راحت کرده
  __________________________________________________________________________
  ۱۳۹۳ دي ۱۶ ۰۴:۰۶ عصر
  یافتن ارسال‌ها WWW پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط :
  Null آفلاین
  عضو
  ***

  ارسال‌ها: 53
  تاریخ عضویت: ۱۳۸۹ فروردين ۱۹
  اعتبار: 2
  تشکرها : 142
  ( 26 تشکر در 18 ارسال )
  ارسال: #59
  RE: آموزش Ajax از ابتدا
  ادامه نمیدید؟ Huh
  ۱۳۹۵ مهر ۶ ۰۴:۲۹ صبح
  یافتن ارسال‌ها پاسخ با نقل قول
   تشکر شده توسط : Y.P.Y
  « قدیمی تر | تازه‌ تر »

 • صفحه‌ها (6):
 • ارسال پاسخ
  پرش به انجمن:


  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
  IranPHP.org | تماس با ما | بازگشت به بالا | بازگشت به محتوا | بایگانی | پیوند سایتی RSS